(11.40 hodin)

(pokračuje Langer)

Vážené kolegyně a kolegové, množí se dotazy o dalším možném postupu při jednání. Chtěl bych sdělit následující informace:

Můžeme projednávat v tuto chvíli body 74 a 75, od 12.30 hodin můžeme projednávat bod 57 a jako první po polední přestávce byl zařazen bod "Informace nebo zpráva vyšetřovací komise IPB". Zůstávají nám v programu poté tři body, které mohou být projednávány nejdříve v 17.45 hodin, a to body 65, 71 a 72. Prosím, abyste zvážili možné jednání po skončení ústních interpelací, tak abychom se s těmito body vypořádali ještě dnes, což by mělo za následek, že bychom se už dnes rozešli a zítra bychom se již neviděli.

 

Dalším bodem je bod

 

74.
Návrh poslanců Jaroslava Pešána a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 601/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Jaroslav Pešán, zpravodaj zemědělského výboru poslanec Mandík. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 601/3.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Rozpravu končím.

Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem navrhovateli. Nehodlá vystoupit. Dávám slovo panu zpravodajovi, aby přednesl závěrečnou řeč, respektive přednesl návrhy, o kterých rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji tuto proceduru: Nejprve hlasovat o bodu B1, návrhu poslance Pešána. Bude-li přijat, je nehlasovatelný bod A6b. Pak bych navrhoval hlasovat o skupině pozměňovacích návrhů zemědělského výboru pod písmenem A jako celku a dále pod bodem B2, 3, 4, 5 a 6 jako celku, poněvadž jsou to technicko-legislativní úpravy.

Pane předsedající, jestli s tímto bude souhlas, mohli bychom takto hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zeptám se, zda je námitka ze sněmovny proti tomuto postupu. Námitka není, nemusíme tento postup schvalovat hlasováním.

 

Poslanec Josef Mandík: Měli bychom hlasovat, pane předsedající, o bodu B1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: B1. Prosím všechny milovníky vod, ať již stojatých, či tekoucích, a tvorů v nich žijících, aby přišli do Poslanecké sněmovny, budeme hlasovat.

Nejprve rozhodneme o bodu B1. Prosím stanoviska. (Zpravodaj: Doporučuje. Předkladatel: Doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 229. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 160, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Josef Mandík: Pane předsedající, chtěl bych upřesnit svůj návrh. Tento pozměňovací návrh byl upřesněním bodu A6 pod písmenem b), takže teď bychom měli hlasovat jako o celku o písmeni A s úpravou, kterou jsme teď schválili.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, souhlasím. Prosím stanoviska. (Předkladatel: Souhlasí. Zpravodaj: Doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 230. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 180 pro návrh 158, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Mandík: Nyní bychom měli hlasovat o bodech B2 - 6 jako o legislativně technických návrzích.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je možné hlasování en bloc? Je. Stanovisko?

 

Poslanec Josef Mandík: Stanovisko je doporučující jak předkladatele, tak zpravodaje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Zahájil jsem hlasování číslo 231. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro návrh 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Mandík: Teď můžeme nechat hlasovat jako o celku, poněvadž všechny pozměňovací návrhy byly odhlasovány.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jaroslava Pešána a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 601, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 232. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro návrh 167, proti 4. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Slovo má pan kolega Jaroslav Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vám poděkovat za konsensuální přístup při projednávání tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji oběma kolegům.

 

Dalším bodem je bod číslo 75, kterým je

 

75.
Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
/sněmovní tisk 644/ - třetí čtení

 

Prosím, aby za omluvivšího se ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eduarda Zemana zaujal jeho místo některý z jeho stranických a vládních kolegů. Prosím zpravodajku výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní kolegyni Michaelu Šojdrovou o zaujetí místa u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 644/2.

Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se hlásí. Paní kolegyně se hlásí do rozpravy, prosím.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, již v prvním čtení jsem upozornila na to, že se jedná o první veřejnou vysokou školu v České republice, která takto vznikne na základě samostatného zákona, a že se tedy z hlediska legislativy mohou vyskytnout určité komplikace. Tímto chci tedy vysvětlit a také omluvit to, že při hlasování o pozměňovacím návrhu, který jste dostali jako usnesení školského výboru, navrhnu hlasovat o některých návrzích zvlášť, odděleně, a doporučím Poslanecké sněmovně jejich zamítnutí.

Stručně se jedná o to, že tyto legislativně technické návrhy by byly nadbytečné a založily by do budoucna precedens, že při vzniku každé nové veřejné vysoké školy samostatným zákonem bychom novelizovali zákon č. 111, a to tak, že bychom doplňovali jeho přílohu, která obsahuje názvy všech veřejných vysokých škol v České republice.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP