(9.10 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a petičnímu výboru. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 683/3 a 683/4. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miroslava Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Rozpočtový výbor návrh poslaneckého zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození projednal na své schůzi minulý týden a přijal usnesení, které jste obdrželi pod tiskem 683/3, ve kterém doporučuje rozpočtový výbor poslanecké sněmovně, aby tento poslanecký návrh zákona přijala s připomínkami uvedenými v tomto tisku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka petičního výboru paní poslankyně Květa Čelišová.

 

Poslankyně Květoslava Čelišová: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Petiční výbor na své schůzi 11. ledna se zabýval návrhem zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození a přijal komplexní pozměňovací návrh, který máte rozdaný na stole pod č. tisku 683/4. Doporučuje ve znění tohoto tisku Poslanecké sněmovně návrh tohoto zákona schválit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravy, do které se jako první písemně přihlásil pan poslanec Jaroslav Štrait.

Technická poznámka - paní poslankyně Němcová má náhradní kartu č. 6. A druhá poznámka, v úvodu jsem omlouval paní poslankyni Horníkovou, že je na zasedání Rady Evropy, není tomu tak, sedí zde v lavici, takže je přítomna.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že má ten zákon sociální aspekty, dovolte mi jenom stručné vystoupení. Po řadě jednání došlo v předloze zákona o odškodnění poslední části odbojářů ke všeobecné shodě. Klub KSČM odškodnění v navrhovaném znění podporuje. Mělo k tomu dojít již v loňském roce při schvalování zákona č. 39/2000 Sb.

Z tohoto místa jsem tehdy tento návrh víceméně předkládal. Škoda, odškodnění se mohlo dožít za ten rok více lidí. Dlouho jsem zvažoval, zda nezopakuji určitou blokaci těm, kteří za války kolaborovali. Například kdo byl dobrovolně členem Svazu pro spolupráci s Němci, Českého svazu válečníků, Rodobrany, Vlajky, České ligy proti bolševismu, Německo-české společnosti atd. atd. Po jednáních s těmi, kterých se to týká, jsem od toho upustil. Množina odškodněných je prý dostatečně za ta léta vycizelovaná.

Dovolte mi ještě poznámku, která s tímto zákonem také souvisí. Již počtvrté se tady z tohoto místa víceméně, když začnu tím rokem 46., odškodňujeme z vlastních zdrojů. Ti, kteří válečné hoře způsobili, dosud dluží náhrady speciálně České republice.

Chci ještě říci to, že věřím, že pan ministr Kavan nad celou věcí ostražitě bdí. Doufám, že v podobném duchu vystupoval i pan premiér při své nedávné návštěvě Rakouska. Bohužel tisk interpretoval některá jeho vystoupení z Bavorska poněkud odlišně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu kočím. Pardon, pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Já bych navázal jenom na to, co tady řekl kolega Štrait - totiž že ani při minulém zákonu, tj. při tom, kdy byli odškodňováni příslušníci zahraničních vojsk, se nepřistoupilo k tomu, že bychom přijali jakoukoliv diferenciaci, tj. diferenciaci mezi těmi, kteří např. později začali sloužit druhému totalitnímu režimu v té nejhrůznější formě. Čili domnívám se, že pokud ani zde k tomuto dělení nepřistoupíme, že je to jenom následování té cesty, na kterou jsme se vydali, a domnívám se, že nezbývá nic jiného, než tento zákon v této podobě tak, jak je, ho přijmout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, tak tedy obecnou rozpravu končím. Žádné návrhy na vrácení nebo zamítnutí nepadly.

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové. Já si dovolím přednést jeden komplexní pozměňovací návrh, který vychází z toho, že jsme před rokem projednávali návrh zákona, kterým se měli odškodnit nebo kterým se měla vyplatit tato jednorázová peněžní částka účastníkům zahraničního odboje, u kterých jsme všichni měli jednoznačný pocit, že se ten režim, zejména ten režim po roce 1948, k nim zachoval naprosto jednoznačně macešsky a že jim tady něco dlužíme.

Nyní je předložen návrh zákona, který se snaží nějakým způsobem zmírnit utrpení způsobené za druhé světové války i příslušníkům toho vnitřního odboje, kde řekněme ta míra poškození komunistickým režimem potom byla podle mého názoru výrazně nižší. Já nijak tuto myšlenku nezpochybňuji a nechci zaútočit proti zákonu jako takému a budu ho podporovat. Přesto se domnívám, že jestliže se pokoušíme o nějaké, třebas formou jednorázové peněžní částky, o nějaké odškodnění těm, kteří se dokázali vzepřít aktivně proti jedné totalitě, a to totalitě nacistické, že bychom měli si zároveň být vědomi, že pak nám tady zůstává velký dluh vůči lidem, kteří se stejným způsobem později dokázali vzepřít jiné totalitě, a to totalitě komunistické.

Já se domnívám, protože tady nemáme, přes velké požadavky Konfederace politických vězňů a mnoha dalších, nemáme tady definován třetí odboj, že tady je v podstatě možné jít jedinou cestou, a to vybrat politické vězně jako tu skupinu, která nepochybně došla ke střetu s komunistickou mocí a nepochybně za to nějakým způsobem utrpěla. Proto navrhnu tento zákon rozšířit o to, aby toto poskytnutí jednorázové peněžní částky se netýkalo jenom účastníků národního boje za osvobození, ale také politických vězňů komunistické diktatury.

A nyní si tedy dovolím přednést ten návrh, jak by zněl. Upozorňuji, že můj pozměňovací návrh je vztažen již k tisku č. 404 usnesení rozpočtového výboru, resp. 683/3 k usnesení rozpočtového výboru, které jsem vzal za základ. Změna, kterou bych navrhoval, by pak byla - název zákona by se měnil, že za slova "o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození" by se vložila slova "a politickým vězňům". Dále by název zákona pokračoval.

Paragraf 1 by zůstával nezměněn. Vkládal by se nový paragraf 2, ostatní paragrafy by bylo zapotřebí přečíslovat. Paragraf 2 by zněl: Odst. 1. Zákon se dále vztahuje na občany České republiky, kteří byli vězněni mezi 25. 2. 1948 a 1. 1. 1990 a u kterých bylo rozhodnutí o jejich věznění zcela nebo částečně zrušeno podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, nebo podle zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Do závorky v uvozovkách, dále jen politický vězeň.

Odst. 2 by zněl: Zákon se rovněž vztahuje na vdovy a vdovce po osobách uvedených v odst. 1, občany České republiky, jejichž manželství trvalo po celou dobu věznění či vzniklo během jejich věznění a jejichž manžel kdykoliv později zemřel.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP