(10.10 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Jinak bych rád uvedl ještě na závěr, že ona upozornění v předposledním odstavci mé písemné odpovědi na to, že případné sdělení předmětu obchodního tajemství třetí nezávislé osobě je nevhodné z hlediska její vlastní obrany, vychází ze skutečnosti, že v případě, že by kdokoliv zažaloval event. zveřejnění takovéto důvěrné informace, tak mezi podezřelými byste v takovém případě byl i vy. Je to obvyklá praxe, že třetím osobám se informace, které mají povahu obchodního tajemství, neposkytují, a myslím si, že mj. tam tento důvod samozřejmě není jediný, ale byl zdůrazněn v dopise.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji. Především bych chtěl reagovat ještě na slova pana místopředsedy vlády. Postavil otázku tak, že já preferuji otázku likvidace nebo konkursu podniku Ostroj. Myslím si, že si měl všimnout toho, že především preferuji otázku poctivé práce Konsolidační banky. Chtěl jsem upozornit na to, že existují v práci Konsolidační banky určité mezery, které mě vedou k tomu, že mám důvodné podezření, že některé dluhy nejsou vymáhány, ale že se připravují potom pro následné řešení pomocí vymáhání jiným způsobem. Jestli to dovede vymáhat nějaká soukromá firma, tak si myslím, že Konsolidační banka má dostatek úředníků k tomu, aby to mohla uskutečňovat.

Protože se blížíme asi k závěru a protože zde v této sněmovně v posledních dnech se velice často hovořilo o zvyšování vnitřního dluhu státu za značné účasti převedení dluhů na Konsolidační banku a následném vydávání dluhopisů, soudím, že je zde vhodná příležitost, aby poslanci prokázali, jak upřímně mysleli tato svá slova.

Rovněž chci prokázat stejnou službu, jako mi nabídl ve své odpovědi pan místopředseda vlády, a pokusit se ochránit jej před případnou nutností změnit svůj postoj až po tlaku médií. A proto doporučuji sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády pana Mertlíka na interpelaci poslance Gongola ve věci postupu Konsolidační banky Praha, státní peněžní ústav, při řešení pohledávky za Ostroj Opava, a. s."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

V tuto chvíli už můžeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej předložil pan poslanec Gongol, a sice: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra financí Pavla Mertlíka na interpelaci poslance Jaroslava Gongola ve věci nehospodárného postupu Konsolidační banky."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 80, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 80 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 88 vyslovilo 20 a 54 bylo proti.

 

Žádný další návrh nepadl. Tím jsme projednali tuto interpelaci.

 

Ministr financí Pavel Mertlík odpověděl na interpelaci poslankyně Aleny Páralové ve věci Penzijního fondu Viva. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 898. Prosím paní poslankyni Páralovou, aby svůj nesouhlas s touto interpelací uvedla.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, v lednu letošního roku se na mne obrátili klienti Penzijního fondu Viva a vyjádřili obavy o své finanční prostředky vložené do tohoto fondu a požádali mě o pomoc. Obrátila jsem se tedy formou písemné interpelace na pana ministra Mertlíka. Pan ministr mi mj. sdělil, že v Penzijním fondu Viva byl na základě výsledků kontroly státního dozoru Ministerstva financí ustanoven dne 10. července 2000 majetkový správce, a to na základě zjištění, že nebyl dodržován zákon o penzijním připojištění.

Bylo by jistě velice nešťastné, kdyby došlo ke zpochybnění penzijních fondů. Všichni si jistě přejeme, aby penzijní fondy fungovaly co nejlépe a k plné spokojenosti svých klientů. Aby tomu tak bylo, musí ovšem instituce k tomu určené plnit své povinnosti na sto procent. Ať už se jedná o Komisi pro cenné papíry, či o plnění úlohy státního dozoru, který vykonává Ministerstvo financí.

Ráda bych se ujistila, že tomu tak opravdu je, a proto se pana ministra ptám, zda si ověřil, že postup příslušného odboru jeho ministerstva, který vykonává státní dozor nad penzijními fondy, byl správný. Tisková správa Komise pro cenné papíry ze dne 18. 7. 2000 totiž svědčí o něčem jiném.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu a udílím slovo místopředsedovi vlády a ministru financí Pavlu Mertlíkovi.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, vážené dámy, vážení pánové, doplňkový dotaz vznesený ústně byl stručný a jasný, pokusím se stejně stručně a jasně odpovědět.

Začal bych tím, že souhlasím bezesporu s tím, že činnost dozorových orgánů, což v případě finančních institucí je zejména Česká národní banka, Komise pro cenné papíry, Ministerstvo financí na úseku penzijního připojištění a pojišťovnictví a také Úřad pro dohled nad družstevními záložnami, které jsou velmi důležitými institucemi z hlediska zabezpečení fungování těchto trhů, dodržování určitého pořádku, dodržování zákonů na nich apod.

Nicméně je třeba říci, že základním principem fungování dohledů je následnost kroků. Pokud dojde k nějakému pochybení na straně nějaké soukromé finanční instituce, tak jen velmi málokdy se stane, že dohledací orgán toto zjistí dříve, než k danému pochybení dojde. Naopak je tam obvyklý určitý skluz.

Ve své písemné odpovědi jsem uvedl, že po zjištění určitých skutečností kolem Penzijního fondu Viva Ministerstvo financí postupovalo právě tak, že jmenovalo předběžného správce a učinilo konkrétní další kroky. Nad rámec toho, co bylo v písemné odpovědi, bych dodal rovněž to, že vzhledem k tomu, že sám správce při činnosti přišel na některé skutečnosti, které založily významné pochybnosti o regulérnosti některých finančních operací v Penzijním fondu Viva, bylo proto Ministerstvem financí Policii České republiky předáno hlášení pro podezření ze spáchání některých trestných činů. Situace je momentálně v takovémto stavu. Předpokládám, že tam probíhá nebo bude probíhat vyšetřování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP