(13.00 hodin)

(pokračuje Grebeníček)

Domnívám se, že aktuálnost našeho vstupu nelze formálně určit a měřit ji politickými zájmy, nýbrž vyžaduje objektivní a komplexní analýzu stavu připravenosti a nepřipravenosti země. Za skutečný problém lze považovat analýzu, zda je ze strany Evropské unie skutečný zájem na tom, aby se Česká republika stala co nejdříve plnohodnotným členem Evropské unie. Navíc jsou zpochybňovány schopnosti České republiky splnit náročné hospodářské a legislativně právní úkoly, které jsou požadovány ze strany Evropské unie.

Vstup do Evropské unie za situace značných rozdílů v ekonomické úrovni může přece - a vy všichni přítomní to dobře víte, někteří jste to jasně formulovali - vyvolat tíživé důsledky. Mám na mysli například inflaci a nezaměstnanost. Podhodnocená koruna umožňuje levný výprodej národního majetku. Konkurenceschopnost zaměřená pouze na levnou pracovní sílu by nás srážela ještě hlouběji do pozice za zaostalé rozvojové země. Jsem znepokojen mimo jiné i tím, že vstup do Evropské unie se stal předmětem prestiže a politických licitací. Zatím se nepříliš věrohodně popisuje kontext, který bych slovy jednoho z publicistů nazval "Co by se mohlo stát, až se to možná stane?". Pregnantněji - fakta scházejí, nevěrohodné právní propagandy je až příliš. Nedivím se tomu. Vláda, která nepřesvědčila snad ani sama sebe, sotva může přesvědčit Poslaneckou sněmovnu.

Proto poslanecký klub KSČM ve snaze změnit tento nepříznivý stav předloží ústy Jiřího Maštálky v podrobné rozpravě zcela jasný návrh našeho usnesení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, skutečně se velmi omlouvám, že vás ještě připravím o minutu nebo dvě vašeho času, nicméně cítím se povinován reagovat na pana kolegu Laštůvku - nikoliv ve zlém smyslu, pouze v jakémsi dovysvětlujícím smyslu - který během svého vystoupení projevil zájem o oficiální pozici strany, kterou zde reprezentuji vůči Evropské unii.

Chtěl bych ho informovat, že oficiální pozici si může přečíst v zahraničněpolitické koncepci "Národní zájmy v reálném světě", a myslím si, že ji koneckonců velmi dobře zná, protože pokud se nemýlím, tak jsem mu snad jednu kopii osobně předával. Ve zkratce se dá tato pozice shrnout asi tak, že ODS je stoupencem čtyř základních svobod Evropské unie: volného pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb, ale že má výhrady k některým konkrétním aspektům politické integrace, tak jak nyní probíhají v Evropské unii.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Exner, připraví se pan poslanec Laštůvka.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, dovolím si v rámci obecné rozpravy upozornit ještě na některé okolnosti, které by rozhodně měly být předmětem zvýšeného zájmu, rozborů a stanovisek z hlediska české strany. V rámci závazků, které vyplývají z členství v Evropské unii a také už ze současné Evropské dohody, byla například na jednání v Kolíně nad Rýnem a v Helsinkách věnována zvláštní pozornost jaderné bezpečnosti. Tato problematika je u nás velmi aktuální a bylo by třeba, abychom si vyjasnili, na čí straně a v jakém rozsahu v této otázce Evropská unie stojí a jaké požadavky k tomu, co jsme dosud předpokládali, můžeme v této oblasti očekávat.

Musím říci, že Evropská unie od nás vyžaduje například v rámci hodnotící zprávy Evropské komise za rok 2000 přizpůsobení státní struktury, vyčlenit další dodatečné kapacity státní správy a soudnictví - je to mimochodem požadavek na všechny kandidátské země z Madridu z roku 1995 a také z Feiry z roku 2000. Na mnohým místech vyzývá k tomu, abychom vyvinuli nové iniciativy. Země se údajně mají více snažit a slova "vyvinout nebo vynaložit další úsilí" nebo že je zapotřebí dosáhnout dalšího pokroku se v českém vydání hodnocení opakují mnohokrát - například na straně 1, 12, 42, 48, 51 dvakrát, 52, 56, 58, 64, 71, 75, 76 a dále jsem to přestal sledovat a počítat.

Tato záležitost, která vede k obrovským problémům zbyrokratičtění státní správy a veřejné správy obecně, je záležitostí, která z české strany není dostatečně zhodnocena.

Upozorním v této souvislosti, že kupříkladu v oblasti zemědělství se vyžaduje další pokrok České republiky zavedením administrativní struktury. Vyžaduje se zavedení politiky kvót s mlékem, cukrem a bramborami, bramborovým škrobem. To je oceňováno, ale celá oblast administrativy zemědělství má být výrazně prohloubena.

V oblasti rybolovu se požaduje, aby byly založeny nové instituce pro kontrolu a zavádění standardu společného trhu.

V dopravě se vyžaduje zřízení administrativní struktury v oblasti silniční dopravy. Vyžaduje se od nás zkvalitnění administrativních struktur Českých drah. Vyžaduje se nezávislý orgán pro vyšetřování leteckých nehod a alokací slotů, zákon o námořní plavbě, který jsme u nás velmi aktuálně přijali, musí být podle názoru Evropské komise následován přijetím sekundární legislativy.

V oblasti daňové správy podobně jako my není Evropská komise spokojena s touto správou a musí být dále posílena.

V oblasti statistiky podle hodnocení Evropské komise nedostačují lidské a finanční zdroje a máme tam vrhnout více úředníků.

V oblasti sociální politiky a zaměstnanosti je třeba posílit správní kapacitu pro vynucování směrnic o rovných příležitostech pro muže a ženy, máme zřídit a posílit zatím jen provizorní řídící kancelář pro evropské sociální fondy, posílit správní strukturu celé oblasti sociální politiky a zaměstnanosti.

V oblasti energetiky požaduje Evropská komise nezávislý kontrolní úřad, česká energetická agentura potřebuje lidské i finanční zdroje.

V oblasti malého a středního podnikání od nás chce Evropská komise zvýšení prostředků pro zlevnění informačních a poradních služeb - s tím bychom souhlasili, ale je s tím spojená spíše administrativní činnost než rozvoj malého a středního podnikání. Žádá se posílení administrativní kapacity agentury pro rozvoj podnikání.

V telekomunikačních a informačních technologiích je požadován další nezávislý regulační orgán pro poštovní služby, který jsme snad částečně zaplnili novým poštovním zákonem.

V kulturní a audiovizuální politice mají být nutně rozšířeny pravomoci a kompetence regulačního orgánu. Má být posílena správní kapacita, má se také - což bude mít radost ministr kultury - posílit odbor hromadných sdělovacích prostředků na tomto ministerstvu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP