(9.20 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Za druhé. Změny v systému pojištění vkladů, zejména pokud jde o limit pro náhradu, který se zvyšuje na úroveň předepsanou v souladu se směrnicí, zavádí se možnost odškodňovat i třetí osoby mající vztah k peněžním prostředkům na účtu, rozšiřuje se pojištění na devizové vklady, depozitní certifikáty a vkladní listy.

Za třetí. Zakotvuje se princip jednotné bankovní licence a uznávání bankovních licencí vydaných ve státech EU i na našem zemí.

Za čtvrté. Dochází ke zpřísnění podmínek pro udělení bankovní licence.

Za páté. Je zakotven princip spolupráce mezi orgány bankovního dohledu ČNB a obdobnými orgány jiných států, informační a konzultační povinnost ve vztahu k orgánům EU.

Za šesté. Dochází ke zrušení vkladních knížek na doručitele s určitým postupným procesem náběhu tohoto opatření, čili zrušení tzv. anonymních vkladů, jejichž uchování by bylo nepřípustné a bylo by v příkrém rozporu s požadavky směrnic.

Návrh rovněž musel reagovat na změny v právním řádu, ke kterým od původního předložení došlo.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že hlavním cílem je dosažení úplné harmonizace s bankami zákona o bankách (?), s aktuálním vztahem práva Evropských společenství a zejména s onou konsolidovanou směrnicí č. 2000/12. Současně by to mělo přispět k mnohem větší jistotě klientů, větším možnostem bankovního dozoru a celkově k většímu fungování našeho bankovního sektoru.

Z těchto důvodů vám, vážené paní poslankyně a páni poslanci, navrhuji, aby parlament postoupil tento návrh do třetího čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Technická poznámka - pan poslanec Jičínský má náhradní kartu č. 2.

Všechny přítomné i nepřítomné kolegy bych chtěl upozornit, že po projednání pevně stanovených bodů č. 9, 10 a 11 budeme pokračovat v přerušeném bodu č. 14, který jsme ukončili včera před devatenáctou hodinou, což je zákon o zaměstnanosti.

Nyní prosím zpravodaje pana poslance Martina Kocourka, neboť vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali rozpočtovému výboru - usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1041/1 - aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážený pane guvernére, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych jako zpravodaj zrekapituloval jednání rozpočtového výboru na téma zákona o bankách.

Rozpočtový výbor se tímto tématem zabýval na své 55. schůzi dne 9. ledna 2002 a přijal usnesení č. 572, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, tisk 1041, vyslovila souhlas s připomínkami, které máme uvedeny ve zmíněném tisku 1041/1.

Rád bych ještě zrekapituloval, jaké pozměňovací návrhy rozpočtový výbor akceptoval.

Jednak akceptoval zapracování institutu ovládacích smluv z obchodního zákoníku do posuzovacích parametrů a pravomocí ČNB. Dále návrh z rozpočtového výboru zpřesňuje podmínky pro určení výše a data vyplácení pojištění z fondu pojištění. Dále stanovuje povinnost bank zjišťovat a zpracovávat údaje o osobách, včetně citlivých údajů. Jako důležitý se jeví návrh na změnu zákona o rezervách. Tolik stručná charakteristika.

Dále bych chtěl podotknout, že byly diskutovány ještě dva okruhy problémů, a to otázky související s fungováním hypotečních bank, zejména krytí hypotečních zástavních listů a režim vymáhání pohledávek u hypotečních bank v konkursu. Dále byla diskutována i otázka stanovování výše příspěvku bank do fondu pojištění.

Stejnými věcmi se zabývala i bankovní komise Poslanecké sněmovny, která zaujala k těmto pozměňovacím návrhům i dalším připomínkám kladný postoj. Chtěl bych avizovat, že některé náměty ještě zohledním v rámci své přihlášky do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Návrh iniciativně projednal výbor pro evropskou integraci, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1041/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pan poslanec Miroslav Máče.

 

Poslanec Miroslav Máče: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro evropskou integraci na svém zasedání doporučuje Poslanecké sněmovně, aby schválila návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se do obecné rozpravy nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které avizoval svou přihlášku pan zpravodaj Martin Kocourek. Po něm je písemně přihlášen pan poslanec Miroslav Máče. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych uvedl osm pozměňovacích návrhů, které vzešly jak z jednání rozpočtového výboru, tak později zejména bankovní komise.

První pozměňovací návrh by zněl: V bodu 132 vládního návrhu § 41c odst. 6 zní: "Roční příspěvek banky do fondu činí 0,1 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok, včetně úroků. Průměrný objem pojištěných pohledávek z vkladů banka propočítává podle stavu pojištěných pohledávek z vkladů k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v předchozím roce, a to včetně úroků, na jejichž připsání vznikl vkladateli nárok k témuž dni. Výpočet se provádí v české měně. U pohledávek z vkladů vedených v cizí měně se pro přepočet na českou měnu použije kurs devizového trhu vyhlášený ČNB ke dni, ke kterému je prováděn výpočet."

Druhý pozměňující návrh. V bodu 132 vládního návrhu § 41 c odst. 7 zní: "Roční příspěvek stavební spořitelny do fondu pojištění vkladů činí 0,05 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok, včetně úroků, na jejichž připsání vznikl účastníkovi stavebního spoření nárok v předchozím roce. Průměrný objem pojištěných pohledávek z vkladu stavební spořitelna propočítává podle čtvrtletních stavů pojištěných pohledávek z vkladů v předchozím roce bez započítání zálohy na státní podporu."

Třetí pozměňující návrh. Do bodu 141 vládního návrhu společných a přechodných ustanovení vložit nový bod tohoto znění. "Roční příspěvek do fondu pojištění pohledávek z vkladů za rok 2002 splatný do 31. ledna 2003 činí 0,2 %."

Čtvrtý pozměňovací návrh. V bodu 132 vládního návrhu § 41d odst. 1 zní: "Náhrada za pojištěnou pohledávku z vkladu se oprávněné osobě z fondu poskytne poté, co fond obdrží písemné oznámení České národní banky, nebo jedná-li se o pobočku zahraniční banky podle § 5a, připojištěnou podle § 41m, orgánu bankovního dohledu domovského státu o neschopnosti banky dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Takové oznámení musí být vydáno nejpozději do 21 dní ode dne zjištění rozhodné skutečnosti a bance nebo bývalé bance musí být písemně sděleno."

Pátý pozměňovací návrh. Do bodu 141 vládního návrhu společných a přechodných ustanovení vložit nový bod tohoto znění: "S účinností od vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost se v § 41 l odst. 1 slova "jako systém pojištění pohledávek z vkladů podle tohoto zákona" nahrazují slovy "jaký je požadován právem ES"."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP