(10.10 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Navrhovaná úprava je jistě poměrně složitá, zasahuje do různých oblastí platebního styku. Zpracovatelem byla především Česká národní banka, a proto bych prosil, aby - pokud budete mít zájem - pan guvernér mohl také vystoupit a vyjádřit se k navrhovaným pozměňovacím návrhům.

Jinak doporučuji, aby návrh byl postoupen do třetího čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a ústavně právnímu výboru. Návrh projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení všech tří výborů byla rozdána jako sněmovní tisk 1082/1 až 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vladimír Doležal. Připraví se zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Exner a zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, vážený pane guvernére, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 55. schůze konané 9. ledna 2002. Na této schůzi rozpočtový výbor schválil následující usnesení.

Po úvodním slově náměstka ministra financí pana Šulce, zpravodajské zprávě poslance Doležala a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučil vyslovit souhlas s přiloženými připomínkami, které jste obdrželi ve sněmovním tisku 1082/2.

Rád bych se vyjádřil k tomu, co zde řekl pan ministr, protože rozpočtový výbor projednával tento návrh na svých dvou zasedáních, a to poprvé 8. listopadu 2001, kdy proběhla dlouhá a obšírná debata, kde se vyjasňovaly jednotlivé záležitosti. Myslím, že v mnoha případech došlo ke konsensu a dohodě. Jediná věc, kde ke konsensu a dohodě nedošlo, byl zde již zmiňovaný § 8, a to je otázka lhůt neboli otázka dohody mezi poskytovatelem a spotřebitelem. Domnívám se, že to, co tady zaznělo, není tak úplně pravda, protože ať je znění v návrhu předloženém vládou, nebo v pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru, nemění se nic z hlediska zhoršení poskytované služby. Domnívám se, že se spíš jedná o princip, a to v tom, že přístup obou stran je otázka dohody a žádná z těch dvou stran nemůže být zvýhodňována. Domnívám se, že zde používané zaklínadlo ochrany spotřebitele může být ve svých dopadech kontraproduktivní. Domnívám se, že otázka dohody je prioritou, takže pokud dojde k dohodě obou stran, a to jak termínové, tak finanční, tak myslím, že je to pro obě strany podstatně výhodnější. Z toho vyplynul návrh rozpočtového výboru, který se naopak přiklonil spíše k tomu, ať prioritou je dohoda, nikoli přesně stanovený termín a až poté eventuálně dohoda.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní bude hovořit zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, ústavně právní výbor se tiskem 1082 zabýval na své schůzi 7. listopadu 2001 a přijal doporučení pro Poslaneckou sněmovnu, aby návrh schválila se změnami a doplňky, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1082/1.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní žádám pana poslance Pavla Svobodu jako zpravodaje výboru pro evropskou integraci.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, výbor pro evropskou integraci tento návrh zákona projednal na své 53. schůzi dne 10. ledna a z hlediska souladu s právy Evropské unie v něm neshledal žádné problémy a doporučil tento návrh ke schválení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. O slovo se přihlásil guvernér České národní banky Zdeněk Tůma.

 

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, také bych se rád stručně vyjádřil k bodu, který tady byl zmíněn jako kontroverzní. Podporuji to, co říkal pan ministr financí. Skutečně se domníváme, že lhůty by měly být stanoveny jako maximální. Není správné promítat možnost dohody v individuálních transakcích na masový platební styk. Ten příklad je velmi jednoduchý. Největší problém je totiž u § 8 odst. 2b, kde se říká, že v rámci téže převádějící instituce je povinna poskytnout částku převodu příjemci v den, kdy nastala účinnost příkazu k převodu. Dnes ve většině případů platí, že skutečně banky, když si převádíte z účtu na účet v rámci jedné instituce, připíší prostředky týž den. Nedává velký smysl, když přijdete do banky a převádíte z jednoho svého účtu na jiný, aby prostředky byly připsány další den. Individuální dohoda může platit v případě větších individuálních transakcí, ale v případě, že se provádějí desetitisíce, statisíce transakcí, kde jsou drobní střadatelé a fyzické osoby, nelze si dost dobře představit, že by se efektivně dohodl individuální kontrakt, který by ošetřoval všechny záležitosti včetně lhůt v platebním styku. Proto se domníváme, že i domácí platební styk by měl být takto upraven.

Jak říkám, nejproblematičtější bod je ten jeden, to znamená převod v rámci jedné instituce. U ostatních lhůt by neměl být problém, protože ty dnes již platí podle platné vyhlášky. Také bych se přimlouval za stanovisko, které tady prezentoval pan ministr financí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane guvernére. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu, do které se hlásí zpravodaj pan kolega Doležal, poté pan poslanec Milan Ekert a dále se hlásí do podrobné rozpravy také pan poslanec Václav Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Dovolím si předložit dva pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh je následující. V § 36 se za slova "s výjimkou ustanovení" vkládají slova "§ 8 odst.2 písmeno b), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, a s výjimkou ustanovení".

Druhý pozměňovací návrh je, že navrhuji nové znění § 7 odst. 2, který bude znít: "S výjimkou případů, kdy provádějící instituce nehodlá převod uskutečnit, musí žadateli sdělit příslib lhůty, v níž bude převod proveden, a odhad ceny, kterou žadatel uhradí za provedení převodu."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude… Pan kolega Ekert se vzdává se přihlášky, zřejmě by se opakoval po panu zpravodaji. Takže hovořit bude pan kolega Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane guvernére, členové vlády, dámy a pánové, na základě diskuse v ústavně právním výboru navrhují předkladatelé v dohodě se mnou jako zpravodajem nové znění dvou částí předkládaného návrhu zákona, které podle našeho společného návrhu lépe řeší problematiku, které se týkají. Předložím je nyní jako pozměňovací návrhy.

Za prvé. § 4 zní: "§ 4. Příkaz k převodu. Příkazem k převodu se pro účely tohoto zákona rozumí

a) bezpodmínečný pokyn příkazce daný převádějící instituci k provedení převodu,

b) pokyn příkazce daný převádějící instituci k provedení převodu, jehož všechny podmínky stanovené příkazcem byly splněny."

Za druhé. Navrhuji v § 7 odst. 2 nové znění. Upozorňuji, že jde o stejný odstavec, o kterém před chvílí hovořil zpravodaj rozpočtového výboru, s tím, že se ale domnívám, že znění, které navrhnu, je lepší a je snad i dohodnuto s předkladatelem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP