(14.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: A bod II je součástí, nebo ne?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Možná by bylo účelné, abychom rovnou doporučili zařadit projednání státního závěrečného účtu s těmi součástmi, jak jsem je uvedl, na červnovou nebo na červnovo-červencovou schůzi Poslanecké sněmovny, což je bod II.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Další přihlášku do podrobné rozpravy nemám. Podrobnou rozpravu končím.

V tuto chvíli budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pakliže nebude námitek, dám hlasovat o celém návrhu usnesení, to znamená o bodech I a II společně. Prosím všechny poslankyně a poslance, aby se zúčastnili hlasování.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 558 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu usnesení?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 558 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 112 vyslovilo 110 a nikdo nebyl proti.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

92.
Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran
a politických hnutí za rok 2000

 

K tomto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 450 z jeho 45. schůze z 23. května tohoto roku. Prosím pověřeného zástupce poslance Libora Ježka, aby předložené usnesení uvedl.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, Ministerstvo vnitra poskytlo rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny seznam, podle nějž bylo k 31. 12. 2000 registrováno 67 politických stran a 38 politických hnutí. Tyto subjekty mají povinnost podle zákona o politických stranách předložit výroční finanční zprávu.

Při hodnocení úplnosti výročních finančních zpráv vycházel rozpočtový výbor především z ustanovení § 18 zákona o politických stranách, kde ze zákona jsou povinny politické strany a politická hnutí předložit výroční finanční zprávu v následujícím členění: roční účetní výkaz podle zákona o účetnictví, zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky, přehled o celkových příjmech v členění § 17 odst. 4 zákona o politických stranách, přehled o výši darů a dárcích a přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím.

Výsledek hodnocení je obsažen v usnesení rozpočtového výboru č. 450, ve kterém rozpočtový výbor bere na vědomí zprávu podvýboru pro kontrolu ke kontrole výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za rok 2000 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala usnesení, které přednesu v rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou otevírám. Přihlásil se pan poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, navrhuji usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. konstatuje, že výroční finanční zprávy předložené následujícími politickými stranami a hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích v platném znění, jsou úplné. - Tento seznam je uveden v usnesení rozpočtového výboru pod písmeny a) a b).

II. Žádá vládu České republiky, aby podle § 15 zákona č. 424/1991 Sb. podala návrh k Nejvyššímu soudu na pozastavení činnosti politických stran a hnutí, které v zákonném termínu nepředložily své výroční finanční zprávy, jejichž finanční zprávy byly neúplné nebo jiným způsobem porušily zákony upravující činnost a hospodaření politických stran a hnutí. - Jde o tyto strany a hnutí, jejichž seznam je opět uveden v usnesení rozpočtového výboru pod písmeny a), b) a c).

III. Žádá vládu České republiky, aby podle § 13 odst. 6 zákona č. 424/1991 Sb. podala návrh soudu na zrušení politických stran a politických hnutí, jejichž činnost byla pozastavena, a strany a hnutí nepředložily své výroční zprávy za rok 2000. Jde o strany a politická hnutí, jejichž seznam je opět uveden v usnesení rozpočtového výboru.

IV. Konstatuje, že následující politické strany a politická hnutí, které nepředložily výroční finanční zprávy, jsou navrženy na zrušení, avšak návrh výmazu nebyl dosud předložen, nebo jsou v likvidaci. - Jejich seznam je též uveden v usnesení rozpočtového výboru.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím.

Já vás pro jistotu všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Pakliže nebude námitek, můžeme hlasovat o bodech I až IV společně. Dám hlasovat, jakmile zaregistrovaný počet poslanců bude dostatečný, k čemuž již došlo.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 559 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 559 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 109 vyslovilo 108 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

S faktickou poznámkou pan poslanec Záruba a poté pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych dal jeden procedurální návrh, a to ten, abychom bod 84 - informace ministra školství o realizaci státní informační politiky ve školství - přeřadili na příští plénum.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, já jsem měl identický návrh. Pouze bych k němu ještě přiřadil vyřazení bodu 85 - program obnovy vodních toků -z programu dnešní schůze, a tudíž jeho přeřazení na příští schůzi.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Jsou to tedy dva procedurální návrhy, o kterých budeme hlasovat. Pakliže nebude námitek z pléna, budeme hlasovat o obou návrzích společně. Dám tedy hlasovat nikoliv o přeřazení na příští schůzi, ale o vyřazení těchto návrhů ze 36. schůze, abychom byli přesní. Tyto návrhy budou samozřejmě automaticky zařazeny do schůze příští.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 560 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 560 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 123 vyslovilo 117 a 2 byli proti. Konstatuji, že tyto dva body byly vyřazeny z pořadu 36. schůze.

 

Dalším bodem, který v tuto chvíli je třeba projednat, je bod

 

87.
Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

 

K tomuto bodu nám bylo rozdáno usnesení organizačního výboru č. 403 z 26. dubna tohoto roku. Prosím pana poslance Jana Kasala, aby z pověření organizačního výboru předložený návrh uvedl.

 

Poslanec Jan Kasal: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, na den přesně, tedy opět 25. května, stejně tak jako loni, před vás předstupuji s návrhem organizačního výboru na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

Jsem v situaci, kdy bych vás samozřejmě mohl seznámit se všemi 108 podněty a se všemi 72 návrhy, které si poslanci osvojili, ale protože dobře vím, že jste v poslaneckých klubech i jednotlivých výborech této materii věnovali mimořádnou pozornost a že s materiálem, který vám předložil organizační výbor, jste detailně seznámeni, upustím od toho.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP