(9.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Předpokládám, že jste připraveni o tom začít hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 318 z přítomných 172 poslanců 63 hlasovalo pro, 90 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Tímto hlasováním končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji předkladateli i zpravodajovi.

 

Dostáváme se k bodu

 

76.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 537/3/ - zamítnutý Senátem

 

Nevidím zde a nedostal jsem žádost o přítomnost guvernéra České národní banky.

Konstatuji, že usnesení Senát zamítl. Tento návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 537/4.

Omlouvá se pan senátor Petřík. Nemáme zde tedy zástupce Senátu.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím sněmovnu o pozornost při vystoupení ministra financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Mé vystoupení -

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nezlobte se, já zacinkám.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji, zvuk zvonku už tady nezněl dlouho.

Mé vystoupení bude velmi stručné. Vzhledem k tomu, že Senát odmítl návrh zákona o České národní bance, resp. jeho rozsáhlou novelu ve tvaru, který schválila Poslanecká sněmovna, nezbývá mi, než odvolat se na to, co jsem zde říkal při projednávání tohoto návrhu v Poslanecké sněmovně.

Návrh jako celek lépe upravuje postavení ČNB a vytváří prostor pro celou řadu nových a lépe definovaných činností, jako je například odborný dohled na konsolidovaném základě a tak podobně. Je tam nicméně několik problémů a ty zůstávají stejné, ve stejné podobě, jak jsem na ně upozorňoval během jednání v Poslanecké sněmovně. To znamená - určité rozdíly v dikci v porovnání s ústavou, které nejsou dle mého přesvědčení protiústavní v tom směru, že by byly v rozporu s duchem ústavy, ale s textem ano. Základní problém, řekl bych technický, provozní, je návrh tzv. malého rozpočtu ČNB.

Nicméně, i přes tyto skutečnosti, se domnívám, že zákon jako celek je funkční. Pokud sněmovna, řekl bych, zopakuje své hlasování z doby před několika schůzemi, česká ekonomika tak bude dál fungovat bez nějakých mimořádných problémů.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Opravdu vás, vážení kolegové, prosím o elementární zdvořilost a slušnost. Skutečně.

Nyní se táži, zda se chce k usnesení Senátu vyjádřit zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Martin Kocourek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kocourek: Já jako zpravodaj nesouhlasím se zamítnutím v Senátu, nesouhlasím s důvody, pro které Senát usnesení Poslanecké sněmovny v této věci zamítl. Doporučuji sněmovně setrvat na svém usnesení, kterým tento zákon poslala do Senátu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Otevírám rozpravu. Připomínám do úvodu, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

Jako první se do diskuse přihlásil pan poslanec Výborný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, já jsem hluboce přesvědčen, že následným hlasováním o tom, zda sněmovna setrvá na tom znění novely zákona o České národní bance, kterou již jedenkrát přijala, zda setrvá na tomto znění, přestože Senát zamítl tento zákon, bude sněmovna rozhodovat poprvé v historii českého parlamentarismu o velmi závažném průlomu svého rozhodování.

Zdaleka se nechystám kritizovat novelu zákona o ČNB a zdaleka se nechystám vysvětlovat, zda a proč a v kterých směrech je tato novela dobrá, nebo horší, nebo špatná. To by bylo zcela zbytečné. Tyto diskuse zde proběhly v rámci prvého a druhého čtení dávno předtím, než ještě Senát rozhodl tak, jak rozhodl.

Chtěl bych vám ale připomenout to, co praví platná Ústava ČR, a to, co ti, kteří podpoří tuto novelu, odhlasují. Článek 98 odst. 1 Ústavy ČR je jednoznačný. Dovolte, abych citoval: "Česká národní banka je ústřední banka státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o stabilitu měny. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona." To je text platné ústavy.

Navržený text v § 2 odst. 1 toho zákona, o kterém za krátkou chvíli budeme hlasovat, říká: "Hlavním cílem ČNB je zabezpečovat cenovou stabilitu."

Dámy a pánové, předpokládám, že všichni rozumíme tomu, že hlavní cíl ČNB, tak jak je formulován v novém ustanovení § 2 zákona o České národní bance, je ve frapantním rozporu s tím, co za hlavní cíl označuje ústava. Buďme si toho zcela jasně vědomi. Je si toho koneckonců vědoma i vláda, protože také 28. schůze Poslanecké sněmovny projednávala navrženou - zdůrazňuji navrženou, nikoliv schválenou - novelu ústavy, která hlavní cíl ČNB formuluje jinak. Já dokonce předpokládám, že k této novele ústavy dojde, protože nebyl velký problém při projednávání této novely ústavy. V tuto chvíli ale je hlavní cíl ČNB ústavně formulován jinak, než ho formuluje tento zákon.

Já nevím, zda se najde 101 poslanec nebo 101 poslankyně v této sněmovně, který - která v této chvíli bude hlasovat pro zákon, který je evidentně protiústavní. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji poslanci Výbornému a táži se, protože nemám žádný písemný příspěvek, žádnou písemnou přihlášku… Pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl ještě upozornit na jedno úskalí tohoto zákona.

Tento zákon říká v novelizované podobě v § 6, že guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy jmenuje a odvolává prezident republiky. Ovšem na návrh vlády. A upozorňuji na to, že článek 62 ústavy říká, že prezident republiky jmenuje guvernéra ČNB bez návrhu a rozhodnutí prezidenta republiky je rozhodnutí ústavní, to znamená, že nabývá okamžitě platnost, a tedy účinnost s dnem vydání a není možné toto rozhodnutí nijakým způsobem revidovat. To znamená, že toto rozhodnutí je platné okamžikem, kdy ho prezident vydá. A jak víme, prezident republiky podle naší ústavy není ze své funkce, není z výkonu funkce, odpovědný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP