(9.20 hodin)

(pokračuje Petr)

Druhá část se týká Úmluvy Mezinárodního úřadu práce, a dává do rukou zaměstnanců v báňském průmyslu možnost, že mohou opustit pracoviště, když mají pochybnosti o tom, že jsou zajištěny podmínky bezpečnosti práce. Na druhé straně však tito zaměstnanci musí bezpodmínečně uposlechnout nařízení vedoucích likvidace havárie, případně inspektorů báňských úřadů, pokud se týkají zdolávání havárií nebo bezpečnosti práce.

Část, která se týká horního zákona a hovoří o zpoplatnění nevyhrazených nerostů na vyhrazených ložiscích, patří k těm, kde, jak se domnívám, jde novela správným směrem, poněvadž prozatím z těchto ložisek, která jsou ve vlastnictví státu, municipality nedostávaly žádné finanční prostředky, a tuto dosavadní nevýhodu v neprospěch municipalit se snaží odstranit nová novela, která se týká vlastního horního zákona.

Doporučuji, aby novela zákona byla postoupena do druhého čtení, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikdo, obecnou rozpravu končím

Nepředpokládám, že by pan ministr ani pan zpravodaj chtěli vystoupit se závěrečným slovem, proto rozhodneme nejprve o návrhu na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? (Poslanec Tomíček navrhuje ze svého místa projednání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.)

Ano, na to by měl ale reagovat pan zpravodaj. Ale budiž.

Máme tedy dva návrhy - hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Rozhodneme nejprve o prvním návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 98, a ptám se, kdo je pro to, přikázat tento návrh k projednání hospodářskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 130 poslanců pro návrh hlasovalo 109, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 99 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 134 poslanců pro bylo 50, proti návrhu 55. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní je tu další návrh - návrh na zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech o 20 dnů, což je žádost předsedy vlády.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 100, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 134 pro 17, proti 77. Předseda vlády byl poražen vlastními poslanci, a to hned v první den sjezdu. (Veselost.)

 

Konstatuji tedy, že jsme lhůtu projednávání nezkrátili a že projednávaný návrh byl přikázán k projednání pouze hospodářskému výboru.

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a - s procedurálním návrhem se hlásí pan kolega Havlíček. Prosím.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dávám návrh, aby tisk 817, který projednal včera rozpočtový výbor, byl ke druhému čtení zařazen na úterý jako sedmý bod a třetí čtení potom na čtvrtek 12. 4. jako první bod odpoledne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego (k poslanci Havlíčkovi), pojďte mně pomoci stanovit bod pořadu. Tisk 817 - jaký je to bod?

 

Poslanec Jiří Havlíček: Byl to původně bod č. 5 v pozvánce, respektive v původním programu této schůze, jde o první čtení návrhu zákona číslo 218, rozpočtová pravidla. Byla zkrácena lhůta projednávání na 5 dnů, včera to rozpočtový výbor projednal a já po dohodě s předsedou výboru předkládám tento procedurální návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, jde tedy o návrh tisk 817 zařadit jako sedmý bod v úterý, ve čtvrtek odpoledne pak třetí čtení. Jde tedy o druhé čtení v úterý jako sedmý bod.

Toto je procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy. Ještě jednou zopakuji návrh, o kterém budeme hlasovat: zařadit druhé čtení tisku 817 na úterý jako sedmý bod a třetí čtení tohoto návrhu zákona na čtvrtek odpoledne.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 101 a ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 137 pro návrh hlasovalo 111, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

18.
Vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání
spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 875/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych v prvním čtení uvedl vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů, který implementuje směrnici 87/102/EHS o sbližování zákonů a dalších právních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru, ve znění pozdějších doplňků.

Nezbytnost právní úpravy podmínek sjednávání spotřebitelského úvěru vyplývá nejen z požadavků evropské legislativy, ale i ze skutečnosti, že jeho uplatňování je v dnešní době stále rozšířenější. Cílem navrhované právní úpravy je proto posílení pozice spotřebitele, který vystupuje v právních vztazích s poskytovateli úvěru jako slabší smluvní strana. Zásadní význam spočívá proto v informacích, které poskytovatel úvěru bude povinen dát spotřebiteli. Tyto informace se budou týkat jak podmínek, za nichž bude spotřebitelský úvěr poskytován, tak i stanovení nákladů na něj a úpravy závazků z něho plynoucích. Spotřebitelům tak bude dána možnost objektivněji srovnávat výhodnost či nevýhodnost jednotlivých nabídek spotřebitelského úvěru, poskytovaných různými subjekty na našem trhu.

Navrhovaná právní úprava dává spotřebiteli současně i široké právo na odstoupení od smlouvy a zároveň mu přiznává právo na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, doprovázené právem na poměrné snížení celkových nákladů na spotřebitelský úvěr.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o propuštění uvedeného návrhu do druhého čtení a děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP