(Jednání opět zahájeno v 17.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, ano, mohu použít plurál, jste zde tři, zahajuji další bod dnešního jednání schůze, kterým jsou

 

80.
Ústní interpelace

 

které jsou určené předsedovi vlády ČR, resp. vládě ČR. Ve čtvrtek 5. dubna proběhla první část ústních interpelací podle vylosovaného pořadí. A protože přihlášky na ústní interpelace na předsedu vlády ČR, eventuálně vládu ČR byly vyčerpány, budou nyní v kladení ústních interpelací na ostatní členy vlády ČR v čase od 17.00 do 18.30 hodin pokračovat paní poslankyně a páni poslanci, kteří se umístili na dalších místech.

Pro informaci těch kolegů, kteří sledují toto jednání u svých monitorů, sděluji, že pan kolega Václav Frank, který byl vylosován jako 21., a pan kolega Jiří Vlach jako 23., oba dva interpelovali pana ministra Grosse, svoji interpelaci stáhli.

Nyní dávám slovo panu kolegovi Jiřímu Bílému, který byl vylosován na 14. místě, aby přednesl interpelaci na ministra zemědělství Jana Fencla a zahájil tak blok odpovědí členů vlády ČR na interpelace poslanců. Připraví se pan kolega Svatomír Recman.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane místopředsedo, děkuji. Členové vlády, dámy a pánové. Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci financování učňovských zařízení pro rok 2001, která spadají pod vaše ministerstvo. Obrátili se na mě někteří ředitelé učňovských zařízení s tím, že pro letošní rok byl pro učňovské zařízení snížen rozpočet, a to celkový neinvestiční příspěvek pro rok 2000 - 1551,787, částky jsou uvedené v tisících, a pro rok 2001 - 1466,850, tedy rozdíl nižší o 84,937. Po odečtení mzdových prostředků a povinných odvodů zbývalo na provoz v roce 2000 - 383,711 a v roce 2001 je 192,341. Tudíž rozdíl nižší o 191,301 tisíc. Celkový investiční příspěvek pro rok 2000 byl 124,500 a pro rok 2001 pouhých 26,152. Rozdíl 98,348 tisíc.

Pane ministře, upozorňuji vás, že tato čísla jsem získal z listu Institut informuje, která jsem vám předal již na minulé schůzi v Parlamentu. Proto tato čísla nemusejí být tak přesná, ale v zásadě jistě odpovídají.

V září letošního roku přejdou učňovská zařízení pod krajské úřady a v té době podle ředitelů nastanou finanční problémy těmto zařízením, takže kraje dostanou učňovská zařízení bez financí a samy pro ně finance nemají.

Vím, že mně budete odpovídat, že sněmovna schválila státní rozpočet pro vaše ministerstvo v jiné částce, než jste požadoval, a že jste musel dělat škrty v rozpočtu. Ve mně to budí dojem, že při seškrtávání položek na vašem ministerstvu jste ubral tam, kde budete předávat majetek pod kraje. Ptám se vás tedy, jak tuto situaci napomůžete řešit, aby učňovská zařízení přežila rok 2001. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego, slovo má pan ministr.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, musím potvrdit, že čísla přednesená panem poslancem Bílým jsou v zásadě správná. Není důležité, abychom tady polemizovali o tom, jestli je to o milion více nebo o milion méně, v zásadě jsou správná.

Nicméně musím konstatovat, že Ministerstvo zemědělství řídí podle zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 522/1990 Sb., celkem 118 učňovských zařízení. V současné době je v resortních učňovských zařízeních přes 6 tis. zaměstnanců a 33 tis. žáků, což je o 4 tis. více než ve školním roce 1999/2000.

Nárůst žáků, vládou odsouhlasené zvýšení mezd pedagogickým pracovníkům a inflační působení, to jsou faktory, které jsou příčinou potřeby výrazného navýšení státního příspěvku pro resortní učiliště. Nutno přitom konstatovat, že pokud se řeší jakékoliv zvýšení finančních zdrojů pro školství, pak je to vždy pro školy řízené resortem školství, mládeže a tělovýchovy, nikoliv pro školy působící v působnosti Ministerstva zemědělství. Náš resort pak uvedené úpravy musí řešit v rámci zdrojů určených pro zabezpečení nosných činností vyplývajících z kompetenčního zákona.

A teď se vás pokusím přesvědčit o tom, že rozhodování v rámci kapitoly Ministerstva zemědělství bylo ve směru k těmto učňovským zařízením velmi přátelské, nicméně jen do úrovně, kterou vy jste citoval.

Rozpočet resortu zemědělství na rok 2000 dosahuje, a teď prosím, abyste sledoval tuto informaci pouhých 83,6 procenta celkových schválených výdajů pro rok 2000. Čili srovnání roku s rokem je 83,6. Tato skutečnost pak se nutně musí odrazit v rozpočtech jednotlivých resortních organizací, a není jich málo. Přes uvedenou negativní skutečnost byl pro financování státních učňovských zařízení, tedy těch 118 učňovských zařízení, zabezpečen v rozpočtové kapitole Ministerstva zemědělství na rok 2001 příspěvek ve výši, a teď prosím opět, abyste sledoval toto číslo, ve výši 95,9 % rozpočtu pro rok 2000, to je finanční částka ve výši, jen tím potvrzuji správnost vaší částky, 1.466.850 tis. Tedy resort obdržel z roku na rok 83,6, učňovskému školství dal 95,9.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP