(16.30 hodin)

(pokračuje Sobotka)

Za druhé navrhuji, aby v § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, se na konci odstavce tečka nahradila čárkou a doplnilo se písm. c), které zní: c) překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok o prostředky získané z emisí státních dluhopisů, pokud jejich použití nebylo rozpočtováno. O toto překročení se zvyšují i financující položky státního rozpočtu.

Pokud jde o zdůvodnění těchto mých dvou pozměňovacích návrhů, jsou dány naléhavostí řešit problém, který nastal účinností zákona o rozpočtových pravidlech. První problém se týká poskytování příspěvků fyzickým osobám ze státního rozpočtu, kde rozpočtová pravidla žádná ustanovení o poskytování příspěvků fyzickým osobám neznají, a tudíž je nutno přijmout tuto změnu. Tento návrh se týká zejména a např. řešení situace občanů, kteří pobírají státní příspěvek k hypotečním úvěrům a jejichž situace se v tuto chvíli výrazně zdramatizovala právě účinností nového zákona o rozpočtových pravidlech.

Pokud jde o můj druhý pozměňovací návrh, ten se týká otázky vydávání státních dluhopisů. Jedná se o to, že dochází k emisím dluhopisů v rámci rozpočtového roku a u takovýchto emisí dluhopisů by bylo nutno vždy přijímat konkrétní pozměňovací návrh, který by říkal, že výdaje z těchto dluhopisů k použití těchto prostředků je (jsou?) součástí výdajů státního rozpočtu. Abychom tomu předešli, tak navrhuji, aby se toto pravidlo objevilo přímo v zákoně o rozpočtových pravidlech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude paní kolegyně Horníková. Jinou písemnou přihlášku nemám.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych ráda navázala na svého předřečníka pana kolegu Sobotku a budu hovořit ke stejnému problému, ke kterému hovořil on, a to je o možnosti vyplácení státní podpory fyzickým osobám, a to formou dotace k úrokovým sazbám k hypotečním úvěrům. Přednesu zde návrh, který bude variantním návrhem k návrhu pana kolegy Sobotky. Vzhledem k tomu, že od 1. ledna platí nová rozpočtová pravidla, která umožňují v § 7 písm. o) poskytnout ze státního rozpočtu příspěvky fyzickým osobám pouze tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon, a my jsme se dostali do situace, kdy zvláštní zákon k této problematice přijatý nemáme, původně to měl být zákon o podpoře bydlení, který však Poslanecká sněmovna nepřijala a neprojednávala, dostáváme se ke druhé variantě možnosti řešení tohoto problému, a to k novele zákona 218, konkrétně § 7 písm. o).

Návrh, který teď přednesu, se liší od návrhu pana kolegy Sobotky v tom, že jeho návrh je obecným návrhem, který umožňuje zvláštním předpisem, to znamená nařízením vlády, možnost poskytovat podpory fyzickým osobám naprosto obecně. Můj návrh, který teď přednesu, je návrh, který je naprosto konkrétní. Specifikuje a řeší vzniklý problém, a to vyplácením podpory k hypotečním úvěrům, které jsou jednoznačně poskytovány do bytové výstavby, obnovy a údržby bytového fondu. Myslím, že to je přesně ten problém, který zde nastal, a můj návrh konkrétně tento problém řeší.

Variantní návrh k panu kolegovi Sobotkovi zní. Týká se novely zákona 218/2000 Sb. a týká se § 7 odst. 1, kde se za písm. o) vkládá nové písm. p), které zní: "příspěvky fyzickým osobám k podpoře výstavby a pořízení bytových domů, rodinných domů nebo bytů a jejich oprav a modernizace podle zvláštního právního předpisu." Dosavadní písmena p) a r) se pak označí jako písmena r) a s).

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Ještě jednou se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano, děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych ještě doplnil dva návrhy, které se týkají ještě jednoho věcného problému spojeného se zákonem o rozpočtových pravidlech, a konkrétně se to týká otázky, která byla připomínkována i legislativním odborem Poslanecké sněmovny, a týká se to plateb z platebních karet při služebních cestách.

Navrhuji tedy, aby v § 45 odst. 6 zněl: Zůstatky na účtech podle odst. 5 koncem roku nepropadají. Úroky z těchto účtů jsou příjmem státního rozpočtu a úhrady za bankovní služby jsou výdajem státního rozpočtu, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Dále navrhuji, aby v § 45 odst. 8 se na konec první věty doplnila slova "nebo se souhlasem ministerstva". Tyto návrhy jsou vztaženy k části 7, ke které jsem předkládal návrhy ve svém prvním vystoupení, a současně navrhuji, aby bylo v rámci přechodných ustanovení uvedeno, že účinnost části 7 je dnem vyhlášení tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil zpravodaj pan poslanec Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji, aby za prvé v bodu 52 vládního návrhu zákona se v položce 2401 u textu "tabákový odpad" procentní sazba daně ve výši 35 % nahradila sazbou daně ve výši 10 % a zároveň se doplnila pevná sazba daně ve výši 25 korun za kg. V položce 2403 u textu "tabákový odpad" se procentní sazba daně ve výši 30 % nahradila sazbou daně ve výši 10 % a doplňuje se pevná sazba ve výši 25 korun za kg. V položce 2403 u textu "lulkové, dýmkové, šňupavé a žvýkací tabáky" se procentní sazba daně ve výši 20 % nahrazuje sazbou daně ve výši 10 % a doplňuje se pevná sazba daně ve výši 25 korun za kg.

Za druhé. Za bod 52 se vkládá nový bod, který zní: V § 40 A) odst. 2 se za slovo "cigaret" vkládají slova "doutníků, cigarillos".

Za třetí. Pozměňovací návrh k bodu 7 rozpočtového výboru. V nově vkládaném bodě 18 se za slova "číselného označení" tečka nahrazuje čárkou a vkládají se tato slova: Slova "číselný kód" se nahrazují slovy "kód sazebníku 8 A).

A odkaz na poznámku a poznámka pod čarou č. 17 b) se ruší.

Za čtvrté. Pozměňovací návrh k bodu 24 usnesení rozpočtového výboru. Částka 44 korun českých za kilogram se nahrazuje částkou 430 korun českých za kilogram, a to v celém textu pozměňovacího návrhu usnesení rozpočtového výboru.

Vzhledem k některým opakovaně podaným pozměňovacím návrhům, které zazněly v podrobné rozpravě, v tuto chvíli navrhuji, abychom sněmovní tisk č. 650 zamítli ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych k návrhu, který máme před sebou, se pokusil nevypouštět ze zákona slova "podle principu vzájemnosti". Vypadá to jako zdánlivě nevinná záležitost, nicméně tato věc řeší otázky daňových úlev, které si na základě mezinárodních konvencí poskytují jednotlivé státy pro členy diplomatických sborů. Jde o to, že na jedné straně poskytujeme takovéto úlevy diplomatům z jiných zemí, na druhé straně požívají naši diplomaté symetrických výhod v zahraničí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP