(12.30 hodin)

(pokračuje Filip)

Tedy aby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodovala o případném porušení zákona, a to jak o rozhlasovém a televizním vysílání, tak o České televizi v případě udělení nebo neudělení pokuty.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Končím obecnou rozpravu a uděluji závěrečné slovo panu poslanci Kučerovi jako předkladateli.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážená paní předsedající, ač jsem původně nechtěl, musím reagovat na některá vystoupení, která zazněla v diskusi. Začnu tím posledním. Je mi to velmi líto, protože já nemám právnické vzdělání na rozdíl od pana poslance Filipa, ale abych nezdržoval vás všechny tady, navrhnu mu, že v polední pauze mu přímo na jednotlivých paragrafech tohoto zákona dokážu, že se tento zákon vztahuje naprosto nekompromisně i k provozovateli ze zákona, to je k České televizi, včetně toho, že umožňuje Českou televizi sankcionovat a udělovat jí pokuty, a dokonce vím i o situacích, kdy Česká televize takové pokuty dostávala, dostává a doufám, že v budoucnosti - pokud překročí zákon - dostávat bude. To je k vystoupení kolegy Filipa. Myslím, že tam došlo k nedorozumění při čtení některých paragrafů a vzájemných vazeb.

Chtěl bych ještě komentovat dvě věci. Pan ministr Dostál tady hovořil o prodlužování licencí, smířil se s tímto faktem, nicméně uváděl, že prodlužování licencí tak jak je v zákoně koncipováno, znevýhodňuje některé případné žadatele, to je ty budoucí. My jako předkladatelé tvrdíme, že kdyby přicházela v úvahu jiná varianta, bude zákon znevýhodňovat současné držitele licencí, takže by to bylo takříkajíc v tuto chvíli 1 : 1, ale hlavně by znevýhodnil tu skupinu držitelů licencí, o které se tady dnes vůbec nehovoří. Neustále tady ve vzduchu, jakoby v podtextu, když si to přeložíte všechno do češtiny, směřuje celý tento paragraf, celé toto ustanovení jakoby jen k privátním televizím, a dokonce jakoby jenom k jedné privátní televizi. Zapomíná se na celý velký sektor privátních rádií, zapomíná se na to, že bychom asi neměli v tomto zákoně od sebe selektovat rozhlasy, televize, privátní, neprivátní, malé, velké, prostě v tuto chvíli by se mělo opravdu měřit všem stejně. To nehovořím o případných ekonomických důsledcích, které by tyto věci mohly přinést nejen ekonomicky, ale v konečném dopadu i o možnosti, kdo vlastně bude v České republice, pro české diváky, vysílat.

Poslední moje poznámka je k panu poslanci Talířovi. Hovoří se tady už delší dobu o tom, zda by Česká republika neměla zkusit model, který zatím je pouze - pokud je mi známo - v Maďarsku a ne zcela se tam osvědčil, to je model prodávání licencí. Ačkoliv kolega Talíř i ostatní poslanci, ať už z KDU-ČSL, nebo Unie svobody, se zúčastňovali celé řady jednání při projednávání tohoto zákona a vždy hovořili o tom, že přijdou s konkrétním návrhem, ani jednou s žádným konkrétním návrhem v tomto směru nepřišli. Já se obávám, že ani žádný takový konkrétní návrh nemají, a tudíž považuji možnost vrácení návrhu zákona zpátky do výboru v podstatě za nadbytečné zdržování, které k ničemu nepovede.

Poslední moje poznámka se týká postavení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Tady naopak s kolegou Filipem musím souhlasit. Myslím, že tu situaci popsal velmi správně. Musím ale vyjádřit jednu obavu - čím více subjektů se bude podílet na volbě, případně jmenování této rady, tím více se tento orgán, který je orgánem kolektivní odpovědnosti, stane orgánem kolektivní nezodpovědnosti.

Z toho důvodu nedoporučuji návrh kolegy Talíře na vrácení zpět do výboru k přepracování a věřím, že Poslanecká sněmovna moje nedoporučení vezme v potaz.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Pleva, který je zpravodajem. Poté budeme hlasovat o návrhu pana poslance Talíře.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, velmi stručně se vyjádřím k návrhu kolegy Talíře vrátit zákon výboru k novému projednání. Pominu to, co už říkal kolega Kučera, že zatím během dvouletého projednání nebyla předložena ani jedna jediná čárka, která by tuto problematiku řešila. Domnívám se, že tato problematika prodeje licencí je stejně neřešitelná, alespoň pro mne a pro moji stranu, protože pokud máme liberální přístup k ekonomice a zároveň chceme do Evropské unie, dostáváme se do pasti, protože takto není možné prodej licencí realizovat. Pokud bychom totiž licence prodávali, pak nemůžeme z podstaty toho, že prodáváme určitý produkt, regulovat jeho příjem, regulovat reklamu, kolik jí může vysílat, kam ji může vkládat, kdy ji tam může vkládat atd. Nemůžeme mu nařizovat, že musí odebírat určité zboží, to znamená evropskou tvorbu, která je dražší než zboží jiné, které je dejme tomu stejně kvalitní, ale podstatně levnější. Jestliže toto všechno chceme regulovat - a my musíme, pokud chceme do Evropské unie - pak nemůžeme licence prodávat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím, pane zpravodaji, kromě závěrečného slova bych byla ráda, kdybyste předložil návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Petr Pleva: Budeme hlasovat o návrhu usnesení vrátit výboru k novému projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 90, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 90 tento návrh nebyl přijat, když z přítomných 169 poslanců se 24 vyslovilo pro, 124 proti.

 

V tuto chvíli byla ukončena sloučená obecná rozprava.

 

Vracíme se k projednávání tisku 717, což je poslanecký návrh. Otevírám podrobnou rozpravu. První věcí, kterou učiníme v podrobné rozpravě, je rozhodnutí o tom, který sněmovní tisk se stane základem projednávání ve druhém čtení tohoto návrhu. Pan poslanec Pleva navrhl, aby se základem stalo usnesení stálé komise pro sdělovací prostředky, což je sněmovní tisk 717/3. O tomto návrhu nyní rozhodneme hlasováním.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 91 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 91 tento návrh byl přijat, když ze 170 přítomných poslanců se 149 vyslovilo pro, jeden proti.

 

Otevírám podrobnou rozpravu. Nyní vážně nevím, komu mám dát dříve slovo. Hlásí se mi zpravodaj, hlásí se místopředseda sněmovny, k faktické poznámce se hlásí pan poslanec Výborný a hlásí se také ministr kultury. Všichni mají stejné právo přednostního vystoupení. Pan zpravodaj počká. Pánové, jak si dáte přednost? Snad jen faktická poznámka nemá podle jednacího řádu přednost před přednostním vystoupením, ale pakliže to uznáváme, tak nejprve faktická poznámka pana poslance Výborného.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Paní předsedkyně, dámy a pánové, opravdu to bude faktická poznámka, kterou budu reagovat na poslední slova zpravodaje Plevy. On tady uvedl ve své závěrečné řeči v obecné rozpravě, že není možné, aby se prodávaly licence, když bychom současně chtěli regulovat toho, kdo licenci nabude, že pak ji nemůžeme prodávat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP