(12.00 hodin)
(pokračuje Kužvart)

Myslím si, že tento zákon je výsledkem velmi dlouhých a velmi podrobných diskusí, kdy jsem přivítal možnost, kdy jsme byli přizváni autory poslanci i starosty poskytnout určitou odbornou podporu při přípravě komplexního pozměňovacího návrhu. Bylo by evidentně škodou pro šumavskou přírodu, pro šumavský národní park, aby tento zákon dále tak divně procedurálně putoval touto sněmovnou, byl vracen zase zpět do druhého čtení. To, co bylo přijato na zasedání výboru pro životní prostředí, je velmi dobrý kompromis a rozhodně odmítám, aby tento zákon byl zamítnut.

Vážená sněmovno, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Původně jsem nechtěl vystoupit k této kauze, protože se ve velké většině záležitostí shoduji s tím, jak byl navrhovaná předloha hodnocena zpravodajem. K mému vystoupení mne trochu vyprovokovalo vystoupení pana ministra životního prostředí, u kterého jsem tentokrát zaznamenal asi tři nebo čtyři záležitosti, které si nemohu dovolit neokomentovat.

V prvé řadě tady pan ministr říká, že v případě, že by nebyl přijat tento zákon o Národním parku Šumava, že by to byla velmi složitá situace, která by poté nastala. Je s podivem, že to musel být poslanecký návrh, který tuto velmi složitou situaci od roku 1991 musel řešit, a že Ministerstvo životního prostředí nebylo do června loňského roku schopno tuto situaci, jestli ji pan ministr hodnotí tak, řešit vlastním kvalifikovaným návrhem.

Druhá věc je, že pan ministr se tady vyjádřil o výstupu projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru pro veřejnou správu a životní prostředí jako dobrý a užitečný kompromis. Druhým koutkem úst ovšem říká, že celá řada naprosto zásadních ustanovení je pro něj nepřijatelná. Mluvil tady o obecně prospěšné společnosti, která by se měla stát jednou součástí řízení chodu národního parku v oblasti hospodářské. Tím tedy říká, že tato předloha vykazuje tak závažné nedostatky, které budou muset být v průběhu druhého čtení napraveny, a bude tím změněna naprosto povaha zákona tak, jak vystupuje z projednání z výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Další záležitostí, kterou bych chtěl komentovat, je i fakt, že pan předkladatel tady ve své předkladatelsko-zpravodajské zprávě komentoval návrh zákona na několika místech tím, že říkal, že ustanovení § 2, § 4 a dalších nejsou ideální, jsou střetová, jsou ústupem z pozic obou dvou stran, a já jsem přesvědčen, že si Národní park Šumava nezaslouží žádný polovičatý návrh, a to nejpodstatnější, co na něm vidím, je fakt, že jsme se v průběhu celého projednávání nedozvěděli to nejzákladnější, co jsme slyšet chtěli. Jaké budou náklady při přijetí tohoto zákona na státní rozpočet, především v oblasti kompenzace omezeného hospodaření s majetky, nemovitostmi a lesy na území národního parku. Já jsem přesvědčen o tom, že to je tak závažný nedostatek, který absolutně diskvalifikuje tento zákon, protože jestli neznáme finální rozměr, nákladovou složku takového zákona, která by měla být součástí předkladu, protože víme, že jsme vždycky povinni při předkládání jakéhokoliv návrhu zákona do důvodové zprávy uvést, jaké jsou předpokládané nároky na státní rozpočet. Tohle této předloze chybí a znovu říkám, je to pro mne tak podstatná složka nebo nedostatek tohoto zákona, že se připojuji k návrhu na zamítnutí tohoto zákona a že věřím, že ti, kteří se znovu vrátí k problematice Národního parku Šumava, dokážou využít toho, co považuji v průběhu celého procesu přípravy zákona za to nejpodstatnější, a to je také jediná věc, ve které mohu s panem ministrem životního prostředí souhlasit, že konečně nastal dialog mezi správou národního parku, mezi šumavským národním parkem, mezi obcemi, mezi dalšími subjekty zainteresovanými na přijetí takového zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Žádnou další přihlášku nevidím. Končím obecnou rozpravu a udílím k závěrečnému slovu slovo panu poslanci Máčemu.

 

Poslanec Miroslav Máče: Ve svém druhém vystoupení budu velice stručný. Na zákonu se pracovalo v podstatě v průběhu ledna až září a i některé dodatky přišly v říjnu.

My jsme neuměli určité oblasti lépe formulovat. Co se týká kompenzací z újmy obhospodařování nemovitostí, to byla oblast, kde lepší formulaci nenašly ani obce a ani správa národního parku už dál nemohla jít.

Vím. Ono se lehko řekne "vytvořte dokonalý zákon", ale sami dobře víte, že když tento zákon bude vrácen výboru k přepracování, nevznikne nic podstatně jiného. A budu-li velmi upřímný, tak se přimlouvám za to, aby buď tento zákon neprošel vůbec, nebo aby byl nějak ve výboru dopracován lidmi, kteří mohou být znalci. Ale přece jenom je to zákon o určitých oblastech, kde lidé nežijí. Pak se domnívám, že výbor by nepřinesl nic podstatně jiného.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan zpravodaj Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, páni ministři, dámy a pánové, dovolte, abych v závěrečném zpravodajském slovu poděkoval všem, kteří se podíleli na textu tohoto zákona, všem, kteří se podíleli na věcné diskusi v souvislosti se zákonem o Národním parku Šumava. Dovolte, abych poděkoval i těm, kteří přispěli k posunu zákona z hlediska vnímání nejen ochrany přírody, ale i ochrany vlastnických práv. Dovolte, abych vyjádřil lítost, že pan ministr životního prostředí kromě silných slov nebyl schopen s ministrem financí dohodnout, abychom zde měli kvalifikované podklady pro rozhodnutí.

Na závěr bych chtěl konstatovat, že v obecné rozpravě vystoupili tři poslanci. Byl dán návrh na zamítnutí; v případě, že nebude schválen, na vrácení k přepracování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Budeme hlasovat o předložených návrzích. Nejprve, jak bylo řečeno, o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 57.

 

Ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 57 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 79 a 72 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP