(14.00 hodin)

(pokračuje Frank)

A právě v tomto dokumentu se v odst. 3 smluvní státy zavazují, že se zdržují povolávání do svých ozbrojených sil osob mladších dokonce 15 let.

Rád bych požádal pana ministra o výklad této nejasnosti, jak se vláda České republiky v případě válečného konfliktu, který si jistě nikdo z nás nepřeje, postaví k problematice případného povolávání žáků vojenských škol, a dále bych pak rád znal, jaká případná sankční opatření dotčený stát ponese v případě, že opční protokol nebude respektovat.

Nicméně jsem v úvodu naznačil, že jde o další, řekl bych, jistou vůli o rozšíření ochranných práv dětí, která jsou porušována právě v jejich nasazování nebo mj. v jejich nasazování v ozbrojených konfliktech.

Přesto mohu říci, že nemáme problémy s podporou tohoto opčního protokolu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru, pan zpravodaj Nájemník pak výboru pro obranu a bezpečnost. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Pro jistotu vás odhlásím a požádám o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 119 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 119 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 100 vyslovilo 92 a nikdo nebyl proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 120 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním výboru pro obranu a bezpečnost. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 120 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 101 vyslovilo 73 a proti bylo 17.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro obranu a bezpečnost.

 

S procedurální poznámkou se hlásí pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Protože předpokládám, že teď máme na pořadu jednání bod 87 a poté bod 88, dovolte mi, abych navrhl sloučenou rozpravu k oběma těmto bodům, protože spolu úzce souvisí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji. Oba tyto body mají jak rozpravu obecnou, tak rozpravu podrobnou, můžeme tedy hlasovat o sloučení obecné rozpravy ke sněmovnímu tisku 796, což je bod 87 schváleného pořadu schůze, a bodu 88, který není sněmovním tiskem.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 121, které zahajuji. Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 121 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 105 vyslovilo 95 a nikdo nebyl proti.

 

Pouze pro pořádek konstatuji, že úvodní slovo navrhovatele bude nejprve k bodu 87, poté vystoupí zpravodaj, poté teprve bude zahájen bod 88, vystoupí znovu navrhovatel, a až poté bude zahájena sloučená obecná rozprava.

 

Takže v tuto chvíli zahajuji projednávání bodu

 

87.
Souhrnná zpráva o postupu integrace České republiky do Evropské unie
/sněmovní tisk 796/

 

Prosím, aby se úvodního slova ujal místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kavan.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, summit Evropské rady nyní v prosinci minulého roku nastolil zcela novou etapu procesu rozšíření Evropské unie.

Evropská unie přijala scénář dalšího postupu a mj. potvrdila, že bude připravena tak, aby v roce 2002 mohla přivítat nové členy. Navíc vyjádřila naději, že kandidátské země by se mohly již jako členské země účastnit voleb do Evropského parlamentu v roce 2004.

Závěry z Nice spolu s vyjádřením představitelů Švédska, které převzalo po Francii v první polovině tohoto roku předsednictví Evropské unie a které chce soustředit svou maximální pozornost na rozšiřovací proces, vytvářejí příznivé podmínky pro možnost vstupu České republiky do Evropské unie -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Prosím o klid.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: - příznivé podmínky pro možnost vstupu České republiky do Evropské unie zcela v souladu s naším referenčním datem, tj. 1. ledna 2003.

Jsem přesvědčen, že rok 2001 bude pro Českou republiku zcela klíčový. Ve druhé polovině tohoto roku by mělo dojít ke zhodnocení tzv. roadmap, což je časový harmonogram pro jednání se skandinávskými zeměmi do roku 2002.

Na základě rozhovorů s partnery z Evropské komise je možné usuzovat, že podzimní pravidelná zpráva bude zásadním krokem k politickému rozhodnutí o datu ukončení přístupových jednání s nejlépe připravenými zeměmi. Úsilí České republiky v nadcházejícím půlroce se tudíž musí soustředit na vnitřní přípravu, na vstup do Evropské unie tak, aby bylo dosaženo příznivého hodnocení v pravidelné zprávě Evropské komise. Zde je zapotřebí zdůraznit, že právě postup vnitřní přípravy určuje tempo přístupových jednání. Jakékoli zpomalení v přípravách na vstup se ihned nepříznivým způsobem odrazí v negociacích.

V tomto kontextu je třeba vidět i druhou souhrnnou zprávu o postupu integrace České republiky do Evropské unie, která byla vypracována na žádost Poslanecké sněmovny.

Předložený dokument má podobnou strukturu, jakou měla minulá souhrnná zpráva. Oproti předchozí byl materiál rozšířen i o nové pasáže týkající se překladu legislativy Evropského společenství, finanční pomoci ze strany Evropské unie, administrativního zajištění procesu přípravy České republiky na vstup do unie, komunikační strategie přípravy České republiky na vstup do Evropské unie a vzdělávání úředníků v unijních záležitostech. Předkládaná zpráva samozřejmě vzala v úvahu i připomínku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k první souhrnné svodné zprávě týkající se institucionálního zabezpečení přípravy na členství v unii.

Řazení kapitol odpovídá také národnímu programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii, který je zcela klíčovým souhrnným dokumentem mapujícím proces přípravy České republiky na vstup do Evropské unie.

Vzhledem k obsahu předchozí souhrnné zprávy, která postihovala celé období až do konce roku 1999, se tato zpráva soustředila převážně na skutečnosti z posledního období. Údaje ve zprávě jsou aktualizovány ke konci listopadu 2000.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP