(12.40 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Za druhé jsou tam návrhy, které povedou k tomu, že na rozdíl od stávající úpravy Česká národní banka nebude mít právo vyslovit či nevyslovit souhlas s nabytím kvalifikované účasti v bance. Jinými slovy to znamená, že se tím otevírá cesta k event. proniknutí do bankovního sektoru vlastnickým subjektům, které bývají považovány za netransparentní. To je jediný důvod, kdy může Česká národní banka blokovat takový vstup. Důsledky takovéhoto oslabení regulatorní role centrální banky, nehledě na to, že jsou velmi neobvyklé v kontextu praxe bankovní regulace v zahraničí a neodpovídají standardům Basilejské banky pro mezinárodní platby, která je orgánem, který vytváří normy pro fungování bankovního dohledu, jsou velmi kontraproduktivní i z hlediska české ekonomiky.

Domnívám se, že celá řada případů z minulosti ukazuje, jak nešťastné by bylo vracet se k těmto podmínkám v podstatě neregulovaného fungování bankovního trhu. Česká republika má za sebou trpké období krachu celé řady bank, kdy k řadě z nich došlo právě v důsledku nedostatku regulace.

Doporučuji Poslanecké sněmovně převážnou většinu těchto poslaneckých návrhů, které mají, jak už jsem řekl, zhoršující charakter ve vztahu k stávající normě, nepodpořit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má nyní zpravodaj.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, co prohlásil pan ministr financí, nezbývá, než prohlásit převážně opak.

Za prvé většina pozměňovacích návrhů, které jsem předložil, jsou zpřesňující pozměňovací návrhy, které jasněji vymezují kompetence ČNB při výkonu bankovního dohledu, a jsou to vesměs pozměňovací návrhy, které reagují na to, jak ČNB využívala této kompetence v posledním období. Dovoluji si proto tyto pozměňovací návrhy doporučit vaší pozornosti.

Nyní k tématu, které je z pohledu veřejnosti nepochybně nejzajímavější, a to je problém výše limitu pojištění vkladů. Zastávám zásadně jiný názor než pan ministr, a to proto, že za námi je realita, která se udála, realita, kterou už jsem jednou charakterizoval, ale budu ji charakterizovat znova.

Ačkoli výše pojištění vkladů zákonem o bankách byla stanovena postupně na 100, 300 a 400 tisíc, ČNB jako regulátor bankovního trhu svými individuálními rozhodnutími v naprosté většině případů vyplácela klientům 4 mil. Kč. Toto byl dle mého názoru počátek dnešních problémů. Bylo to její svobodné rozhodnutí a stalo se realitou.

V této chvíli vysvětlovat občanům našeho státu, že důvody pro toto rozhodnutí pominuly a že napříště bude vyplácena částka jiná, je podle mého názoru prakticky nemožné. Ta časová řada je příliš dlouhá, příkladů je příliš mnoho a platí, že výjimkou - kuriózně - by bylo dodržení zákonem stanovené výše pojistného.

Nedělám nic jiného než reaguji na tuto realitu a navrhuji sněmovně, aby udělala jediné možné, aby v zákoně uvedla částku, která přibližně odpovídá dosavadní praxi, odpovídá tomu, co bankovní dohled a ČNB skutečně činily.

Nepřiznat tuto realitu, neukončit dohadování na toto téma je podle mého názoru populismus, je to nemorálnost a je to nezodpovědnost. Proto navrhuji tento návrh. Ne proto, jak zde bylo naznačováno, že bych nevěděl, jaké má ekonomické souvislosti a mnoho jiných v uvozovkách argumentů. Je to prostě realita a Parlament by měl mít sílu se této realitě podívat do očí a přijmout to, co je realitou.

S průměrnou výší vkladů to nepochybně vůbec nesouvisí a už vůbec nejde o žádné přerozdělování. Prostě jestli někdo měl vklad a čeká na pojištění, tak čeká na tu část svého vkladu, kterou předtím nepochybně vložil. Nevím, v čem by ono přerozdělování mělo spočívat.

Doporučuji proto sněmovně, aby se zamyslela nad tím, jestli se má zachovat pragmaticky, nebo zda má podlehnout ekonomickým teoriím ministra financí. Doporučuji, aby sněmovna přijala pozměňovací návrh týkající se této problematiky tak, jak jsem ho navrhl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Tolik závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje. Nyní přikročíme k hlasování. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem procedury, podle které budeme postupovat, a poté přednášel jednotlivé návrhy k hlasování.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh procedury zní takto: hlasovat v pořadí, v jakém byly návrhy předloženy, s následujícími výjimkami.

Za prvé - jedním hlasováním rozhodnout o návrzích D6, D8, D10, D19, D28, D30, protože se týkají téže problematiky.

Před hlasováním o A2 rozhodnout o návrhu D40, neboť ovlivňuje, do jaké podoby paragrafu má být zařazen navrhovaný text.

O návrzích C2 a C3, protože vytvářejí podle mého názoru jeden celek, hlasovat najednou. Protože tato dvojice návrhů mění výši limitu pojištění z 15 na 25 tis. euro a protože analogický návrh je obsažen v mém návrhu D45, 46 a 47, navrhuji, aby v tomto okamžiku proběhlo orientační hlasování mezi částkami 25 a 100 tis. euro. Výsledek tohoto orientačního hlasování rozhodne o pořadí, v jakém bychom hlasovali o návrzích, v jednom případě dvojice C2 a 3, ve druhém případě trojice D45, D46 a D47.

Za další konstatuji, že F je pozměňovací návrh k D49 a musí o něm být hlasováno před D49.

Úplně na závěr upozorňuji sněmovnu, že jsem přesvědčen, že D48 není ve věcné kolizi s návrhem E k článku II. pana poslance Recmana.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slyšeli jsme návrh zpravodaje. Ptám se, zda existuje námitka proti takovémuto postupu. Na základě předcházejících případů v tuto chvíli raději nechám tento postup sněmovnou schválit.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 236 a ptám se, kdo je pro, postupovat podle návrhu zpravodaje, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro návrh 167, proti 4. Návrh procedury byl schválen.

 

Prosím, pane zpravodaji, předložte první návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím je návrh A1. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 237. Kdo je pro? Kdo je proti.

Z přítomných 190 pro hlasovalo 100, proti 68. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP