(Jednání pokračovalo v 9.36 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, budeme pokračovat po přestávce, a to bodem číslo

 

84.
Návrh poslankyně Zdeňky Horníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony
/sněmovní tisk 828/ - druhé čtení

 

Za navrhovatele uvede návrh zákona poslankyně Horníková, kterou prosím, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych Poslaneckou sněmovnu informovala, že ve zkráceném projednávání projednal výbor pro veřejnou správu tisk 828, který se zabývá majetkem státu České republiky a je připraven k projednání v Poslanecké sněmovně. Nebudu teď dlouho tento tisk uvádět, neboť jsem to učinila již v prvém čtení. Jen chci říci, že se jedná o problematiku vyřešení státních pozemků, u kterých bylo zřízeno právo trvalého užívání. Jedná se o problematiku velmi dlouhodobou a o problematiku neobyčejně složitou.

Převod státních pozemků v trvalém užívání je důležitá věc vzhledem k tomu, že u nás stále ještě panuje něco, co je zcela nenormálním stavem, a to, že budova, nemovitost stojí na pozemku, kde není jeden vlastník pozemku a nemovitosti. Cílem této novely bylo tento stav narovnat, postihnout co možná všechny možné varianty a případy, které mohou nastat při převodu státních pozemků do vlastnictví, a předpokládám, že tak, jak byl návrh předkladateli předložen, že to je návrh, který se snaží maximálně komplexně tuto problematiku řešit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní kolegyně. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 828/2. Dále jsme obdrželi oponentní zprávu menšiny výboru, sněmovní tisk 828/3.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan předseda Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, myslím si, že paní zpravodajka přesně popsala, o co se jedná.

Jen bych chtěl vám zopakovat, že máte sněmovní tisk 828, 828/1, kde je stanovisko vlády k návrhu poslankyně Horníkové, a ve stanovisku vlády se doporučuje vypustit ono vypuštění ustanovení občanského zákoníku, což by znamenalo, že ti, kteří podle přijatého zákona měli nárok, měli by jej i nadále. Po diskusích na výboru všichni jednoznačně dospěli k tomu, že takovýto návrh by byl nehlasovatelný, neboť by existovala nepochybně řada pozemků, na které by byli dva vlastníci. Na to reaguje usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, sněmovní tisk 828/2, které se pokouší tento problém řešit.

Oponentní zpráva menšiny poslanců reaguje na to, že nebyli někteří z nás přesvědčeni o tom, že toto řešení je ono řešení správné. Doufám, že během podrobné rozpravy zazní takový návrh, který by byl hlasovatelný.

Současně bych chtěl už nyní sdělit, že ve sněmovním tisk 828/2 nám vypadla tři slova, a to v bodu 1 má být toto znění: "V § 14 odst. 3 na konci se doplňuje tato věta: U majetku ve správě Pozemkového fondu České republiky přiměřeně k jeho povaze." Původně text končil u slova "přiměřeně", logicky je třeba dodat ona tři slova "k jeho povaze". Jinak bychom nevěděli, co se tím "přiměřeně" rozumí.

To je vše, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj menšiny výboru pan poslanec Tom Zajíček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP