(15.40 hodin)
(pokračuje Klaus)

Nehlásí-li se nikdo, podrobnou rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečná slova, nebo nejsou-li potřebná. (Předkladatel i zpravodajka se vzdali závěrečného slova.) V tom případě končím projednávání tohoto bodu programu.

Máme ještě 20 minut, myslíte, že můžeme stihnout senátní návrh zákona o poskytování náhrad škod? - Pan ministr Grégr mě tak ruší, že jsem myslel, že mluví do sněmovny, a on mě přitom neslyší. Může mu to jeho kolega vysvětlit?

 

Přistoupíme tedy k bodu

 

30.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb.,
o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
/sněmovní tisk 868/ - druhé čtení

 

Doufám, že se zde objeví jeden ze senátorů - senátor Škrabiš nebo Korytář, kteří by měli uvést z pověření Senátu tento návrh zákona. - Ano je tu pan senátor Škrabiš. Prosím, pane senátore, ujměte se slova.

 

Senátor Emil Škrabiš: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. Jedním z problémů dnešního světa je stále se snižující biologická rozmanitost, tj. ubývání živočišných a rostlinných druhů. Náš právní řád vymezuje ohrožené druhy živočichů jako zvláště chráněné a vytváří jim podmínky pro jejich přirozený vývoj. Jejich ochrana však má někdy negativní důsledky, protože někteří zvláště chránění živočichové působí škody. Mám na mysli živočichy uvedené v § 3 zákona č. 115/2000 Sb.

Předcházet nebo minimalizovat škody, které vybraní živočichové způsobují, nelze snížením jejich počtu. Většinou se jedná o malé počty, které v přírodě máme. Jedná se o vlka, medvěda, rysa atd. Je nutno přijmout taková opatření, aby v souvislosti se způsobenou škodou nebylo voláno po likvidaci těchto živočichů. Přežití vybraných živočichů, zvláště velkých šelem, v naší přírodě není možné bez tolerance veřejnosti a řady ochranářských opatření, což se neobejde bez aktivní podpory státu.

V dubnu roku 2000 nabyl účinnosti zákon č. 115/2000 Sb., který řeší poskytování náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy. Praxe však ukázala, že zákon tento problém neřeší komplexně. Realizace zákona 115/2000 Sb. především v regionu Beskyd a Vsetínska ukázala na skutečnost, že zákon neumožňuje nahradit všechny způsobené škody, které tito zvláště chránění živočichové způsobují. Jedná se o škody způsobené na uzavřených objektech, na stavbách, na trvalých porostech, jakož i na movitém majetku nacházejícím se v uzavřených objektech.

Novela bude mít pozitivní vliv na smýšlení obyvatel, pokud škody budou uhrazeny. Dalším důvodem je obtížné získání pojištění na stavby a drobné stavby, včetně domestikovaných zvířat, na tento druh škod.

Parlamentní institut se k předloženému tisku vyjádřil, že není v rozporu s předpisy Evropských společenství. Vláda České republiky svým usnesením č. 307 ze 2. dubna 2001 vyslovila s tímto návrhem novely zákona souhlas. Dva výbory v této komoře navrhují novelu předloženého zákona schválit.

Vážené dámy, vážení pánové, také já vás prosím, abyste předloženou novelu zákona podpořili. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu senátorovi. Přikázali jsme tento návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a zemědělskému výboru. Nejdříve prosím pana poslance Snítilého, aby se jako zpravodaj prvního z těchto výborů ujal slova.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, budu velice stručný, protože tato novela zákona prošla naším výborem bez pozměňovacích návrhů. Proto pouze přečtu usnesení č. 159, ve kterém výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky sněmovní tisk projednat a schválit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci a prosím pana poslance Pešána jako zpravodaje zemědělského výboru.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor projednal návrh tohoto zákona a doporučil ho Poslanecké sněmovně ke schválení spolu s přijatým pozměňovacím návrhem. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Pešánovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Končím obecnou rozpravu.

Otevírám podrobnou rozpravu, do které také nemám žádnou přihlášku. Protože se nikdo nehlásí, musím poděkovat předkladateli i zpravodaji a ukončit druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Vážení kolegové, nevím, jestli je možné, abychom se pustili do zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně. Mám skoro pocit, že to učinit nemůžeme. Proto nezbývá, než abych v tuto chvíli ukončil naše jednání s tím, že za 13 minut začínají ústní interpelace, nejdříve na předsedu vlády.

 

(Jednání přerušeno v 15.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP