(14.40 hodin)
(pokračuje Severa)

V minulém týdnu jsme byli svědky diskuse v médiích o tom, kdo může za kritickou situaci v letecké záchranné službě, kdy na polovině území České republiky nebyla zajišťována letecká záchranná služba v nočních hodinách. Byli jsme ujišťováni na konci týdne, že tato situace je vyřešena. Bohužel, tak tomu není a já musím říci, že současný stav je takový, že žádné dodatky ke smlouvám, které by zajišťovaly noční provoz, nejsou podepsány, a dle právního rozboru ani podepsány být nemohou. Nemohou být podepsány z toho důvodu, že podmínky zadání obchodní soutěže to neumožňují, a zároveň musím říci, že usnesení vlády 1029 z 10. října minulého roku říká, že se nepřipouští noční provoz ve střediscích Ostrava a Olomouc, o která se v tuto chvíli jedná a o kterých Ministerstvo zdravotnictví říká, že tam noční provoz zajištěn je.

Dovoluji si informovat o tom, že v současné době je tento kritický stav vyřešen pouze do 18. února tzv. nestandardním zajištěním ambulančních letů po soumraku za dodržení leteckých předpisů JAR, OPS 3, a to v Ostravě a v Olomouci, přičemž tato výjimka je skutečně poskytnuta pouze na dobu nezbytně nutnou, do 18. února. Musím konstatovat, že chaos, který vládne v této oblasti, je potřeba, aby byl řešen nejenom ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví, ale aby k této problematice se vyjádřila i stálá pracovní skupina pro letectví, výbor pro obranu a bezpečnost, který se tím zabýval opakovaně, výbor zdravotnický; myslím si, že k tomu musí být přizváni i zástupci Úřadu pro civilní letectví a další složky, kterých se to týká.

Myslím si, že pokud nepřijmeme k tomuto nějaké zásadní stanovisko, které by donutilo přehodnotit buď postoj vlády, anebo dalo mandát k uzavření skutečných dodatků, tak se bohužel na Moravě noční záchranná letecká služba nebude provozovat opět po 18. 2.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, dovolte, abych navrhl zařazení nového bodu, stejného bodu, který jsem navrhoval již na minulé schůzi naší Poslanecké sněmovny, a to zařazení bodu s názvem "Odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání". Navrhuji tento bod zařadit na pátek jako první či druhý bod podle situace ve schváleném programu, ale jako pevný bod. Ve svém zdůvodnění odkazuji na svou řeč na začátku minulého pléna a na proběhlou diskusi během minulého bodu Poslanecké sněmovny, diskusi nad Zprávou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, dne 17. ledna byly do Poslanecké sněmovny doručeny ještě některé vládní návrhy zákonů, které poté nebyly zařazeny na program schůze Poslanecké sněmovny. Jednalo se celkem o sedm návrhů zákonů, které byly předloženy vládou pro první čtení v Poslanecké sněmovně. Já bych si v tuto chvíli dovolil navrhnout zařazení těchto sedmi bodů na konec bloku prvních čtení programu schůze Poslanecké sněmovny a vyjmenoval bych, o které návrhy zákonů se jedná.

Jedná se o návrh zákona, kterým se mění zákony na úseku zpravodajských služeb, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Dále navrhuji zařadit návrh zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem ČR a o změně některých zákonů, návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických, biologických a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o Státní báňské zprávě, ve znění pozdějších předpisů, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku; návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1991 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., a dále návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., a dále návrh zákona o přijetí úvěru na financování programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen.

Je to tedy návrh na zařazení sedmi nových bodů do bloku prvního čtení na závěr tohoto bloku. Děkuji a současně žádám, aby se o zařazení každého z těchto bodů hlasovalo v Poslanecké sněmovně zvlášť. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, ale já prosím písemný text těchto návrhů, nestačil jsem si napsat všech těch sedm dlouhých názvů.

Jako další je pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl tento procedurální návrh. Navrhuji, aby body 8, 9, 11 a 12 návrhu pořadu, což jsou tisky 971, 1041, 1082 a 1091, byly projednávány zítra, to je ve středu 30. ledna, jako první čtyři body. Jako zdůvodnění bych chtěl uvést, že tyto body jsou předkládány panem ministrem Rusnokem, a zpravodaj k prvním dvěma bodům jsem také já, a vzhledem k našim časovým problémům dnes odpoledne bychom nemuseli být při všech těchto bodech přítomni. Proto žádám sněmovnu, abychom projednali body 8, 9, 11 a 12 jako první čtyři body zítra dopoledne.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec Koháček. Pan poslanec Vymětal má technickou.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych jenom procedurálně poprosit vás, kdybyste požádal pana kolegu Sobotku, aby doplnil u všech svých návrhů čísla tisků. Ani u jednoho návrhu zákona to neřekl, takže nelze tyto tisky ani identifikovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slyší pan poslanec Sobotka? Nepřímo slyší, ano. Pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl vyřazení z pořadu této schůze bodů 41 a 159, což je jubilejní sněmovní tisk 1000. Týká se novely zákona o ochraně utajovaných skutečností, a tento návrh předkládám proto, že výbor pro obranu a bezpečnost přerušil projednávání tohoto bodu z důvodu, že do tohoto návrhu zákona chce zařadit reakci na usnesení Ústavního soudu a je potřeba s některými věcmi se ještě vypořádat. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec Máče.

 

Poslanec Miroslav Máče: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, obracím se na vás s prosbou o přeřazení bodu č. 20, což je zákon o Národním parku Šumava, a to o přeřazení na čtvrtek 31. ledna jako první bod po obědě.

Zdůvodnění je toto. Obrátili se na mě starostové obcí v Národním parku Šumava, kteří by rádi zhlédli projednávání v podstatě jejich zákona. Proto vás prosím o schválení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Ondruš.

 

Poslanec František Ondruš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, můj návrh je totožný s návrhem, který podal pan kolega Koháček, takže si myslím, že není potřeba jej opakovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Šulák.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP