(12.20 hodin)
(pokračuje Páralová)

Ačkoliv je posledně uvedený závěr projevem alespoň omezené schopnosti vlády reflektovat nezastupitelnou úlohu tržních vztahů v souvislosti s restrukturalizací významné sféry ekonomiky a i když celé stanovisko vlády vyznívá vůči návrhu spíše negativně, vláda svůj stín překročit nedokázala, neboť jednoznačně zamítavé stanovisko zde nezaznělo.

Jinými slovy řečeno: Vládě, která se ocitá ve středu jen obtížně slučitelných zájmů, nezbývá, než aby se snažila reflektovat jak požadavky zájmové skupiny, tak i nezpochybnitelnou nutnost udržet alespoň rámcově pod kontrolou státní výdaje. Výsledkem nemůže být nic jiného než schizofrenní postoj a úzkostlivá snaha o dosažení nereálného kompromisu a především neschopnost transparentním způsobem vyjádřit vlastní názor a říci "ano" nebo "ne".

Kolegyně a kolegové, tento návrh zákona má velký dopad na veřejné finance, ale je také legislativně náročný. Proto by neměl být v žádném případě tento problém řešen poslaneckým návrhem. I když na posledním jednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví se zdálo, že je vůle zákon zamítnout a posléze i rozumně dopracovat, je reálné vzhledem k blížícímu se termínu voleb, že tento návrh zákona bude přijat nedopracovaný.

Jako zpravodaj upozorňuji, že v návrhu jsou zásadní legislativní chyby, které jsem se pokusila při jednání výboru napravit komplexním pozměňovacím návrhem. Tento můj návrh však nebyl přijat. S politováním musím konstatovat, že při projednávání tohoto závažného návrhu zákona nebyl na jednání výboru přítomen žádný ze zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí. Domnívám se, že by vláda měla konečně přestat předvádět pštrosí politiku a měla by vysunout hlavu z písku a jasně říci, zda a jak chce tento problém řešit. Pokud chce sociální demokracie tento problém řešit zákonem, nechť to zde její vrcholoví představitelé jasně řeknou a neschovávají se za poslanecké návrhy. Nechť pověří vládní úředníky, aby urychleně vypracovali přijatelnou verzi zákona tak, aby v ní nebyly legislativní chyby. Zdůrazňuji, že nejsme tlačeni časem. Dotace pro důlní společnosti jsou ve státním rozpočtu na letošní rok schváleny.

Pokud mám zodpovědně splnit funkci zpravodaje, musím udělat vše pro to, aby nebyl návrh zákona přijat v navržené formě. Proto dávám návrh na vrácení návrhu výboru k novému projednání a v případě, že tento návrh nebude přijat, dávám návrh na zamítnutí předlohy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pan ministr Špidla, má slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Vláda v tomto případě posoudila poslaneckou iniciativu a musím konstatovat, že tato poslanecká iniciativa odpovídá celkovým záměrům vlády a že je rozumná ve vztahu k řešení tohoto problému.

Ty problémy, o kterých hovořila paní poslankyně Páralová, jsou problémy méně důležité a nerozhodují o celkové úrovni předlohy. Musím jasně říci, že tato předloha je potřebná, má odpovídající úroveň a kvalitu, a bude-li schválena, bude vyřešen problém, který je možná nikoli úplně urgentní, ale přesto je to problém velmi vážný.

Musím jasně konstatovat, že nepovažuji za rozumnou metodu, předloží-li někdo jiný předlohu ve struktuře, která odpovídá záměrům, odmítat tuto předlohu pouze z prestižních důvodů. Možná že je to zvyk, který někteří poslanci a některé poslankyně považují za nesprávný, ale přesto jsem přesvědčen, že je správné objektivně a poctivě zhodnotit i ty podkladové materiály, které předkládá někdo jiný.

Tuto předlohu podporuji, považuji ji za přiměřenou a považuji ji za text, který je schopen vyřešit situaci a dosáhnout předpokládaného účelu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Hofman. Ale myslím, pane poslanče, že spíš byste měl pak vystoupit se závěrečným slovem.

Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Gongol. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mně několik slov k projednávané problematice.

V prvním čtení tohoto návrhu zákona zazněla k tomuto zákonu výhrada od pana poslance Beneše, že je to zákon upřednostňující zájmy tzv. papalášů a není v zájmu občanů. Bylo to dále podpořeno tím, že pan poslanec údajně zná poměry v dolech, neboť tam rok a půl pracoval. Samozřejmě, že mě to těší, neboť asi měl možnost se seznámit s tvrdou prací. Jen nevím, vzhledem k jeho výrokům, jestli to nebylo málo. Bylo by to koneckonců asi poprvé v této sněmovně, kdy bychom si vyměnili role, že by pan poslanec nebyl na straně tzv. papalášů a já prosazoval něco, co by mělo prospívat právě jim, a ne občanům.

Ale vraťme se k obsahu návrhu tohoto zákona.

Tento zákon by měl v podstatě dořešit současný stav, který je v praxi řešen každoročně nařízením vlády, kdy z prostředků stanovených ve státním rozpočtu jednou položkou jsou hrazeny dvě dávky, tj. náklady na fyzický útlum a náklady na odškodnění horníků. Tento systém byl v podstatě součástí programu útlumu těžby v OKD a ti, kteří se zúčastnili tohoto útlumu, určitě o tom vědí. Čili byl to rok 1992, kdy se slíbilo, že tyto dávky budou vypláceny z prostředků státu. To v praxi znamená, že je zde snaha provozovatele omezovat výplatu dávek a přesunout prostředky na likvidaci.

Pro vaši informaci: jen v minulém roce byla rozpočtovým výborem schválena dvě rozpočtová opatření s přesunem prostředků ve výši okolo 150 mil. Kč ve prospěch fyzické likvidace.

Nerozuměl jsem zde ani argumentům paní poslankyně Páralové, která hovoří, že zde dojde k nárůstu dávek ze státního rozpočtu. Zřejmě si nepřečetla, že tyto dávky jsou od roku 1992 pravidelně hrazeny ze státního rozpočtu a že se jedná pouze o to, odstranit současný stav, kdy tyto dávky jsou vypláceny na základě nařízení vlády, a nevyplývají tedy ze zákona. A tento problém se snažíme vyřešit.

Striktním rozdělením této finanční částky na dvě položky, zejména ošetřením výplaty dávek zákonnou úpravou, se dá předejít současným komplikacím. A proto vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, žádám o podporu tohoto návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, končím obecnou rozpravu a udílím závěrečné slovo panu poslanci Hofmanovi.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, s některými stanovisky, která zde měla zpravodajka tohoto zákona kolegyně Páralová, bych polemizoval.

A to za prvé se stanoviskem, že tento návrh zákona zvyšuje mandatorní výdaje státu. Tyto výdaje jsou nepřetržitě hrazeny od roku 1992. Tyto výdaje mají postupný trend se utlumovat, to znamená, čím více těchto lidí zemře nebo překročí hranici 65 let, kdy toto doplácení vlastně do průměrného výdělku, renty a další věci přestávají platit, tak tyto výdaje postupně klesají.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP