(11.30 hodin)

(pokračuje Zahradil)

Já mám pocit, že bez podrobných analýz tohoto typu se nadále neobejdeme, že je budeme muset znát a že v rámci informování veřejnosti a oné komunikační strategie, kterou se zabývá Ministerstvo zahraničních věcí, budeme muset umět komunikovat i tyto věci. Nevystačíme už bohužel s komunikováním velmi všeobecných proevropských frází o tom, že vstup do Evropské unie je v našem národním zájmu, že se hlásíme k evropským hodnotám a tradicím, kultuře a civilizaci apod. To jsou věci, které jsou nám všem pravděpodobně jasné, všichni jsme přece proevropští, všichni tady reprezentujeme strany proevropské, alespoň mám pocit, že žádná antievropská strana v Poslanecké sněmovně nesedí, ale to ještě neznamená, že bychom neměli komunikovat s veřejností a občany ty věci, které jsem tady zmínil.

Ano, já tady registruji jakési pobavené úsměvy pana ministra a pana předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie. Já myslím, že jsou velmi typické pro uvažování části naší politické scény, protože každý, kdo si dovolí vznášet nějaké kritické poznámky nebo kritické připomínky k Evropské unii, k procesu integrace České republiky do Evropské unie a také případně k postupu české vlády při tomto procesu, je samozřejmě považován za jakéhosi Antievropana. Jaké svědectví o úrovni těchto politiků to dává veřejnosti nebo těm, kteří to eventuálně sledují na záběrech televizních kamer, ponechám na těch, kteří to sledují.

Za sebe mohu říci, že přestože tady z tohoto řečniště zaznívají občas velmi kuriózní řečnické výkony, např. ty ze strany poslanců nebo ministrů sociální demokracie, tak já osobně nemám ve zvyku se tomu ve své poslanecké lavici jakkoliv pošklebovat nebo pochechtávat.

To je zhruba vše, co bych řekl k technické stránce negociací.

Poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, protože to souvisí s parametry, které jsou od nás vyžadovány, které Evropská unie chce, abychom plnili, takže bychom měli vědět to, co jsem tady právě nanesl, je to, co bych nazval politickou nadstavbou. Já jsem tady předtím řekl, že už nevystačíme s obecnými proevropskými frázemi, ale že v některých konkrétních a velmi důležitých oblastech budeme muset umět formulovat na základě velmi širokého národního konsensu svůj vztah a svoji politiku vůči Evropské unii prostě proto, že to po nás bude ve velmi brzké době požadováno. To je například jasná pozice České republiky ve vztahu k vývoji v tzv. druhém pilíři Evropské unie. To je například jasná pozice České republiky ve vztahu k tzv. Listině základních práv a svobod Evropské unie. To jsou všechno výsostně politické věci, které musí být podrobeny velmi detailní rozpravě, a musí tady být vytvořen nějaký celonárodní politický konsensus, protože na těchto otázkách se bude lámat to, zda Česká republika bude státem, který bude spíše na straně dejme tomu nadnárodního nebo federalistického charakteru Evropské unie, nebo zda bude spíše na straně onoho mezivládního charakteru Evropské unie.

A toto jsou věci, které vláda nemůže a nesmí formulovat vůči Evropské unii pouze na základě své vlastní úvahy a pouze na základě své vlastní odpovědnosti, už jen proto, že v tuto chvíli jde o vládu menšinovou. Avšak i kdyby to byla vláda většinová, domnívám se, že tyto záležitosti skutečně potřebují co nejširší shodu, co nejširší konsensus.

Abych uzavřel toto své vystoupení, já nemám, to chci říci zcela jasně, žádné výrazné další námitky k parlamentnímu tisku 796, k souhrnné zprávě o postupu integrace České republiky do Evropské unie. Některé námitky tady zazněly od mých kolegů, já jsem je zcela záměrně neopakoval, protože mi to připadalo zbytečné, nicméně si myslím, že parametry, které byly na tento dokument vzneseny, splnily zhruba to, co jsme od něj očekávali. To, že by mohl vypadat úplně jinak, že by mohl být úplně jinak strukturován, je samozřejmě jasné, že by mohl být doplněn o celou řadu dalších informací, je také jasné, ale myslím, že z toho plyne pro nás poučení, že napříště musíme vládě jasněji vymezit zadání, co od ní ve věci předkládání podobných dokumentů očekáváme.

Pokud jde o onen nově zařazený bod 88, ke kterému žádný parlamentní tisk nebyl, protože byl zařazen aktuálně, tak jsem již avizoval, že předám některé návrhy konkrétních usnesení a učiním tak až v rozpravě podrobné. Pro tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Zaorálek.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych tady chtěl jen přivítat to, co řekl pan poslanec Zahradil o tom, že už skončíme s frázemi v souvislosti s naším vstupem do Evropské unie a budeme se pokoušet o přesnost a věcnost, a také o přesnost a věcnost komunikace. Chápu, že to na začátku asi není snadné.

Proto bych chtěl říci, že pokud pan poslanec Zahradil mluvil o snídani u pana ministra včera ráno, tak já předpokládám, že to byla stejná snídaně, které jsem se účastnil také. Rád bych upřesnil jednu věc, která mi připadá důležitá. Bylo tady řečeno, že ze strany ministerstva zaznělo, že přechodná období byla stažena proto, že v pozičních dokumentech bylo použito argumentů, které se ukázaly být tak slabé, že pak nebylo možné riskovat jejich použití, a raději byly staženy, aby nám je Evropská unie snadno nevyvrátila. Já bych chtěl říci vzhledem k tomu, že jsem na té snídani byl, že nic podobného ze strany ministra jsem tam neslyšel. Mohl bych opakovat ty argumenty a důvody, které byly skutečně uvedeny, kdy se mluvilo o tom, že se v průběhu jednání ukázala přílišná nákladnost apod. Byly to technické důvody, které vedly k tomu, proč byla přechodná období stažena, ale rozhodně to nebyl ten důvod, který tu zazněl.

Ještě jednou vítám to, že jsme skončili s frázemi, vítám nastoupenou cestu za věcností a přesností a pokouším se do této věcné a přesné diskuse přispět.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Česká strana sociálně demokratická je, jak známo, stranou solidarity, a mě těší, že mezistranická solidarita mezi jejími členy je tak vysoká, že ještě než se mohl pan ministr začít bránit sám proti mým údajně nepravdivým tvrzením, již ho proti nim začal bránit předseda zahraničního výboru z téže strany. Nicméně pravda je - a ministr to jistě dokáže říci sám - že tam zazněla věta o tom, že argumentace v případě některých záležitostí týkajících se přechodných období se ukázala jako slabá, že prostě některá přechodná období nebylo možné vyargumentovat. Já bych to koneckonců ponechal na potvrzení nebo popření samotného organizátora této snídaně, pana ministra Kavana.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Zvěřina, připraví se pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi několik slov k tomu, co projednáváme.

Myslím, že nikdo nemůže popřít, že Česká republika svou pozici mezi kandidátskými zeměmi v uplynulém roce zlepšila. Svědčí o tom jak pravidelná hodnotící zpráva Evropské komise, tak všechny ostatní informace, které v té věci existují.

Tolik démonizovaná opoziční smlouva zde nepochybně splnila svůj účel, kterým byla stabilizace politického prostředí. Opravdu si těžko dovedu představit, jak bychom nelidsky náročnou legislativní práci odváděli v prostředí permanentní politické hádky a vzájemného obviňování, ke kterým má naše politická scéna setrvalou tendenci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP