(18.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Zpravodajem pro první čtení byl určen pan poslanec Šulák. - Bylo mi oznámeno, že pan poslanec Šulák je omluven a že role zpravodaje za něj se ujme pan poslanec Karas.

Předseda zahraničního výboru má možná jiné stanovisko. Hovoří pan poslanec Zaorálek, který navrhne zpravodaje k tomuto bodu. Pan poslanec Zaorálek se jako předseda výboru hlásí dobrovolně k této roli, nicméně je třeba o této věci rozhodnout hlasováním jako o změně zpravodaje.

 

Budeme hlasovat o tom, že zpravodajem pro první čtení tohoto návrhu se stane pan poslanec Lubomír Zaorálek.

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 634, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 634 tento návrh byl přijat, když z 91 přítomných hlasovalo 60 pro a jeden proti.

 

Hovoří zpravodaj pro první čtení poslanec Zaorálek.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní předsedající. Omezím se jen na to, že doporučím, aby i tato smlouva postoupila do druhého čtení a byla přisouzena zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Slovo má pan poslanec Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, paní předsedající. Já mám jenom drobný dotaz na pana ministra. Česká strana se touto smlouvou zavázala, že bude krýt 10 % investičních nákladů. Nenašel jsem však ve smlouvě regulativ, jakým způsobem se bude postupovat, pokud polská strana jako ta strana, která garantuje výstavbu, prodlouží a prodraží výstavbu. Rád bych věděl, jak se bude postupovat s krytím nákladů z české strany v takovém případě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit. Hovoří ministr Jaromír Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že k projednání těchto detailních záležitostí je určeno druhé čtení. V tuto chvíli se nacházíme ve čtení prvním.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 635, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 635 tento návrh byl přijat, když z 90 přítomných hlasovalo 62 pro a jeden proti. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Tím končím první čtení tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

120.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu,
programů a aktivit (EUROPA), podepsané dne 15. května 2001 v Bruselu
/sněmovní tisk 1043/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede za omluveného ministra obrany Jaroslava Tvrdíka ministr financí Jiří Rusnok, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, omlouvám se vám za to, že dnes vystupuji v roli předčítače těchto smluv, ale mohu vás ujistit, že toto je poslední případ dnešního dne, pokud jde o moje vystupování.

Memorandum EUROPA jménem České republiky podepsal dne 15. 5. 2001 v Bruselu ministr obrany Jaroslav Tvrdík, a to na základě souhlasu daného usnesením vlády č. 1110 z 8. 11. 2000. Toto Memorandum je jedním ze základních smluvních instrumentů, který upravuje spolupráci v oblasti obranného výzkumu v rámci Západoevropské skupiny pro vyzbrojování. Členem této skupiny se Česká republika stala v loňském roce.

Hlavním prostředkem spolupráce podle Memoranda EUROPA by do budoucna měla být takzvaná evropská výzkumná seskupení, sestavovaná k řešení konkrétních výzkumných programů či jednotlivých výzkumných projektů. Ačkoliv bude provádění Memoranda EUROPA realizováno zejména v působnosti Ministerstva obrany, jedná se o mezinárodní smlouvu prezidentské povahy. Důvodem je ustanovení zavazující aplikovat v rámci jeho provádění ve vztahu k daním, clům a podobným dávkám Dohodu o právním postavení Západoevropské unie, zástupců států a mezinárodního personálu, která byla sjednána 11. května 1955 v Paříži. Tato takzvaná pařížská dohoda jakožto smlouva o výsadách a imunitách by podléhala ve smyslu článku 49 Ústavy České republiky schválení Parlamentem České republiky.

Přestože Česká republika nepřipravuje přístup k této mezinárodní smlouvě samotné, prostřednictvím Memoranda EUROPA se zavazuje k její částečné aplikaci. Z tohoto důvodu vás žádám, abyste posoudili a vyjádřili souhlas se sjednáním Memoranda EUROPA.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro první čtení, paní poslankyně Světlana Navarová.

 

Poslankyně Světlana Navarová: Vážená předsedající, milé kolegyně a kolegové, ctěná vládo, vládní návrh obsažený v tisku 1043 nám předkládá k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programu a aktivit - EUROPA -, podepsané dne 15. května 2001 v Bruselu. Memorandum podepsané ministry obrany členských států Západoevropské skupiny pro vyzbrojování se týká spolupráce v oblasti obranného výzkumu a technologie. Upravuje terminologii, rozsah a způsoby spolupráce, řízení, respektive postupy zejména při vytváření evropských výzkumných seskupení, finanční záležitosti, kontrakty a vztahy s průmyslem, bezpečnost a návštěvy, nároky a odpovědnost, uvolnění a využití informací, prodeje a převody informací, celní poplatky, daně a podobné dávky, dále přijetí nových členů, trvání, změny, ukončení a odstoupení, řešení sporů a podpis memoranda.

Česká republika je členem Západoevropské skupiny pro vyzbrojování od 13. 11. 2000 a předpokládá zapojení českých zbrojních subjektů do činnosti této organizace.

Návrh v podstatě navazuje na dnes již projednaný a schválený bod 108 pořadu této schůze.

Vážené kolegyně a kolegové, doporučuji tento vládní návrh propustit do druhého čtení. Současně připomínám, že organizační výbor navrhl přikázat tisk k projednání zahraničnímu výboru. Dávám vám ke zvážení, zda by nebylo vhodné jej rovněž projednat ve výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Žádnou přihlášku do rozpravy nemám, rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Paní poslankyně hovořila o případném projednání, ale nevím, zda to mám chápat jako formální návrh. Pakliže to je formální návrh, prosím, upřesněte to.

 

Poslankyně Světlana Navarová: Dobře. Já navrhuji, aby se tímto návrhem zabýval i výbor pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme rozhodovat o přikázání tohoto návrhu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 636 a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 636 tento návrh byl přijat, když z 89 přítomných hlasovalo 64 pro a nikdo nebyl proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 637 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu výboru pro obranu a bezpečnost. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 637 tento návrh nebyl přijat, když z 89 přítomných hlasovalo 36 pro a 24 proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP