(11.30 hodin)

(pokračuje Doktor)

Tou druhou obecnou poznámkou a související s kauzou jinou, která byla velmi dlouho projednávána na půdě Poslanecké sněmovny, tj. kauza kampeliček - zde jsme také velmi zdlouhavě diskutovali efektivitu kontrolních mechanismů ať už Ministerstva financí, ČNB a tentokrát to byl pro změnu Úřad pro dohled nad družstevními záložnami. Mně z toho vychází, že stát je stejně špatným kontrolorem jako v případě družstevních záložen soukromí vlastníci. Ono stresové riziko, o němž jsem se zmínil v případě penzijních fondů, je vlastně omezeno jenom díky tomu, že stát ručí za jistinu. Obávám se, že kdyby tady stát neručil za vloženou jistinu občanů, že by podobnými poplašnými zprávami, které tady přednesl pan poslanec Štrait, kdyby byly, nedej bože, předmětem přespřílišné pozornosti sdělovacích prostředků, tak by shodily celý ten finanční sektor jako celek a my bychom se tady zabývali finančním plněním a poskytováním náhrad.

Proč o tom mluvím? Na půdě Poslanecké sněmovny budeme projednávat záměr ustanovení podnikových penzijních fondů. Kdybych měl říci populistickou tezi, tak se obávám, že se vláda rozhodla vložit část peněz našich drobných střadatelů do rukou svých spřízněných odborářů. Protože to jistě není pravda, nelze to takto zjednodušit, obávám se téhož. Jestliže nejsme schopni zavedenými institucemi a kontrolními mechanismy, které užíváme - a takovým jistě Ministerstvo financí je - plnit řádnou kontrolu několika desítek subjektů, pak je-li odhadovaný počet soukromých penzijních fondů několik tisíc subjektů, tak se ptám, co v tomto sektoru nastane. Říkám to v podstatě jako jakousi předzvěst stanoviska k tomuto sněmovnímu tisku a jistě budu patřit k těm, kteří ho budou výrazně kritizovat.

S odvoláním na vážnost té diskuse, kterou bychom možná měli vést i na jiné půdě a možná i na jiném plénu, a s odvoláním na rozpor mezi tím, jak konalo Ministerstvo financí a jak konala Komise pro cenné papíry ve věci šetření hospodaření v Penzijním fondu Viva, navrhuji usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterým vyslovuje nesouhlas s odpovědí ministra financí Pavla Mertlíka na písemnou interpelaci poslankyně Aleny Páralové ve věci Penzijního fondu Viva. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Nemám to ve zvyku, chodit sem několikrát, ale byl jsem označen za takového nějakého povídala, který tady řekl něco, o čem mluví v současné době půl Moravy. Znovu zdůrazňuji, a pro některé kolegy zvlášť, že penzijní fondy jsou jenom - jenom v uvozovkách - akciové společnosti, nejsou ani veřejnoprávní institucí. To je hodně málo. Za korektní odpověď bych od pana náměstka považoval, že třeba Ministerstvo financí uvažuje o novele zákona, o další novele zákona - v podstatě už druhé, protože jsou tam mezery, atd. Znovu upozorňuji na to, že penzijní fondy jsou teď, ale zvláště do budoucna druhým nebo důležitým pilířem důchodového pojištění. Tohle jsem už ostatně říkal i při té novele důchodových fondů. Je potřeba takto k nim přistupovat a nejenom ledabyle, že ještě další liberalizace by mohla v tomto případě pomoci. Nemůže. Tady ten státní dirigismus prostě být musí, protože s tím jsou spojeny osudy celé řady lidí, nebo tisíců, statisíců občanů, kteří na ten druhý, eventuálně pak do budoucna třetí pilíř budou spoléhat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Současně bych chtěla upozornit jak pana poslance Doktora, tak paní poslankyni Páralovou, že návrh na usnesení při písemné interpelaci může navrhnout pouze interpelující. To znamená, že návrh usnesení, který přednesl pan poslanec Doktor, nemůžeme v tuto chvíli přijmout, takže prosím paní poslankyni Páralovou, aby přednesla návrh na usnesení.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nesouhlasí s odpovědí ministra financí Pavla Mertlíka na písemnou interpelaci poslankyně Aleny Páralové ve věci Penzijního fondu Viva.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Hlásí se ještě ministr financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Jenom stručně. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Otázky dalšího osudu systému fondů penzijního připojištění samozřejmě jsou věcí, které mě osobně a Ministerstvo financí trápí, protože novela stávajícího zákona je potřebná. Ministerstvo financí na ní pracuje. Pracuje rovněž na novele zákona o Komisi pro cenné papíry a dvě základní změny, které budeme navrhovat, jsou následující.

V novele zákona o Komisi pro cenné papíry navrhujeme, aby dohled nad fondy penzijního připojištění v oblasti jejich - ne té, kterou spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, tj. péče o odbornou penzijní část v té věci, a ne té, která se bezprostředně dotýká Ministerstva financí, tj. kontrola hospodaření se státním příspěvkem, čili ten běžný chod, ten celkový dohled, navrhujeme po dohodě s Komisí pro cenné papíry přesunout na Komisi pro cenné papíry. Důvod je ten, že rozhodující část finančních aktivit fondů je podobná aktivitám institucí typu fondů investičních. Je to i názor, který je podpořen analýzami, které máme k dispozici od institucí, jako je třeba Světová banka, nebo i od soukromých analytiků, čili to je jedno opatření.

Druhé, asi ještě podstatnější, je předmět samotné novely zákona o penzijním připojištění, na jehož základě především předpokládáme novou definici fondů - přesněji řečeno oddělení fondů od jejich správce, tedy uvedení do systému, který je obvyklý všude ve světě, a odstranění této anomálie české úpravy, která mimo jiné umožňuje bez nějaké výrazné kontroly jak ze strany klientů fondů a pojištěnců, tak ze strany státu správcům a vlastníkům kontrolovat finanční toky ve fondech nad rámec nutných nákladů na správu fondů. Čili to standardní uspořádání, byť to nebude technicky jednoduché, je hlavním předmětem toho, na čem v současnosti pracujeme.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy k tomuto bodu? Není tomu tak. Rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak ho navrhla paní poslankyně Páralová, a to v hlasování pořadové číslo 81, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 81 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 118 vyslovilo 40 a 42 bylo proti. Tím jsme projednali tuto interpelaci.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy... Místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, já bych si dovolil navrhnout procedurální návrh. My jsme dnes na závěr tohoto jednání určili tři body. Je to třetí čtení zákona o změně názvu některých krajů a potom dva návrhy zákona o rozhlasovém a televizním vysílání - zda bychom mohli zhruba po 11. hodině, poté co doprojednáme příslušnou interpelaci, která do tohoto časového termínu bude zapadat, mohli přerušit bod písemné interpelace a zbytek dopoledního času věnovat těmto třem zákonům.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane místopředsedo, já se omlouvám. My jsme se sice spolu domluvili na tomto postupu, ale já jsem mezitím obdržela informaci, že tyto body lze projednat nejdříve ve 12 hodin, protože teprve uplynou v tu chvíli termíny od rozdání návrhů. Takže prosím ve 12 hodin. S faktickou poznámkou pan poslanec Pleva. Ale já vycházím z informace, kterou jsem obdržela od organizačního odboru, a přiznám se, že s ní nehodlám polemizovat. Není rozprava, pane poslanče. Takže prosím pouze technické upřesnění.

 

Poslanec Petr Pleva: Jenom technické upřesnění. Vážená paní předsedající, usnesení výboru pro evropskou integraci, na které se váže možnost projednávání zákonů o rozhlasovém a televizním vysílání, nám byla rozdána v 10.50 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já vám sice mohu věřit, že jste toto usnesení měl, nicméně já v tuto chvíli nevím, jak mám při této věci postupovat, protože mám zde oficiální informaci od Kanceláře Poslanecké sněmovny, že lze projednat nejprve ve 12.00 hodin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP