(9.50 hodin)
(pokračuje Pilip)

A to i prostřednictvím právnické osoby, která není pojišťovnou ani zajišťovnou. Majetkový podíl či vklad v této právnické osobě mohou být pouze pojišťovny.

Odst. 9. Pojišťovna je povinna k získaným údajům jiné pojišťovny přistupovat tak, jako by šlo o údaje z její vlastní činnosti.

Dále se v § 39 tohoto zákona navrhují další odstavce.

Odst. 10. Ve vztahu k právním předpisům upravujícím ochranu osobních údajů má ustanovení odst. 8 povahu zvláštního právního předpisu.

Odst. 11. Za podmínek stanovených vyhláškou České národní banky mají pojišťovny a zajišťovny přístup k informacím v databázi vedené podle § 38a zákona o bankách Českou národní bankou.

Odst. 12. Osoby činné pro pojišťovnu nebo osoby činné pro právnickou osobu podle odst. 8 jsou povinny o údajích získaných podle odst. 8 zachovávat mlčenlivost v rozsahu podle odst. 1. Pojistník nebo pojištěný má právo seznámit se s údaji, které jsou o jeho osobě nebo o fyzické nebo právnické osobě, kterou zastupuje, vedeny u pojišťovny nebo u právnické osoby podle odst. 8. Za úhradu věcných nákladů má právo na pořízení výpisu.

Část třetí se přečísluje.

To jsou tedy všechny čtyři změny, které jsem navrhl. Děkuji za pozornost. Podklady předám zpravodaji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, pane ministře, pane guvernére, můj pozměňovací návrh se dotýká bodu 67, to znamená § 22 odst. 1 vládního návrhu zákona, který jsme obdrželi jako tisk 1041. Směřuje ke zrovnoprávnění postavení auditorských firem.

V současném období může audit v bankách provádět podle tohoto zákona pouze právnická osoba, která splňuje podmínky zvláštního zákona, a v tomto zákoně je odkaz na § 15 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech. Já jsem přesvědčen, že v této době už není právní ani žádný jiný důvod k tomu, abychom upřednostňovali při auditu bank a bankovních institucí pouze právnické osoby. Jako jeden z argumentů bych chtěl uvést, že samozřejmě právnickou osobu mohou tvořit například pouze dva společníci a fyzickou osobou může být například konsorcium - čili sdružení fyzických osob - například dvaceti i více společníků a zaměstnanců, kteří podnikají pod společným názvem. Takovým způsobem funguje v České republice i v zahraničí řada renomovaných advokátních kanceláří. Samozřejmě jsem si vědom, že jak právnické, tak - pokud by byl přijat tento pozměňovací návrh - i fyzické osoby musí splňovat podmínky pro tuto auditorskou činnost stanovené tímto zákonem, ale i zvláštním zákonem, a tím je právě zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech. Text mého pozměňovacího návrhu je takovýto:

V § 22 odst. 1 by se za text "aby právnická" vložil text ", popřípadě fyzická". Takže ta úvodní věta v § 22 odst. 1 by zněla: Banka zajistí, aby právnická, popřípadě fyzická osoba vykonávající auditorskou činnost podle zvláštního zákona - odkaz 6c. Pak by samozřejmě text tohoto odst. 1 pokračoval, tak jak je předložen ve vládním návrhu zákona.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Vlastimil Tlustý, po něm pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi přednést pozměňovací návrh, který se týká části třetí zákona č. 21 o bankách. Je to jiné znění § 5 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění zákona o daních z příjmu, ve znění zákonů - předám písemně, nebudu vyjmenovávat.

§ 5 zní: Bankovní rezervy a opravné položky

Odst. 1. Jako výdaje (náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů) - odkaz 1 - mohou banky - odkaz 4 - vytvářet ve zdaňovacím období: a) opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, b) rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry poskytnuté bankami.

Odst. 2. Celková výše tvorby za zdaňovací období

a) opravných položek dle odst. 1 písm. a) nesmí přesáhnout výši 2 % ze základu, kterým je průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů bez příslušenství v ocenění nesníženém o opravné položky a rezervy již vytvořené a sníženém o tu část průměrného stavu rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů, která je zajištěna přijatými bankovními zárukami;

b) rezerv dle odst. 1 písm. b) nesmí přesáhnout výši 2 % průměrného stavu poskytnutých bankovních záruk za úvěry poskytnuté bankami.

Pokračuje odst. 2: Opravné položky musí být vždy přiřazeny k jednotlivým pohledávkám, rezervy k jednotlivým zárukám. Průměrné stavy se počítají z měsíčních zůstatků k poslednímu dni v měsíci a zůstatku k 1. lednu příslušného zdaňovacího období.

Odst. 3. Pohledávkou z úvěru se pro účely odst. 1 písm. a) tohoto zákona rozumí pohledávka vzniklá z úvěru poskytnutého nebankovnímu subjektu podle § 497 až § 507 obchodního zákoníku a pohledávka vzniklá plněním z bankovní záruky.

Odst. 4. Pokud banka prokáže na základě údajů obchodní dokumentace - odkaz 5 - a účetnictví - odkaz 6 - odůvodněnost vyšší tvorby opravných položek a rezerv, než je uvedeno v odst. 2, může správce daně na základě žádosti banky tvorbu opravných položek a rezerv uznat v takto prokázané výši. Rozhodnutí o žádosti vydá správce daně podle zvláštního zákona - odkaz 16. Opravná položka podle odst. 1 písm. a) se zruší, pokud pominou důvody pro její existenci nebo pokud pohledávka, k níž byla vytvořena, byla promlčena. Opravnou položku banka použije ke krytí ztrát z odpisů nebo postoupení pohledávky. Rezerva podle odst. 1 písm. b) slouží ke krytí ztrát souvisejících s realizací poskytnutých bankovních záruk za úvěry.

Odkaz 16 zní: Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, článek VII. Přechodné ustanovení (?) pro daňové povinnosti za zdaňovací období do 31. 12. 2001, platí dosavadní právní předpisy. Ustanovení tohoto zákona se pro tvorbu opravných položek a rezerv použijí poprvé za zdaňovací období počínající 1. lednem 2002. Rezervy tvořené do dne účinnosti tohoto zákona podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění zákona daně z příjmů, banky použijí ke krytí ztrát z odpisů a postoupení pohledávek z úvěrů nepokrytých vytvořenými opravnými položkami do dne účinnosti tohoto zákona a rezervy podle § 5 odst. 1 písm. c) ke krytí ztrát z poskytnutých záruk, které neodpovídají vymezení podle odst. 1 písm. b) tohoto zákona. Nepoužité rezervy s výjimkou rezerv odpovídajících vymezení podle odst. 1 písm. b) tohoto zákona banky zruší ve prospěch výnosů tak, aby jejich zůstatek za každé zdaňovací období počínaje rokem 2002 snížily nejméně o 25 % zůstatku k 31. 12. 2001, a tím dosáhly jejich úplného zrušení nejpozději k 31. 12. 2005.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan kolega Pavel Němec. A ostatní jeho kolegy bych požádal, aby se rozešli a nehlučeli v pravé části sněmovny.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřil k článku 3 vládního návrhu zákona a po odůvodnění k němu přednesl krátký pozměňovací návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP