(17.50 hodin)

(pokračuje Špidla)

To znamená způsobem široké demokratické diskuse a ověřování na základě pilotních projektů. Musím konstatovat, že právě tato široká diskuse ukázala, že v oblasti financování a doručování není jasná představa mezi jednotlivými aktéry, že se velmi obtížně hledá politická shoda a že by tudíž bylo riskantní zákon, který by řešil tyto parametry a kategorie, předložit do sněmovny, protože by byla ohrožena realizace i těch věcí, na kterých politická shoda je. To je důvod, proč část financování byla z dosavadního věcného záměru vypuštěna a bude zařazena do jeho druhé etapy.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Táži se paní poslankyně, zda se chce ještě něco stručně zeptat, aby došlo ještě na další.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, typické pro pana ministru Špidlu je velehora krásných slov v obecné rovině, která pokud možno nic neříkají. V konkrétních otázkách však selhává a pan ministr to právě ukázkově předvedl.

Zdůvodnění pana ministra, proč bylo vyřazeno financování, mě zdaleka neuspokojuje. Právě od financování a doručování služeb by každý rozumný člověk, který má všech pět pohromadě, začal. Pan ministr prostě začíná řešit problémy od konce. Dalším případem, kdy pan ministr Špidla chce řešit problémy od konce, je návrh na zřízení Sociální pojišťovny, které by mělo být posledním, a nikoli prvním krokem reformy penzijního systému.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, čekal jsem, že vznesete doplňkovou otázku, ne že pronesete svůj alternativní projev. Ani toto není v logice interpelací. Nezlobte se, jako předsedající se musím vměšovat i do toho prvního, i do toho druhého.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Když dovolíte, má reakce bude velmi stručná. Z mého předneseného projevu vyplynulo, jak složitá je sociální politika a jak složité jsou sociální služby. Považuji za rozumné a přirozené, abychom standardizovali kvalitu, abychom posílili obce a abychom udělali vše, co se v daném okamžiku udělat dá. Prostě na financování se nepodařilo vytvořit politickou shodu, a proto by tento pokus ve sněmovně skončil velmi snadno a pravděpodobně by ohrozil i ty věci, které se udělat dají. Jsem té zásady - a snažím se tuto zásadu dodržovat - učinit vše, co je možné, a nepouštět se do věcí, které v daném okamžiku jsou nerealizovatelné. (Slabý potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Obdržel frenetický potlesk ze zaplněného sálu.

Další je znovu pan poslanec Kohlíček, tentokrát s interpelací na ministra spravedlnosti Jaroslava Bureše.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající. Ujišťuji vás, že mám ještě jednu interpelaci, a doufám, že i tu budu moci přednést.

Probační a mediační služba je zvláštní organizace zřízená v ČR na základě mezinárodní smlouvy a na ni navazujícího zákona. Po zkušebním provozu - omlouvám se za nepatřičné označení - na modelových pracovištích v Praze, kde to bylo několik let, v Ostravě a v Ústí nad Labem se od 1. ledna má rozběhnout práce ve všech okresech České republiky. Vzhledem k výsledkům diskuse v Ústí s pracovníky pracoviště při Okresním soudu Ústí nad Labem a ředitelem Okresního soudu Ústí jsem nabyl dojmu, který mi potvrdila návštěva pracoviště Praha. Je třeba pečlivě vyhodnotit podmínky nově vznikajících pracovišť, a protože celá organizace má za sebou již první krůčky, ptám se vás, pane ministře - také jste se o této organizaci zmiňoval při svém nástupu do funkce:

Za prvé: Jak jsou v současnosti personálně vybavena nová pracoviště? Je již vyřešen nesoulad mezi požadovanou kvalifikací pracovníků a jejich mzdovým ohodnocením, tj. tarifní třídy normovaných míst?

Za druhé: Jak se podařilo pro pracovníky Probační a mediační služby zajistit odpovídající prostory?

Za třetí: Jak je řešeno postupné vybavení pracovišť výpočetní technikou a připojením na internet?

Za čtvrté: Je předpoklad vybavení pracovišť dopravními prostředky?

Za páté: Jak pokročila úvodní etapa práce, to je mapování situace v okresech a tvorba databáze klientů a prací?

Vážený pane ministře, moje dotazy směřují pouze k tomu, aby se upozornilo na potřebu plného rozvoje instituce, která může přispět k řešení problému přeplněnosti věznic, ušetří mzdové prostředky a v řadě případů umožní pokročit v řešení některých problémů obcí. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan ministr má šanci vystoupit k interpelaci.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče Kohlíčku, dámy a pánové. Ujišťuji vás především, pane poslanče Kohlíčku, že skutečně Probační a mediační službu chápu jako instituci velmi významnou a že si především slibuji od jejího fungování - a proto jí věnuji velmi pečlivou pozornost - změnu obrazu trestní justice tohoto státu, a to změnu podstatou a změnu, která je vyjádřena i v návrhu novely trestního řádu, který nyní projednává ústavně právní výbor této sněmovny.

Dovolte mi na vaše otázky odpovědět ve stručnosti takto. Za prvé, jak jsou v současné době personálně vybavována jednotlivá pracoviště Probační a mediační služby. Bude-li vaším nevýslovným přáním získat naprosto konkrétní a detailní údaje, mohu vám předat zprávu písemně. Personální vybavení vyplývá ze schválené systemizace 131 úředníků, 30 asistentů a 6 pracovníků na ředitelství. Většina míst byla naplněna na základě výběrového řízení, které se konalo v listopadu loňského roku u krajských soudů. Místa, která se nepodařilo obsadit v té tzv. prvé vlně, jsou obsazována dodatečně. Ve vámi zmiňovaném případu Krajského soudu v Ústí nad Labem se výběrové řízení konalo 30. ledna t. r.

Jaký je současný personální stav v poměru k systemizaci. Dosud bylo uzavřeno 120 pracovních poměrů včetně 7 pracovníků ředitelství, dalších 27 osob vstoupí do pracovního poměru u Probační a mediační služby v průběhu března a začátkem dubna t. r. Na řádné zaplnění volných míst dohlížím a zde především ředitelství spolupracuje s místně příslušnými středisky v působnosti okresního a krajského soudu. Mám k dispozici, jak jsem řekl, naprosto detailní údaje ve vztahu ke všem okresním soudům. Bude-li to vaše nevýslovné přání, poskytnu je.

Za druhé, jak je vyřešen nesoulad- zní otázka - mezi požadovanou kvalifikací pracovníků a jejich mzdovým ohodnocením. Pracovní místa jsou zaplňována na základě tří typových postupů, tak jak je předjímá zákon. V prvé řadě jsou uzavírány pracovní poměry s těmi uchazeči, kteří byli úspěšní ve výběrovém řízení a kteří splňují předpoklady pro výkon funkce asistenta, a předpokládáme, že tuto funkci budou vykonávat trvale. Takzvaní úředníci odcházejí na pracovní poměry na dobu určitou, a to do té doby - jiná cesta je těžko představitelná - než splní zákonem stanovené kvalifikační předpoklady, tedy vysokoškolské vzdělání. Ve všech případech jde o studenty vysokých škol. Konečně jsou uzavírány dohody o změně pracovní smlouvy s těmi zaměstnanci, které jste zmínil, pane poslanče, dosud vykonávajícími tu tzv. legislativně ne zcela zakotvenou před 1. lednem t. r. probační činnost u soudů a využíváme zde přechodného ustanovení zákona č. 257/2000.

Platové zařazení je prováděno přísně podle platových předpisů. Připomínám, že nelze rozhodnout jinak z hlediska zákonného vymezení než o zařazení asistentů do 9. platové třídy a úředníků do 10. platové třídy, což já osobně jsem považoval a stále považuji za odpovídající zařazení a za zařazení, které odpovídá společenskému významu a očekávání práce Probační a mediační služby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP