(17.50 hodin)

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, ve třetím čtení chci dopřesnit svůj návrh, který se týká § 3 odst. 4, a to v podstatě pouze o upřesnění, které logicky vyplývá z ustanovení předchozího. Tam není jen jasné, jestli takový návrh soudu dává ministr vnitra, nebo policejní prezident. Lhůtu nepředpokládám za potřebnou v tomto zákoně stanovovat vzhledem k tomu, že jde o opatření, které se buď dlouhodobě plánuje, nebo je svým způsobem i zčásti soudní moci, když půjde např. o vazbu.

Pokud jde o jiné výhrady, to znamená, že tam není procedurální postup, nemyslím si, že je třeba dublovat jiný zákon, zejména zákon o trestním řízení soudním, který venkoncem je otevřen, a předpokládáme, pokud takový návrh do tohoto zvláštního zákona projde, že by se tam upravoval celý procesní postup, pokud to bude považovat sněmovna za potřebné.

Jiná záležitost je - a ta se nedá v tomto zákoně upravit - otázka toho konkrétního rozhodnutí o soudci vrchního soudu, a to zase patří do úpravy zákona o soudech a soudcích, kterou, jak máme přislíbeno, předloží ministr spravedlnosti. Není tedy podle mého soudu potřeba stanovovat jiné bližší podmínky než ono rozhodnutí, kdo je oprávněn k takovému podání návrhu.

Tedy doplňuji ve třetím čtení v rozpravě § 3 odst. 4, který v současné době zní: "Opatření podle odst. 1 c) lze vykonávat pouze po předchozím písemném povolení předsedy senátu Vrchního soudu v Praze," a teď bych doplnil: "který rozhodne o návrhu, jejž podává policejní prezident. Rozhodnutí předsedy senátu Vrchního soudu v Praze je konečné." Znamená to, že by proti němu nebylo možné odvolání.

Samozřejmě, může tu být velká diskuse o tom, jestli jsem volil ten nejsprávnější postup. Stejně tak může být obrovská diskuse o tom, jestli nemám návrh vůbec stáhnout a nechat všechno pouze k rozhodnutí Ministerstvu vnitra. Nebudu zatěžovat sněmovnu touto debatou, zbytečně bychom opakovali to, co zaznělo na výborech a v odborné přípravě. Podotýkám tedy pouze, že pokud chceme udržet režim opravdu velmi speciální, který upravuje tuto problematiku, není možné, abychom Ministerstvu vnitra v podstatě tím, co já navrhuji, jejich opatření plně znemožnili. V podstatě jde o rozložení odpovědnosti za rozhodnutí, které je na dvou osobách v tomto státě. Nepřeji jim jejich velmi těžké rozhodování, proto jsem zvolil do té roviny třetí bod, protože jen tři body tvoří rovinu, ať už je jakkoli rovná nebo nakloněná.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi, ale současně musím upozornit, že zde nastává velký problém, protože já jsem bohužel přesvědčena o tom, že to, co přednesl v rozpravě ke třetímu čtení, není legislativně technická úprava, kterou lze ve třetím čtení podat.

Budu citovat § 95 odst. 2: "Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravy legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, případně podat návrh na opakování druhého čtení."

Pane poslanče, nezlobte se, ale já jsem přesvědčena o tom, že se do ničeho z těchto věcí nevejdete.

Slovo má pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Já si myslím, že se logicky vejdu do jediného ustanovení v této věci, a to je to, že to logicky vyplývá z ustanovení předchozího, protože ono opravdu jediné upřesnění je, jestli takový návrh může podat ministr vnitra, nebo policejní prezident. To je jediné upřesnění, které jsem tam dal. Zpochybnit samozřejmě můžete rozhodování, které je jednoinstanční v soudní moci, ale myslím si, že logicky vyplývá z jiných ustanovení, zejména u citovaného ustanovení, které se týká Bezpečnostní informační služby.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, bohužel myslím, že tato argumentace je velmi obtížně přijatelná. Navrhuji vám kompromis, že já jako předsedající rozhodnu, že nedám hlasovat o této legislativně technické poznámce, vy vznesete procedurální námitku proti rozhodnutí předsedající a o této věci rozhodne sněmovna. Myslím, že toto je jediný korektní postup, jak je možné s touto věcí se vyrovnat.

O tomto návrhu budeme nicméně rozhodovat až po uzavření rozpravy ve třetím čtení.

Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení? Hlásí se pan poslanec Ondruš.

 

Poslanec František Ondruš:Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já bych si jen dovolil dopřesnit, tak jak jsem byl vyzván panem zpravodajem, svůj pozměňovací návrh.

Můj pozměňovací návrh se skutečně týkal pouze změn v § 4, nikoli dalších změn, tak jak je navrhla s otázkou legislativa, tzn. u § 7 odst. 2, 3, 4, který hovoří o způsobu poskytování ochrany a o případném odnětí, čili jinými slovy o dodržování režimu ochrany, tam skutečně nevidím důvod, proč by do toho mělo zasahovat Ministerstvo spravedlnosti. Plně vědomě jsem tam chtěl ponechat kompetence Ministerstvu vnitra, poněvadž samo provádí ochranu a samo ví, kdy byl porušen režim a kdy je nutno tuto ochranu ukončit.

Stejně tak vědomě jsem nechal na Ministerstvu vnitra v dikci § 13 odst. 4, který pojednává o krycích dokladech, tam nevidím důvod, proč by se do toho měl vměšovat další resort, a stejně tak u § 16 odst. 3 je stejný důvod. Tam se jedná o hospodaření se zvláštními finančními prostředky. Toto bych také ponechal výlučně na resortu vnitra.

Tolik na vysvětlenou k otázkám mého pozměňovacího návrhu, které přednesl pan zpravodaj. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, chápu to tak, že jste podal vysvětlení, ale žádný návrh nedáváte. Děkuji.

Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení? Není tomu tak, rozpravu končím.

V rozpravě byly předneseny dva návrhy. Jeden návrh legislativně technické úpravy, který přednesl pan poslanec Gross, druhý návrh, který přednesl pan poslanec Filip.

Co se týká návrhu pana poslance Filipa, tvrdím, že se nejedná o legislativně technickou úpravu. Pan poslanec Filip proti tomu vznesl procedurální námitku, o které rozhodneme. Pakliže procedurální námitka nebude přijata, nebudeme o návrhu pana poslance Filipa hlasovat.

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 200 a ptám se, kdo souhlasí s procedurální námitkou pana poslance Filipa. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 200 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 174 pro vyslovilo 29 a 101 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 201 rozhodneme o legislativně technické úpravě, kterou přednesl…

Pan zpravodaj si přeje vystoupit technicky.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Paní předsedající, domnívám se, že na řadě by nejdříve mělo být závěrečné slovo navrhovatele a posléze zpravodaj by měl navrhnout postup hlasování a pak bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích, včetně legislativně technických.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Máte pravdu, pane zpravodaji, jako vždy. Dobrá, vypořádali jsme se tedy s procedurální námitkou pana poslance Filipa. Nejprve se ptám pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Snažila jsem se to asi moc urychlit.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové. - Já jsem zaregistroval, paní předsedkyně, že mi dáváte vším možným způsobem najevo, abych nevystupoval se závěrečným slovem, ale nenechám se odbýt.

Musím na závěr říci, že má doporučení, která budou při jednotlivých hlasováních, vycházejí z dohody, která vznikla jak při jednání ve výboru pro obranu a bezpečnost a výboru petičním, tak především z té dohody, která vznikla při složitých jednáních v ústavně právním výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP