(10.50 hodin)

(pokračuje P. Němec)

Právě z tohoto důvodu předkladatelé navrhují to řešení, jaké je obsaženo ve sněmovním tisku č. 725, tedy řešení, kdy oprávněný navrhne provedení exekuce, soud exekuci nařídí a jednotlivé exekuční postupy volí exekutor, jak již jsem řekl, podle struktury majetku dlužníka a podle povahy věci. Je tedy nutné, aby okamžikem nařízení exekuce byla blokována zásadní dispozice s majetkem povinného tak, aby nedocházelo ke zkrácení práv věřitelů.

Vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že, jak již jsem avizoval, cítím, že u určitých kolegů je potřeba vyjasnit si určité momenty tohoto předkládaného zákona ve druhém čtení tak, aby návrh zákona mohl být projednán ve výboru, netrvám na tom, aby návrh zákona byl projednáván ve zkráceném jednání podle § 90 odst. 2, nicméně se přimlouvám za to, aby lhůta pro projednání byla zkrácena o 30 dnů, tedy na 30 dnů, tak aby tento návrh zákona mohl být projednán na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Dámy a pánové, rád zodpovím, resp. budu reagovat na případné podněty, které vzejdou z rozpravy, a pro tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan zpravodaj Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegové a kolegyně. Po obsáhlém vystoupení zástupce předkladatelů pana kolegy Němce a s ohledem na skutečnost, že v podstatě stejnou materii projednáváme již podruhé, není podle mého názoru třeba příliš obsáhlého vystoupení mého.

Lze podle mého názoru jen litovat, že někteří poslanci změnili při minulém projednávání tohoto zákona svůj názor a že zatímco u nás prošel v Poslanecké sněmovně návrh zákona v té původní podobě, při vrácení Senátem již tuto politickou podporu nenalezl, a lze litovat toho, že s vaničkou přísného postihu věřitelů jsme vylili i to dítě čistoty právního řádu a že u nás stále přetrvává možnost exekuce bez soudního rozhodnutí, dražeb bez soudního rozhodnutí, což se nám v budoucnu může jen vymstít.

Já se domnívám, že nynější podoba zákona o exekutorech už neobsahuje tuto kontroverzní skutečnost, že nepochybně napomůže našemu právnímu řádu i vymáhání pohledávek, a doporučuji proto, aby byla přijata. Také já vyjadřuji pochybnost nad tím, že při množství připomínek, které k tomuto návrhu zákona jsou, a to připomínek jistě vážných, můžeme odpovědně tento zákon projednávat ve zkráceném znění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský, připraví se pan poslanec Jaroslav Plachý, Jana Volfová a Eva Dundáčková. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci. Beru si slovo jenom za jediným účelem. Chtěl bych jménem vlády ČR vyslovit poděkování skupině poslanců za tuto iniciativu. Vláda měla ve svém plánu legislativních prací návrh zákona o soukromých soudních exekutorech. Poslanci, jak známo, mají možnost učinit legislativní proces podstatně rychlejším a kratším, proto Ministerstvo spravedlnosti, jak správně řekl předkladatel, dalo veškeré podklady a součinnost už při tvorbě té minulé osnovy, která, bohužel, nakonec nebyla přijata. Myslím si, že je tedy na místě, aby Poslanecká sněmovna teď tu mezeru, kterou nepochybně náš právní řád má, vyplnila.

Předložená osnova ji vyplňuje tím nejlepším vhodným způsobem. Říkám to proto, že zůstává plně respektováno ustanovení Ústavy ČR, podle které základní práva jsou pod ochranou soudů. To znamená, exekuce je vždy zásahem do vlastnického práva, a tento zákon vychází z principu, že musí jít o soudem potvrzený exekuční titul, aby bylo možno k tomuto zásahu přikročit. Současně umožňuje použít jiný mechanismus. Zdůrazňuji, že to, co je výhodné, je to, že každý občan této země, který se bude rozhodovat, jak naloží se svou soudem přiznanou pohledávkou a jak ji vyexekuuje, abych tak řekl, bude mít možnost volby - obrátit se buďto na soukromého exekutora, anebo obrátit se na soud. To právo volby vytvoří i v té oblasti, kde to není obvyklé, tj. v oblasti výkonu soudní moci státu, velmi zdravé konkurenční prostředí, a já to vítám. Jsem si totiž vědom toho, že oblast vykonávacího řízení je jednou z nejvíce zanedbaných oblastí české justice a že tam bude potřeba dosáhnout urychleně výraznějšího pokroku, a myslím, že tomu tento zákon prospěje.

Otázka je, zda má Poslanecká sněmovna postupovat podle čl. 90 odst. 2 a ve zkráceném řízení v prvním čtení tuto osnovu schválit, anebo zda se má pokusit ve výborech, a samozřejmě bych souhlasil plně se zkrácením lhůt, ve výborech některé připomínky ze stanoviska vlády do osnovy zapracovat a tím jí dáti ještě kvalitnější podobu.

Já si myslím, že je možné, zejména pokud tady bude jakási nevyslovená, implicitní dohoda mezi námi, pokud se Poslanecká sněmovna rozhodne ve svém hlasování pro první krok, to znamená pro schválení osnovy v prvém čtení, bude možné, protože Senát ve svém jednacím řádu žádnou podobnou proceduru nemá, ten má vlastně jenom prvé čtení, ale s pozměňovacími návrhy a s možností projednání ve výborech, bude možné, abychom společně dále na této osnově pracovali v Senátu a tím bychom eventuálně, kdyby tam bylo potřeba skutečně některé věci poopravit, to řešili tímto způsobem.

V každém případě vítám tuto osnovu a ještě jednou za ni děkuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Já, abych předešel ostatním diskutujícím, protože je otevřena obecná rozprava a v rámci otevřené obecné rozpravy jsem obdržel veto poslaneckého klubu ODS podepsané všemi 63 poslanci k projednávání podle odst. 2 § 90, takže zapomeňme na to, že budeme projednávat ve zrychleném čtení, a věnujme se obecné rozpravě, meritu věci tohoto návrhu zákona, protože veto je písemné a doložené v obecné rozpravě.

Pan poslanec Jaroslav Plachý, připraví se paní poslankyně Volfová.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. I když patřím mezi signatáře tohoto zákona, přesto nemohu souhlasit s projednáním zákona podle § 90 odst. 2 tak, jak zde bylo naznačeno panem předsedajícím, protože zákon si určitě zaslouží řádný legislativní proces.

Dle mého názoru má předložený zákon i nadále následující vady. Exekutor bude podle zákona o exekutorech provádět nejen exekuční činnost, ale bude také sepisovat přímo vykonatelné exekutorské zápisy a přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci - § 75 odst. 1 - čímž v podstatě bude suplovat činnost notáře. Současně bude exekutor vykonávat činnost advokáta, neboť bude oprávněn poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému v souvislosti s exekuční činností a další činností, opět podle § 74 odst. 1, dále bude doručovat písemnosti soudu, pokud k tomu bude soudem pověřen - § 76 odst. 1 - a dále bude také oprávněn provádět i dobrovolné dražby, a to nikoliv podle dosud platné právní úpravy zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ale postupem, při němž bude přiměřeně použit občanský soudní řád.

Vzhledem k návrhu, aby exekutor suploval i činnost dražebníka, je otázkou, zda cílem navržené úpravy opět není zásadní zásah do právní úpravy veřejných dražeb, jak se tomu již stalo v rámci projednávání předchozího návrhu zákona o exekutorech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP