(11.40 hodin)

(pokračuje Talmanová)

Druhá změna, týkající se registrace výrobců a distributorů pomocných látek, vychází z mezinárodních závazků České republiky v této oblasti a ukládá nám jakožto signatáři příslušných úmluv zajistit, aby osoby, které se zabývají výrobou a uváděním na trh pomocných látek, hlásily změny údajů ve své registraci, kterou mají u našeho Ministerstva zdravotnictví.

Třetí změnu nám přinesla věda definicí nové návykové látky methylthioamfetaminu. Opět jsme vázáni mezinárodními úmluvami, jsme povinni zařadit tuto látku do seznamu psychotropních látek.

Všechny navržené úpravy a změny zákona o návykových látkách přispějí k jeho zkvalitnění i k vyššímu standardu bezpečnosti při zacházení s návykovými látkami a zamezování jejich zneužívání. Proto doporučuji propustit tento návrh zákona do dalšího čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Voláka, jestli by nám umožnil v klidu jednat.

Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které opět - myslím bezkonfliktního zákona - nemám žádnou přihlášku.

Pana poslance Doležala prosím také o ztišení.

Obecnou rozpravu tedy končím, budeme se opět zaobírat přikázáním. Takže musíme zase přivolat pány poslance.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má ještě někdo jiný návrh? Ne-li, dám o tom hlasovat. Pro jistotu vás odhlásím, protože nás tady snad bude dostatečný počet.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví? Zahájil jsem hlasování.

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 111 bylo 104 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme bod č. 29 propustili do druhého čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

 

Nyní přecházíme k bodu 30. - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a doplňující zákony, a zákon 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Opět se jedná o první čtení, opět pan ministr.

Ale paní poslankyně Talmanová se opětně hlásí. Rozumím, že chcete nabídnout, že nepronesete za pana Cabrnocha...

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Omlouvám se, vážený pane předsedo, avizovala jsem to již písemnou přihláškou ke změně programu dnešní schůze. Dovoluji si vás požádat, jakož i vážené paní poslankyně a pány poslance o souhlas s přeložením tohoto bodu na zítřejší jednání naší sněmovny, a to kdykoliv bez přesného časového určení, z důvodu nepřítomnosti zpravodaje pana poslance Cabrnocha. Předkládá v Senátu jinou novelu a bohužel jeho přítomnost v Senátu je nenahraditelná, a proto si dovolím vás požádat o přeřazení tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, dobře. Slyšeli jste všichni, já vás odhlásím. Myslím, že je tady dost poslanců, prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

 

Kdo je pro tento procedurální návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 51 z přítomných 98 poslanců 83 pro, 2 proti. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

Dostáváme se tedy snad k projednatelnému zákonu. Vidím zde i pana ministra, i pana zpravodaje.

 

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. ... /2000 Sb.
/sněmovní tisk 621/ - prvé čtení

 

Prosím pana ministra zemědělství Fencla, aby z pověření vlády uvedl tento předložený návrh.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedo, ctěná sněmovno, z pověření vlády ČR předkládám návrh zákona na zřízení vinařského fondu, kdy zřízení vinařského fondu zákonem vytváří základ nového, samofinancovatelného systému podpor ve vinohradnictví a vinařství v České republice.

Systém samofinancování je jediným možným řešením, jak dosáhnout postupné obnovy přestárlých vinic a využít vhodných ploch k jejich rozšíření. Cílem těchto záměrů je zachování našeho vinohradnictví a vinařství do budoucna tak, aby mohlo obstát ve velmi těžké konkurenci po vstupu ČR do Evropské unie. Jde o to, že tato oblast se významnou měrou podílí na udržování rázu krajiny a využití ploch, na kterých jiné plodiny lze těžko pěstovat, ale zejména se vinohradnictvím a vinařstvím zabývá řádově přes 12 tisíc občanů, ať již na plnou, nebo na částečnou zaměstnanost.

Dosavadní podpora obnovy přestárlých vinic ze státních prostředků - každoročně ta částka představuje zhruba 30 mil. korun - pokrývá pouze necelou polovinu, tj. necelých 300 ha ročně z potřebných 600 ha obnovy. Za zcela mimořádnou příznivou výjimku v dosavadní dotační politice v této oblasti lze považovat uvolnění 150 mil. korun pro rok 2001. Bohužel s takovou výši podpory nelze počítat každým rokem, jak by bylo potřebné a žádoucí, s ohledem na státní rozpočet.

Skutečnost, že dnem vstupu ČR do Evropské unie nabývá účinnosti i pro naši republiku zákaz Evropské unie rozšiřování viničních ploch, předznamenává, že zřízení fondu je třeba realizovat neodkladně.

Kromě důvodů uvedených v předkládací zprávě k tomuto zákonu bych rád upozornil, že v žádném případě nepůjde o finanční zatížení pěstitelů a výrobců vína oproti současnému stavu. Návrh novely zákona nepřímo navazuje na novelu zákona o spotřebních daních, podle kterých byla spotřební daň u položky 2204 - révová vína - zrušena. Zatížení poplatníků, tj. výrobců odvodem do fondu ve výši jedna koruna z litru je daleko nižší, než bylo zatížení spotřební daně, které činilo 2,50 Kč za tento litr. Zcela zanedbatelným zatížením je odvod ve výši 350 Kč z jednoho hektaru vinice, který je pěstitel nucen odvést na účet fondu. Náklady na založení vinice totiž dosahují částky zhruba 550 až 600 tisíc na 1 ha a dalších 80 až 100 tisíc korun na vyklučení 1 ha staré vinice, což jsou částky, které pěstitel bez významnější podpory prostě nemůže sám realizovat.

O konkrétním rozdělení takto získaných prostředků budou spolurozhodovat zástupci sdružení s celostátní působností. V současné době jsou to Českomoravská vinohradnická a vinařská unie a Českomoravský svaz vinařských podniků. Oni jsou členy rady.

I když předpisy Evropských společenství výslovně neukládají zřízení vinařského fondu svým členským zemím, existuje tento fond ve všech zemí Evropské unie. Opakuji znovu: ve všech zemích Evropské unie, které se zabývají vinohradnictvím a vinařstvím. Vzhledem k odlišnému právnímu prostředí je však fungování vinařských fondů přizpůsobeno národním podmínkám jednotlivých zemí.

Chci věřit, že návrh předkládaný v prvním čtení přijmete a propustíte ho do druhého čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP