Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
23. února 2000 v 9.01 hodin

Přítomno: 168 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci - vládu nemohu přivítat -, vítám vás i všechny ostatní. Zahajuji čtvrtý jednací den 34. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi nahlásili, kdo žádá o vydání náhradní karty, resp. sdělili, komu byla vydána.

O omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Jiří Havlíček - nemoc, Josef Houzák - léčení, Jiří Karas - zasedání OBSE, Jan Klas - nemoc, Vladimír Laštůvka - hospitalizace, Jiří Patočka - hospitalizace, Evžen Snítilý - nemoc, Karel Šplíchal - hospitalizace. Z vlády se omlouvá od 12.30 hodin pan ministr financí Pavel Mertlík, který se účastní akcí spojených s návštěvou ministra financí Belgického království v České republice.

Dnešní jednání začneme body, které byly již pevně zařazeny, tj. body 31, 40 a 41. Potom se vrátíme k bodu 43, jehož projednávání jsme včera přerušili. Připomínám, že jako první body odpoledního jednání jsme zařadili body 46, 61, 63, 87 a 88, což jsou všechno body, které bude uvádět místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kavan.

Ještě jednou opakuji pořadí bodů dnešního dopoledne: 31, 40, 41, 43, a potom budeme pokračovat v prvních čteních do polední přestávky.

 

Prvním bodem dnešního dopoledního jednání je bod č. 31 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

31.
Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb.,
zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb.,
zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb.,
zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb.
/sněmovní tisk 786/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 786 a stanovisko vlády k němu jako tisk 786/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl poslanec Zdeněk Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, věřím, že tento sněmovní tisk je méně kontroverzní, než jsem včera předkládal sněmovní tisk 805, tzn. zákon o chovu psů. Myslím si, že nebude mít takové emotivní diskuse. Chtěl bych zdůraznit, že již jednou tento návrh zákona ve sněmovně byl, bohužel ve třetím čtení se zde stala nemilá věc - byl schválen pozměňovací návrh daně z luxusu, s nímž jsem nesouhlasil. Proto jsem vzal zpět se svolením sněmovny svůj tisk.

Chtěl bych říci jednu zásadní věc. Novela se zabývá lhůtou splatnosti u spotřební daně. V současné době již více než rok platí absurdní stav, kdy velké firmy, které mají více než 10 milionů daň za měsíc, mají lhůtu splatnosti 55 dnů. Tuto dobu mají velké firmy, které podle mého názoru nemají mít žádné oprávnění ke zvýhodnění. Přesto jsem ochoten toto zvýhodnění do budoucna podpořit. Proto jsem dal novelu zákona o spotřební dani, která zrovnoprávňuje situaci u malých a středních firem, o nichž všichni hovoříme, že bychom je měli podporovat.

V dnešní době je absurdní situace. Tyto malé a střední firmy mají lhůtu splatnosti 25 dnů. Tento stav trvá více než rok. V minulém měsíci sněmovna projednala vládní návrh spotřební daně, kde jsem uplatnil formou pozměňovacího návrhu tuto změnu, to znamená, že pozměňovací návrh měl zrovnoprávnit všechny subjekty, všechny tyto plátce daně. Bohužel, o jeden hlas tento pozměňovací návrh neprošel.

V současné době Senát projednává vládní novelu spotřební daně. Podle mých informací Senát připravuje několik pozměňovacích návrhů a je pravděpodobné, že tato vládní novela se zde ve sněmovně objeví ještě jednou. Nemůžeme ovšem předpokládat, že ve formě, kterou bude sněmovna akceptovat. Proto se může stát, že sněmovna tento pozměňovací senátní návrh zamítne. V tom případě jsem přesvědčen, že je dobře, že máme před sebou sněmovní tisk 786, který tuto absurditu narovnává. Nejde o žádné velké výhody a výjimky. V zemích Evropské unie tyto lhůty splatnosti jsou až 60 dní, a přitom víme, že podmínky pro podnikání v těchto zemích jsou nesrovnatelně lepší než v České republice. Tam lze získat velice zajímavé financování, finanční zdroje. Podnikatel nemá takové velké problémy jako v České republice.

Protože věřím, že sněmovna tuto novelu podpoří a propustí do druhého čtení, chtěl bych vyzvat k maximální zdrženlivosti, když budeme projednávat tuto novelu ve výborech a ve druhém čtení, které by se týkalo podávání pozměňovacích návrhů, protože na tom již jednou můj návrh ztroskotal. Pozměňovací návrhy se tehdy týkaly nejen daně z luxusu, ale upravovali jsme spotřební daň i u benzinu a nafty. To jsou kontroverzní věci. Z toho důvodu by se mohlo stát, že tato dlouho očekávaná novela by nemusela být opět přijata.

Věřím v podporu vás všech kolegů v této sněmovně, protože všechny politické strany mají podporu malého a středního podnikání ve svých programech. Věřím, že se na tomto shodneme. Předem vám děkuji za podporu mého návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení kolega Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh pana poslance Kořistky obsahuje sjednocení termínů odvodu spotřebních daní. Doporučuji, aby Poslanecká sněmovna tento návrh propustila do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám přihlášky. Obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. Přikročíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 94. Kdo je pro tento návrh na přikázání, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 91 pro 77, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Sděluji, že paní kolegyně Páralová má náhradní kartu č. 3.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Dalším bodem je

 

40.
Vládní návrh zákona o dani z nemovitostí a o změně některých zákonů
(zákon o dani z nemovitostí)
/sněmovní tisk 811/ - první čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, věřím, že tento návrh, který nyní předkládám. návrh zákona o dani z nemovitostí, vzbudí, jak to bývá u daňových zákonů obecně, odpovídající pozornost. Předložený návrh zákona reaguje na poznatky získané z průběhu uplatňování dosavadního zákona o dani z nemovitostí, který nabyl účinnosti 1. ledna 1993.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP