(10.00 hodin)

(pokračuje Pejřil)

Bude zcela jistě trvat desetiletí. Záleží na velice odpovědné a oboustranné spolupráci.

Rád bych uvedl tři příklady takovéto odpovědné a oboustranné spolupráce. Je to v Brně, kde jsou programy, které se plní, a je tam např. Romské muzeum, které podle mého soudu dělá velký kus práce. Jsou to Neštěmice se svými dobrými programy, se svou dobrou spoluprací s městskou policií a zvláštní školou, která je podle mého názoru na vysoké úrovni. Je to např. Zastávka u Brna, kde spolupráce mezi městským zastupitelstvem a romskou komunitou je velice dobrá.

Ten, kdo si přečetl vládní koncepci, zjistil, že opravdu není jen o Romech, je také o jedincích, kteří jsou ve stejné sociální situaci.

Děkuji vám za pozornost.

Ještě bych snad skončil svou zpravodajskou zprávu tím, že po zprávě ministra a zprávě zpravodaje vystoupilo pět poslanců v obecné rozpravě, žádný z nich neřekl nějaký závěr, takže platí to, čím jsme začali, petičním výborem, který navrhuje Poslanecké sněmovně, aby vzala vládní koncepci na vědomí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 322. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro 133, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Dalším a předposledním bodem dnešního pořadu schůze bude bod č. 65, nicméně formálně bych vám přednesl jeden procedurální návrh, který zní vyřadit z programu 35. schůze bod č. 74, kterým je volba člena Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, neboť z časových důvodů, resp. z důvodu lhůt nejsme schopni jej zvládnout na této schůzi.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 323. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 155, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

65.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty
Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999
/sněmovní tisk 711/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pověřený člen vlády a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Martin Kocourek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 711/3.

Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Pro upřesnění dodávám, že ministra financí bude ve třetím čtení tohoto návrhu zákona zastupovat ministr dopravy a spojů pan Jaromír Schling.

Chci se zeptat pana zpravodaje, respektive pana ministra, zda chtějí vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Prosím tedy pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji tuto proceduru. Postupovali bychom podle pozměňovacích návrhů, které máme v tisku 711/4, v pořadí, jak je máme sepsány, to znamená nejdříve A, potom B a potom o vládním návrhu zákona o státním dluhopisovém programu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Jsou námitky proti takovému postupu? Žádnou námitku nevidím. Prosím, pane zpravodaji, předložte první návrh k hlasování.

 

Poslanec Martin Kocourek: První návrh k hlasování je pozměňovací návrh označený jako A, je to pozměňovací návrh rozpočtového výboru. Stanovisko zpravodaje je kladné, navrhovatele také kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 324. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu označeném jako B, a to o všech jeho šesti bodech, protože spolu navzájem všechny souvisejí. Stanovisko zpravodaje kladné, stanovisko navrhovatele také.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 325. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o vládní předloze, to znamená o tisku 711.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999, podle sněmovního tisku 711, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 326. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro návrh 133, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru Schlingovi za brilantní zastoupení ministra financí, děkuji panu zpravodaji.

 

Dámy a pánové, máme před sebou poslední bod, kterým je bod číslo

 

86.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou
na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé
o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
/sněmovní tisk 889/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se stručného slova ujal ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, dostal jsem od řídícího pokyn, abych byl stručný, tak se pokusím.

Vládní návrh na schválení Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků jsem podrobně odůvodnil v prvním čtení. Rád bych zde však zdůraznil některé skutečnosti, týkající se podstaty a cílů sjednání tohoto protokolu, zejména ve vztahu k otázkám, které byly diskutovány v průběhu předvčerejšího jednání výboru zahraničního a výboru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny a které považuji za nezbytné zodpovědět.

Politický rámec protokolu je dán v zásadě třemi aspekty. První vychází ze skutečnosti, že Česká republika požádala o přistoupení k Evropské unii a činí kroky k naplnění tohoto cíle.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP