(17.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jak sleduji obsah diskuse, mám zde ještě přihlášeny čtyři kolegy, tak se obávám, že se stejně příliš daleko nedostaneme. Dovolil bych si navrhnout dnes bod přerušit poté, co bude vyčerpána rozprava, a nechat ho žít do zítřka, resp. na této schůzi se k němu ještě vrátit třeba procedurálním návrhem, který navrhoval pan kolega Urban.

Nicméně váš procedurální návrh zazněl, pane kolego, takže zkusme se s ním vypořádat. Máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Dovolil bych si modifikovat mírně můj návrh, a to, aby bylo přerušeno jednání před ukončením rozpravy po vyčerpání všech přihlášených do rozpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: My nemáme přerušení, máme návrh na odročení. To znamená, že bych potřeboval odročit na... Máte-li pocit, že mohu jen tak přerušit, pak je to v pořádku. Je námitka některého z poslaneckých klubů hlasovat o takto navrženém návrhu, neboť je po 17. hodině? Pan kolega Mlynář dává námitku. To znamená, pak to bude na svévoli resp. na moudrém osvíceném rozhodnutí předsedajícího, že poté, co bude vyčerpána rozprava, přeruší sám tento bod tím, že se zvedne a odejde pryč.

Protože zazněla námitka proti návrhu pana kolegy Urbana od pana poslance Mlynáře jménem poslaneckého klubu Unie svobody, budeme pokračovat dál v rozpravě. Přihlášen je s přednostním právem vystoupit pan ministr financí Rusnok.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budu velice stručně reagovat na část diskuse, kterou jsem vyslechl ke zprávě rady, a to pouze v některých aspektech, které se trochu dotýkají působení Ministerstva financí, které - jak známo - z kompetenčního zákona je pověřeno vést tyto mezinárodní spory vyplývající ze smluv o ochraně a podpoře investic.

Budu reagovat na vystoupení pana poslance Mlynáře a chci říci, že bych si nedovolil tvrdit, že česká mediální legislativa je dokonalá. Pravděpodobně není. Myslím, že na tom není nic zvláštního. Myslím, že je to natolik složitá oblast, která prochází dynamickým vývojem, že ani v zemích, které nemůžeme nazvat tranzitivními, možná tato legislativa není dokonalá, a je jistě správné, že se debatuje o její kvalitě a že snad dosáhneme toho, aby byla dokonalejší.

Nicméně bych nemohl souhlasit s přístupem předřečníka pana poslance Svobody, který víceméně předpokládá, že Česká republika porušila příslušné dohody, že bude dokonce odsouzena k náhradě škody. Domnívám se, že tento přístup je veden jakýmsi - nevím - snad jakýmsi sebemrskačstvím, které není podle mne v tuto chvíli na místě, a nedovolil bych si vyjadřovat takové jednoznačné soudy o povaze tohoto sporu.

Pokud jde o švédskou arbitráž, která je teď ve středu pozornosti, je zřejmé, a není o tom podle mého názoru příliš pochyb, že došlo k řadě procedurálních pochybení v tomto řízení, a to je také důvod, proč Česká republika podala dovolání u místně příslušného soudu, to je u švédského soudu, proti závěrům této první fáze oné arbitráže. Tvrdit dnes, že budeme odsouzeni, je podle mého názoru skutečně velmi odvážné a dovolím si říci, že i nezodpovědné. Nikdo nevíme, jak dopadne ono dovolání. Prostě na začátku takovéhoto sporu je šance zhruba 50 na 50, nikde není žádný precedens, protože tyto arbitrážní spory se neřídí precedenčním právem a po pravdě řečeno, řídí se velmi specifickými pravidly, která závisí na dohodě všech tří arbitrů.

Skutečností je, že švédská arbitráž skončila velmi netradičním výsledkem, kdy jeden z arbitrů se vůbec nepřihlásil k závěrečné zprávě a doložil mnoha skutečnostmi, že jeho šance, jeho postavení v posuzování sporu nebyly rovné.

Spíš pan poslanec Mlynář se odvolává na to, že má stanovisko legislativní rady, které je jiné než stanovisko - jestli jsem správně rozuměl - pana docenta Mikuleho. Na tom je paradoxní to, že pan docent Mikule je členem Legislativní rady vlády. - Pardon, omlouvám se. Nebyl to pan docent Mikule, ale v tom případě beru zpět tuto poslední větu.

V každém případě je skutečností, že se rozmohla určitá móda, kdy podnikatelé, většinou spojení s nějakým zahraničním investorem, zjistili, že země tranzitivního typu, které už vstoupily do rovných investičních vztahů a podepsaly řadu dohod o ochraně a podpoře investic, mohou být pravděpodobně dobrým místem, jak pokrýt určité podnikatelské neúspěchy tím, že vznikne určitý konflikt, a na základě tohoto podnikatelského sporu je žalována příslušná země pro nedodržení podmínek vyplývajících z oné investiční dohody. Zdá se mi, že toto se začíná nějakým způsobem zobecňovat, a minimálně to vyvozuji z toho, že v kauzách, kde ještě není jediné pravomocné rozhodnutí, v kauzách, kde není svým způsobem ani oficiální žaloba, už se vyhrožuje dohodami o ochraně a podpoře investic, vyhrožuje se odvoláním na neukončené spory a o tom, že Česká republika bude platit.

Nemám žádný vztah k žádnému podnikateli v mediální sféře, tak jako k žádnému jinému podnikateli, nemám žádný vztah k té či oné televizi, nicméně jako ústavní činitel mám vztah k České republice a jsem zodpovědný hájit její zájmy do poslední možnosti, která právně existuje, a myslím si, že bychom tak měli činit všichni jako ústavní činitelé.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se panu kolegovi Matulkovi, neboť s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Cyril Svoboda, a teprve poté přijde váš čas.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane místopředsedo, omlouvám se, že opět vystupuji. Faktická poznámka k tomu, co řekl pan ministr.

Pane ministře, to, co jste řekl, není úplně přesné. Londýnská arbitráž je dávno skončená, takže tady nemůžeme říkat, že se dovoláváme nějakých neukončených sporů, a arbitrážní řízení je napadeno mimořádným opravným prostředkem, dovoláním, to znamená, tento nález je platný a dovolání je mimořádný prostředek, kterým se možná docílí a budeme rádi, když se toto docílí, že se změní tento výrok, ale tady nikdo nemluví o nějakých řízeních, která jsou jakoby neukončená. Tady mluvíme o věcech, které jsou skončeny, jedna je napadena mimořádným opravným prostředkem, který je možný, a já budu rád, když uspějeme.

Pokud jste mluvil o náhradách škody, cituji předsedu vlády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP