(14.50 hodin)

(pokračuje Ransdorf)

Přitom náš stát měl pasivní bilanci ve výši 79,5 miliardy jako celek, čili o 15,5 miliardy podniky kontrolované zahraničním kapitálem měly větší schodek než náš stát jako celek. Jestli tedy může pan ministr pohovořit o vývoji za poslední léta, a jak vidí další perspektivu.

Za třetí bych se chtěl pana ministra zeptat na oblast kilogramových cen. Od roku 1996, pokud je mi známo, se neprovádí analýza vývoje kilogramových cen, přičemž u nás roste plundrování surovinových zdrojů a vývoz písků, štěrků, dřeva, kamene apod. Myslím si, že by byl velmi zajímavý pohled na vývoj v této oblasti, a chtěl bych poprosit pana ministra, má-li příslušná data, aby nás s nimi seznámil.

A konečně mě zarazila informace, že míra přidané hodnoty u nás i při těchto úspěších je pořád jedna osmina švýcarské úrovně. Takže jaký je za poslední léta vývoj v oblasti míry přidané hodnoty, protože to ukazuje, zda nastal nějaký příznivý zvrat v ekonomice, nebo ne. Jestli tedy nám pan ministr může v této věci něco říci. V případě Finska, o kterém jsem se zmiňoval, nastal při reakci na krizi, která vznikla počátkem devadesátých let, velmi příznivý obrat jak u kilogramových cen, tak u míry přidané hodnoty, a také se změnila zásadním způsobem struktura vývozu. Právě na krizi zaměstnanosti, která tam byla, se reagovalo nikoli pumpováním stamiliardových částech do národního hospodářství, ale velmi promyšleným strukturálním programem, kdy například dnes třetina vývozu Finska je v oblasti elektroniky, a samozřejmě se velmi zvedlo také strojírenství, zatímco ty tradiční oblasti - dřevo, papírenský průmysl apod. - byly stlačeny na třetinový podíl.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Ransdorfovi. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo, rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, hlásí se pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych jen připomněl, že návrh usnesení hospodářského výboru v tomto bodě je uveden v tisku 764/1. Tím to považuji za přednesený návrh. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili to byl váš návrh usnesení, který je současně usnesením výboru. Dobře.

Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, podrobnou rozpravu končím a prosím pana ministra, jestli by ve svém závěrečném slově eventuálně zareagoval na některé z otázek, které byly položeny.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ono je za pět minut patnáct hodin, takže bych si dovolil požádat pana poslance Ransdorfa, abychom vůbec mohli tu zprávu odsouhlasit nebo zamítnout, že mu podám písemnou informaci o jednotlivých ukazatelích (potlesk poslanců klubu KSČM), poněvadž nejsem samozřejmě databanka, takže ta čísla nenosím v hlavě.

Jen bych chtěl říci, že exportní výkonnost ve srovnání let 2000 a 1999 vzrostla o 24 %, z toho 70 % exportu bylo směrováno do EU a 40 % do NSR. Svědčí to o tom, že dynamika exportu velmi výrazně roste a je směrována na nejnáročnější trhy.

Souhlasím s tím, že zahraniční obchod musí být více diverzifikován, o což se velmi intenzivně snažíme i v našich proexportních aktivitách.

Pokud se týká kilogramových cen, já už jsem tento ukazatel přestal sledovat. Sledujeme velice intenzivně růst přidané hodnoty exportovaného zboží, a jestli se nemýlím, a pokud, pak o jedno nebo dvě procenta, myslím, že růst přidané hodnoty exportovaného zboží činí asi 8 % ročně.

Ale řekl jsem, že na všechny tyto věci odpovím písemně.

Pokud se týká schodku obchodní bilance, pak bych řekl, že samozřejmě je tu i určitý negativní efekt s dovážením komponentů do nově vytvářených některých průmyslových podniků. Na druhé straně ovšem, jak už jsem řekl, se to projevuje i v exportu. Ale téměř 80 % schodku obchodní bilance reprezentuje zvýšení cen u nakupovaných nerostných surovin, kde jde zejména o plyn a ropu, představující podstatnou část tohoto velmi výrazného schodku obchodní bilance.

Na ostatní samozřejmě, jak už jsem řekl, odpovím panu poslanci písemně. Chtěl bych jen ještě dodat, že to, co se tu nedalo vyčíslit, je, že na druhé straně také velké investice, které proudí do České republiky, vyvolávají velký multiplikační efekt, to znamená, že zvyšují růst průmyslové výroby. Meziročně průmyslová výroba vzrostla zhruba o 8 % a celkový růst výroby je zhruba asi kolem 6 %. Takže myslím, že jsou to pozitivní výsledky, které samozřejmě nejsou promítnuty ve vztahu k dováženým komponentům, a naproti tomu do vývozu zboží finalistů, kteří zde založili své investice, své výrobní podniky.

Myslím, že bychom mohli donekonečna zvyšovat nároky na zprávu o stavu vývozu a jeho podpoře. Jsem rád, že i pan poslanec Vymětal pozitivně hodnotil tuto zprávu, a dovolím si vás požádat, aby tato zpráva byla ve smyslu přijatého usnesení hospodářského výboru přijata.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Dám hlasovat o návrhu usnesení tak, jak je písemně předložen.

Já vás pro pořádek odhlásím a prosím, abyste se všichni znovu přihlásili k - jak doufám - poslednímu hlasování na této schůzi Poslanecké sněmovny. Počkám ještě, až nás bude zaregistrován dostatečný počet.

V tuto chvíli mohu zahájit hlasování.

 

Zahajuji tedy hlasování a ptám se, kdo je pro písemně předložené usnesení hospodářského výboru, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 328 z přítomných 77 poslanců 77 bylo pro, nikdo nebyl proti.

 

To je jeden z rekordů naší Poslanecké sněmovny - 77 : 00. Měli bychom si zřejmě všechna důležitější hlasování nechávat na pátek odpoledne (veselost ve sněmovně), nepochybně by to vedlo k podobným výsledkům. To je velmi zajímavá informace pro navrhovatele složitých usnesení.

Vážení kolegové, dovolte, abych ukončil nejen projednávání tohoto bodu, ale i celou schůzi Poslanecké sněmovny, popřál vám hezký víkend, týden jednání v poslaneckém týdnu ve vašich regionech a potom zase v práci ve výborech.

Na shledanou.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Já bych ještě chtěl poděkovat zbylým paním poslankyním a pánům poslancům za příznivé ohodnocení mé zprávy. Děkuji vám.

 

(Schůze skončila ve 14.59 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP