(14.12 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já se nedomnívám na rozdíl od kolegy Ransdorfa, že by tato smlouva měla jen zprostředkovací funkci. Já se domnívám, že se může stát jednou, že Česká republika bude také na mořském dně, a v tom případě bude dobré, když už bude mít připravenou smlouvu, která zabezpečí, aby výsady a imunity Mezinárodní úřad pro mořské dno měl v naší republice. Děkuji. Doporučuji, aby to prošlo do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Máte na mysli globální oteplování, pane poslanče? Postup moře až na hranice Moravy, kde pak budou nejlepší vinařské sady v Evropě.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Pan ministr asi nemíní vystoupit se závěrečným slovem.

Budeme hlasovat a zabývat se návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání k zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat pouze o návrhu přikázat tento návrh zahraničnímu výboru. Já jsem vás při zahájení schůze všechny odhlásil, takže kdo nejste zaregistrován, žádám vás o registraci vašimi identifikačními kartami a budeme hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 92 z přítomných 88 poslanců pro 74, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím projednávání bodu číslo 52. Děkuji panu ministrovi i náhradnímu zpravodajovi a přistoupíme k projednávání bodu číslo 53, kterým je

 

53.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo
/sněmovní tisk 846/ - první čtení

 

Předložený návrh uvede opět místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kavan, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážené poslankyně, vážení poslanci, Protokol o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno, jehož ratifikaci jménem vlády České republiky navrhuji, náleží do skupiny mezinárodních smluv, jejichž hlavním účelem je zajistit nerušené a účinné plnění funkcí významných mezinárodních organizací. Mezinárodní úřad pro mořské dno je mezivládní mezinárodní organizací v systému OSN. Zřízen byl úmluvou OSN o mořském právu z roku 1982 a jeho úkolem je řídit veškerou činnost spojenou s využíváním nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí státu. Tato oblast mořského dna byla prohlášena za společné dědictví lidstva, z čehož mimo jiné vyplývá, že podobně jako ostatní státy má i Česká republika přístup ke zdrojům nacházejícím se v této oblasti.

Česká republika je jedním ze 135 členů úřadu a pro období 2001 - 2004 navíc též členem rady úřadu, což je výkonný orgán této organizace, složený ze 36 zástupců členských států. Protokol o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno byl přijat shromážděním úřadu v březnu 1998. Podepsalo ho 28 států, z nichž 4 státy - Chorvatsko, Slovensko, Španělsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska protokol již také ratifikovaly či k němu přistoupily a staly se tak jeho smluvními státy. Česká republika protokol podepsala 1. srpna 2000. Obsahem protokolu je především úprava právní subjektivity a výsad a imunit úřadu, jakož i výsad a imunit zástupců členů úřadu, úředníků a expertů plnících služební poslání pro úřad.

Lze říci, že výsady a imunity přiznávané protokolem nijak nevybočují z diplomatického standardu obsaženého v základních právních dokumentech upravujících tuto problematiku. Ratifikací protokolu projeví Česká republika konečný souhlas s tím, že bude vázána závazky vyplývajícími z protokolu. Na základě této ratifikace se Česká republika stane jedním z prvních smluvních států protokolu, což může mimo jiné napomoci jejímu úspěšnému působení v rámci úřadu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Opět se táži, jestli se již nalezl pan poslanec Michal Doktor. Není tomu tak. Takže já požádám náhradního zpravodaje pana poslance Martina Starce. Není ze zahraničního výboru - takže pan kolega Ransdorf, opět. Já už jsem ho hledal v lavici a už je připraven. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Myslím, že vše podstatné bylo řečeno panem ministrem. Chtěl bych opět ulehčit sněmovně její úkol tím, že doporučím, aby s důvěrou podpořila dokument, který je nám předkládán k projednání. Domnívám se, že nebudeme věc komplikovat ani tím, do jaké míry se Česká republika podílí nebo nepodílí na těžbě zdrojů, které se nacházejí na dně moře. Ministerstvo průmyslu a obchodu se zabývalo a zabývá otázkou, ale to patří do kompetence příslušného resortu, jehož ministr zde momentálně nesedí.

Dámy a pánové, žádám vás touto cestou, abyste příslušnou předlohu podpořili. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se opět jako první hlásí pan kolega Martin Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. I v tomto případě připomenu svoji předchozí poznámku, protože jak u bodu 52, tak u bodu 53 má stejnou platnost. Předřečník připomněl úlohu Ministerstva průmyslu a obchodu v této věci. Já jen dodám, že jsme minulý rok na toto téma uspořádali seminář. Byť nebyl tak úplně navštíven, přesto některé věci, o kterých v těchto smlouvách je hovořeno, tam řečeny byly. Nebylo by od zajímavosti si je připomenout a předpokládám, že i tato smlouva projde jednáním parlamentu bez jakýchkoli problémů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme hlasovat o jediném výboru.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 102 poslanců v hlasování pořadové číslo 93 pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP