(9.30 hodin)

(pokračuje Langer)

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 382. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro návrh 21, proti 139. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Dále rozhodneme o prvním pozměňovacím návrhu, kterým je návrh pana poslance Exnera, který navrhuje, aby za poslední tři slova v předloženém návrhu usnesení za slova "Rady České televize." byla doplněna následující věta: "Této volbě předchází orientační hlasování, které sestupně, podle dosažených hlasů, stanoví pořadí kandidátů pro vlastní hlasování. Při rovnosti orientačních hlasů určí pořadí los."

Za navrhovatele nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 383. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro návrh 22, proti 117. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: A konečně budeme rozhodovat o návrhu pana poslance Payna, který navrhuje následující: za návětí, které zní "Poslanecká sněmovna podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, stanoví" uvést zbývající text označený jako odst. 1 a odst. č. 2 by zněl: "V přiměřené lhůtě před konáním volby budou zpřístupněny životopisy kandidátů pro poslance i pro veřejnost."

Opakuji, že tento návrh je namístě, ale nikoliv pro tuto volbu. V tomto okamžiku tedy nemohu souhlasit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování pořadové číslo 384. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro 24, proti 86.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vyčerpali jsme všechny alternativní i pozměňovací návrhy k předloženému textu usnesení. Můžeme tedy hlasovat o návrhu Poslanecké sněmovny, kterým se upravují podrobnější pravidla jejího jednání ve věci způsobu volby Rady ČT, v původním znění.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 385. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro návrh 149, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tím jsme ukončili projednávání bodu 93 a budeme pokračovat bodem č. 83, kterým je

 

83.
Návrh na volbu členů Rady České televize

 

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise. Já prosím, aby se slova opět ujal předseda volebního výboru v dvojjediné funkci jako předseda volební komise, pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, obvykle před vás předstupuji v rámci volebních bodů docela bez trémy. Dnes je situace poněkud odlišná. Tato volba je nadmíru specifická, a proto mě případně omluvte, pokud bych se dopustil nějaké nesrovnalosti.

Především bych byl rád, kdybyste upřeli svoji pozornost na usnesení č. 119 z 25. května letošního roku, kterým dnes ráno volební komise rozhodla o tom, jaký navrhne Poslanecké sněmovně postup. Především tedy pověřuje mě, abych seznámil Poslaneckou sněmovnu s kandidátkou Rady ČT tak, jak ji volební komisi předložil volební výbor. Volební výbor předložil kandidátku všech 161 jmen těch kandidátů, kteří splnili zákonné podmínky. Ještě jednou je zopakuji: jsou občany ČR, jsou způsobilí k právním úkonům, mají trvalý pobyt na území ČR a jsou bezúhonní, což je dokládáno výpisem z rejstříku trestů ne starším tří měsíců a lustračním osvědčením.

Prvních 45 kandidátů, kteří jsou vám předloženi v příloze k usnesení č. 119 volební komise, včera ve večerních hodinách vybral volební výbor. Jsou to ti kandidáti, kteří jsou vybráni volebním výborem pro volbu Poslanecké sněmovny. Dalších 116 kandidátů - to jsou ti kandidáti, kteří volebním výborem vybráni nebyli, leč splňují zákonné podmínky pro volbu.

Dále pak Poslanecké sněmovně volební komise navrhuje, aby volba členů Rady ČT proběhla volbou veřejnou - to je bod II usnesení č. 119. A konečně, bod III. usnesení 119 pouze popisuje proceduru délky trvání funkčních období jednotlivých členů Rady ČT. Nově zvolená rada si tedy určí losem, kterým pěti členům skončí volební období za dva roky, kterým za čtyři a kterým pěti skončí za šest let.

Vážený pane předsedající, domnívám se, že v tomto okamžiku by bylo asi správné otevřít rozpravu k navrženým kandidátům i ke způsobu volby. Já jsem samozřejmě v závěrečném slově schopen a ochoten Poslanecké sněmovně vysvětlit celé konání a jednání a rokování volebního výboru od okamžiku jeho ustavení, ale v tomto okamžiku se domnívám, že vystupuji z pozice volební komise, nikoliv z pozice předsedy volebního výboru, a proto bych doporučil v tomto okamžiku otevřít rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám rozpravu. Pouze jednu rozpravu. Pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedající, dovolte, abych přednesl protinávrh, aby volba byla tajná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím. Slovo má předseda volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Nyní tedy rozhodneme o způsobu volby. Volební komise navrhuje volbu veřejnou, hlasovacím zařízením. Protinávrh zní - volba tajná. Domnívám se, že bychom měli nejprve hlasovat o protinávrhu, tedy o tom, že volba členů Rady ČT se uskuteční tajným hlasováním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 386 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro návrh 20, proti 127. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní tedy rozhodneme o tom, že volba členů Rady ČT se uskuteční veřejnou volbou, hlasovacím zařízením.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 387. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro návrh 147, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, nyní tedy přistoupíme k volbě členů Rady ČT. Požádám kolegyně a kolegy, aby si před sebe na lavice položili přílohu k usnesení 119 volební komise. Tato příloha je tvořena 161 kandidáty Rady ČT. Přistoupíme tedy k volbě.

Za člena Rady ČT je navrhována paní Jana Šilerová.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Prosím všechny kolegyně a kolegy, aby se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, všechny jsem vás odhlásil. Za malou chvíli přikročíme k hlasování o prvním návrhu. Rozhodneme o prvním návrhu, který máte pod č. 6/01.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena rady je navrhována paní Jana Šilerová.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 388. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro návrh 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP