(11.50 hodin)

(pokračuje Fencl)

Děkuji za porozumění pro přijetí tohoto tolik potřebného zákona pro české a moravské vinohradnictví a vinařství. Odměnou vám budiž vynikající kvalita našich vín. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To je reklama na naše vína. Nevím, jestli to není porušení jednacího řádu, pane ministře.

Slovo má pan poslanec Skopal jako zpravodaj pro první čtení.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych řekl rovněž pár slov k novele zákona o vinohradnictví a vinařství. Mám jen tři poznámky.

1. Nedochází k velkému zatížení jak výrobců, tak zpracovatelů, jak již tady bylo řečeno panem ministrem, protože spotřební daň, která byla zrušena na podzim roku 1999, byla ve výši 2,50 Kč, a předkládaný návrh je 1 Kč. Rovněž 350 Kč z hektaru vinic nezatíží naše vinaře, a tyto částky s nimi byly projednány na semináři, který k této problematice již proběhl.

2. V rámci Evropské unie dojde při vstupu k zastavení možnosti nárůstu plochy vinic v České republice a zatím zásobení spotřebitelů vínem je z domácí produkce pouze 50%. Z toho vyplývá, že napomůže ke zvýšení ploch vinic, ke snížení obchodního deficitu v agrárních produktech, protože dovoz vína a vinných produktů zatěžuje naši obchodní bilanci zhruba 3 miliardami a vývoz je cca 150 milionů.

3. Chtěl bych říci, že konstrukce této novelizace vychází z podobného systému, který je v Německu, a jak bylo konstatováno panem ministrem, není to žádné novum v rámci Evropy. Podobné fondy existují v zemích Evropské unie, ale i mimo tyto země. Myslím, že schválení této novely pomůže rozvoji i zařazení našeho vinohradnictví do Evropy.

Jsem si vědom toho, že zde jsou určité sporné body, ale myslím si, že v rámci druhého čtení je možno vyřešit jak strukturu orgánů, tak kontrolu tohoto fondu jak z hlediska Parlamentu, tak těch, kteří budou do fondu přispívat. Proto vás, kolegové, žádám, aby tento návrh byl propuštěn do druhého čtení, kde je možné do něj změny zabudovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Hanačíková, naše známá vinařka.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Dámy a pánové, předložený návrh zákona, který jste obdrželi, stojí skutečně za zmínku, a stojí za to si jej přečíst. Tento návrh zákona, ač se na první pohled nezdá, zavádí nepřímé daně. Nepřímé daně zavádí tím způsobem, že vinaři a vinohradníci budou muset určitou část finančních prostředků odvést do fondu. De facto dobrovolně si budou odvádět finanční prostředky, ale je tam určitý zádrhel. Nebudou moci o tom rozhodovat samostatně, protože pan ministr jim orgány jmenuje. Ptám se, proč tedy máme odvádět finanční prostředky někam, kde nám někdo z ministerstva stanoví lidi, kteří o nás budou rozhodovat. To je podle mého názoru velmi divný systém a nevím, zda tento způsob nezvolí ministr zemědělství, aby se dotkl ještě jiných komodit.

Je pravda, že v jiných státech existuje také fond, ale s jedním nepatrným rozdílem - stát také přispívá ze svých finančních prostředků, vlastně z dotací, do tohoto fondu, což Česká republika do svého návrhu zákona nedává, tudíž s tím nepočítá.

Ještě malá poznámka. Když budeme mít tyto lidi ve fondu, tak jen pro začátek se vinaři budou muset složit ve výši 9 mil. Kč na to, aby mohli fungovat. A tak se ptám: komu tento fond vůbec pomůže, jsou to skutečně vinaři nebo vinohradníci? Domnívám se, že nikoliv. Z toho důvodu navrhuji zamítnutí předloženého návrhu zákona.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Slovo má pan poslanec Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, téměř rok ležela právě projednávaná novela v Poslanecké sněmovně a byla průběžně stahována z programu schůzí zřejmě proto, že jsou si předkladatelé vědomi skutečnosti, že pro svůj návrh budou ve sněmovně těžko hledat podporu.

Zákonem by měl být zřízen tzv. vinařský fond. Předkladatelé si od něho slibují vytvoření systému samofinancování vinohradnictví a vinařství tím, že stanoví povinné odvody vinařskému fondu z vyrobeného tuzemského vína a z plochy vinice. Tyto odvody, které by bylo správné nazvat spíše vinařskou daní, neboť se skutečně jedná o jakousi nepřímou daň, by měly tvořit předpokládaný příjem fondu.

Ke způsobu stanovení odhadované výše příjmu mám značné výhrady a nebál bych se tento způsob označit za pouhou spekulaci. V důvodové zprávě vláda uvádí, že předpokládá úspěšnost výběru odvodů 65 %. Celková spotřeba vína v České republice je přibližně 130 mil. litrů, přičemž asi 50 % spotřeby vína musíme dovážet. Podíl domácí produkce je tedy asi 65 mil. litrů. Z tohoto objemu musíme ještě odečíst téměř 20 mil. litrů na tzv. samozásobení a vyjde nám 45 mil. litrů, z nichž se platí daň. Kolik tedy činí skutečně vybraná částka při předpokládané úspěšnosti 65 %, si lze snadno vypočítat.

Navíc si myslím, že je silně podhodnocen odhad nákladů na činnost fondu, zvláště pak s ohledem na uvažovaný rozsah prací. Že i vláda si je vědoma toho, že na určitou profesní skupinu uvaluje novou daň, je argument uvedený v důvodové zprávě, kde se říká asi toto: podnikatele to vlastně příliš bolet nebude, neboť odvody do fondu nahradí spotřební daň z vína, která byla novelou zákona o spotřebních daních zrušena v nedávném období.

Navíc, jak je zřejmé z navrhovaného § 18 F, odvody by se platily pouze z vín vyrobených na území České republiky. Toto ustanovení je podle mého názoru nepřiměřeně diskriminující pro tuzemské výrobce a neúměrně zvýhodňující jejich zahraniční konkurenci, protože ve skutečnosti zdraží tuzemskou produkci vín.

Za neplacení se navrhují přísné sankce a kontrolním orgánům fondu se dávají pravomoci, jaké jsou srovnatelné pouze s finančními úřady, to znamená např. možnost nahlížení do účetních a dalších dokladů. Navíc bude mít fond oprávnění požadovat údaje o jednotlivých firmách od ministerstva a dalších státních úřadů. Já toto prolomení mlčenlivosti považuji za vážné ohrožení obchodního tajemství.

Jak je z mých slov patrné, nejedná se v žádném případě o samofinancování vinohradnictví a vinařství, ale o pouhé vytažení peněz z kapes těch, jimž je pak kdosi moudřejší a zřejmě spravedlivější zase zpět rozdělí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP