(17.40 hodin)

(pokračuje Langer)

Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Budeme se zabývat návrhem na přikázání.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 53. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 110 poslanců 98 pro, jeden proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

 

Dalším bodem je

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 886/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr zemědělství pan Jan Fencl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, předkládám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Účelem této novely je vytvořit reálné podmínky pro prodej hospodářských budov a zemědělských pozemků těmito budovami zastavěných, které odmítly převzít oprávněné osoby.

Zákon č. 66/2000 Sb. sice umožnil Pozemkovému fondu prodej těchto nemovitostí, ale protože se často jedná o objekty dlouhodobým nevyužíváním zchátralé nebo v daných ekonomických podmínkách neodpovídající původnímu účelu využití, není o ně prostě vůbec žádný zájem. Proto návrh především nově upravuje cenové podmínky prodeje, aby se tyto specifické nemovitosti staly dostupnými pro nabyvatele a přitom přinesly i finanční efekt, a to nejen prodejem, ale také snížením nákladů na jejich další údržbu a ochranu.

Návrh také odstraňuje některé dosavadní nepřesnosti, které působí výkladové potíže.

Konkrétní změny se týkají jen odstavce 2 § 2A. Spočívají v tom, že prodej bude probíhat formou veřejného výběrového řízení, a to maximálně ve třech kolech. Pro první kolo se výše nabídkové ceny nemění a zůstává zachována platná úřední cena. Pro druhé kolo je možné nejnižší nabídkovou cenu snížit až na 50 % ceny, tedy ceny prvního kola. Ve třetím kole může být tato cena snížena až na 1 % úřední ceny. V případě, že se objekt prodává se zastavěným pozemkem, nesmí být tato cena nižší, než je cena pozemku. Tuto relaci, to znamená zohlednění výše ceny pozemku a ceny staveb a budov, zachovává i nabídková cena pro druhé kolo.

Domnívám se, že takto stanovený cenový režim přispěje k prodeji nelukrativních nemovitostí, protože nejenže spočívá ve snížení prodejní ceny, ale současně přihlíží i k jejich dalšímu možnému využití, nebo dokonce k případné likvidaci, neboť navržená úprava umožňuje v případě budov a staveb i jejich prodej za nulovou hodnotu, protože nový vlastník přebírá náklady spojené s jejich demolicí.

Chci vás proto požádat, abyste vládní návrh zákona o Pozemkovém fondu České republiky podpořili a propustili do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, omlouvám se za to, že možná budu opakovat některá slova, která zde řekl již pan ministr, ale protože jsem si připravil svou zprávu, chtěl bych ji přečíst tak, aby byla komplexní.

Předložená jednoduchá novela by měla umožnit Pozemkovému fondu prodat neatraktivní majetek, o který neprojevily zájem oprávněné osoby. Jedná se hlavně o objekty velkovýroby, objekty ve špatném technickém stavu, které již mnohdy neodpovídají současným provozním potřebám. Zároveň jsou zákonem odstraněny zjevné nepřesnosti v zákoně, které dosud rychlejšímu převodu majetku bránily.

Navrženou úpravou se jednoznačně vymezuje hranice pro stanovení nabídkové ceny a také počet kol, ve kterých bude probíhat veřejné výběrové řízení. Realizace návrhu zajistí omezení výdajů na správu majetku fondem a při této realizaci lze předpokládat, že se příjmy fondu nesníží o přibližně 100 mil. Kč. Připomínám, že rozpočet Pozemkového fondu je od státního rozpočtu oddělen zákonem a je každoročně schvalován Poslaneckou sněmovnou.

Protože návrh splňuje všechny náležitosti, doporučuji Poslanecké sněmovně propustit návrh do dalšího čtení a přikázat jej zemědělskému výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, budeme o tomto návrhu hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 54. Kdo je pro, aby se tímto návrhem zabýval zemědělský výbor? Kdo je proti?

Z přítomných 122 pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

 

Dalším bodem je

 

21.
Vládní návrh zákona o akciové společnosti České dráhy,
státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 880/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr dopravy a spojů Jaromír Schling. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane místopředsedo, dámy a pánové, vláda předložila sněmovně návrh zákona, kterému stručně říkáme transformační zákon Českých drah, který se vrací do sněmovny myslím už potřetí. Oproti předchozímu návrhu byl tento zákon dosti podstatným způsobem přepracován, byl z hlediska legislativního podstatným způsobem vylepšen a reaguje na ty změny v legislativě, které v mezidobí nastaly, především reaguje na platný zákon o majetku České republiky.

Základním úkolem tohoto zákona je přetvořit stávající státní organizaci České dráhy na akciovou společnost, tedy na společnost, která by se měla stát normálně fungujícím tržním subjektem. Tento zákon by měl odstranit poslední zbytky nerovnováhy, nerovnoprávnosti, které mezi železničními dopravci na kolejích v České republice existují. To vyrovnání by mělo nastat především tím, že všichni dopravci, ať České dráhy, nebo další firmy - zdůrazňuji, že v současné době je v České republice přibližně 200 držitelů licencí na provozování drážní dopravy - všichni držitelé licence, by měli stejným způsobem platit za používání dopravní cesty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP