(12.50 hodin)

Poslankyně Světlana Navarová: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, kolegové, ctěná vládo, já bych chtěla na závěr pouze konstatovat, že v rozpravě vystoupilo celkem 15 poslanců a poslankyň. Nejprve zazněl návrh na zamítnutí, k němuž se připojili tři kolegové, posléze návrh na vrácení k dopracování, k němuž se připojili čtyři kolegové. Pak je zde návrh organizačního výboru na přikázání k projednání ústavně právnímu výboru. O těchto návrzích můžeme nyní hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme nejprve hlasovat o návrhu na zamítnutí, protože návrh na vrácení předloženého návrhu k dopracování byl předložen jako návrh podmíněný. Já vás na žádost z pléna odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 239, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 239 tento návrh nebyl přijat, když ze 163 přítomných se 77 vyslovilo pro a 69 proti.

 

Budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 240 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 240 tento návrh byl přijat, když ze 166 přítomných se pro něj vyslovilo 85 a 60 bylo proti.

 

Já počkám několik okamžiků a pak budeme pokračovat.

Tím končím tento bod, který byl vrácen vládě k dopracování. Vyhlašuji přestávku do 14 hodin.

Kolegové a kolegyně, právě jsem se dopustila chyby. Doufám, že se mi podaří vás ještě přilákat do Poslanecké sněmovny. Omlouvám se. Projednávali jsme dva zákony ve sloučené rozpravě a já jsem zapomněla dát hlasovat o druhém zákonu (bod 79). Slovo má pan ministr Bureš.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, je-li první ze zákonů, který je klíčový, vrácen vládě k přepracování, beru druhý zpět z pořadu jednání této sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr tento návrh vzal zpět.

V tuto chvíli mohu vyhlásit polední přestávku. Budeme pokračovat ve 14 hodin, a to zákony ve třetím čtení.

 

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP