(9.50 hodin)

Poslanec Petr Nečas: Nyní, pane předsedo, navrhuji, abychom hlasovali o části I a II odděleně, protože přijetí obou těchto částí vyžaduje rozdílná kvora. Část I vyžaduje přijetí nadpoloviční většiny všech poslanců, část II vyžaduje přijetí nadpoloviční většinou přítomných poslanců.

 

Předseda PSP Václav Klaus: K hlasování o první části potřebujeme změnu kvora. Už je nastaveno. Prosím pana poslance Payna, aby nerušil zpravodaje. Budeme hlasovat o první části usnesení s kvorem 101.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 185 z přítomných 185 poslanců 161 pro, 22 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zbytku návrhu usnesení s normálním kvorem. Už je nastaveno, zahájil jsem hlasování.

 

Kdo je pro zbývající část usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 186 z přítomných 185 poslanců 160 pro, 23 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, doufám, že tím jsme splnili všechny potřebné náležitosti a konstatuji… Ještě než budu konstatovat, pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedo, velice se omlouvám, ale při hlasování číslo 184 - pouze pro stenozáznam - jsem chtěl hlasovat ne, omylem jsem zmáčkl ano. Prosím, aby to bylo zaznamenáno. Jinak hlasování nezpochybňuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Ještě teď k tomuto bodu, nebo k dalšímu? Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, prosím, abyste buď vy, nebo zpravodaj vyjasnili, jestli šlo o jedno usnesení, nebo o dvě usnesení. V případě, že šlo o jedno usnesení, hlasovali jsme zatím jen o částech.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že to bylo jedno usnesení, pane poslanče, ale z hlediska dvou kvor jsme o něm hlasovali dvakrát. Z toho plyne podle vás…?

 

Poslanec Václav Exner: Nicméně jednací řád, pokud se hlasuje po částech o jednom usnesení, vyžaduje ještě hlasování o usnesení jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Očekávám zase velký ideologický spor mezi našimi proceduralisty. Pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, samozřejmě nejzákladnější zákon naší země je ústava, která v článku 39 jasně říká, o čem se má hlasovat jiným kvorem, a proto také pan zpravodaj navrhl naprosto správně rozdělení. Opravdu nevím, jakým kvorem bychom měli hlasovat o celku, protože bychom vlastně zbytečně o půlce hlasovali kvorem jiným.

Domnívám se, že bod byl ukončen, a v tom, co zde řekl kolega Exner, nevidím nic jiného než to, že komunisté škodili, škodí a budou škodit. Děkuji za pozornost. (Potlesk části sněmovny.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Chtěl bych poprosit sněmovnu o racionální jednání, a proto tedy i po poradě s místopředsedy interpretujeme to tak, že o dvou odlišných kvorech není racionální hlasovat jedním kvorem o celku, a proto končím tento bod. Děkuji panu ministrovi.

Předseda klubu pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi informovat sněmovnu, že rozpočtový výbor včera přijal usnesení k návrhu novely zákona o spotřební dani. Tento bod byl přerušen ve druhém čtení. Během několika minut bude ve sněmovně rozdáno usnesení rozpočtového výboru a od okamžiku rozdání tohoto usnesení by mohlo projednávání ve druhém čtení tohoto návrhu zákona pokračovat 24 hodin poté.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, bereme to jako informaci. Pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Přihlásil jsem se s technickou poznámkou, neboť bych chtěl říci repliku na poznámku pana kolegy Koháčka. Protože jsem komunistou, cítím se jeho poznámkou dotčen a uražen. Jednak žádám pana poslanc Koháčka, aby se omluvil, jednak žádám vás, pane předsedo, abyste podle jednacího řádu zjednal pořádek.

Dovolte mi ještě jednu poznámku. Pokud komunisté škodí, škodili a budou škodit, je to možné, já jsem osobně přesvědčen, že by měli škodit lidské blbosti, která tady byla před chvílí prezentována.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já vám doporučuji, abyste nerozvíjel tyto úvahy o tom, kdo škodí, nedostali bychom se asi k ničemu. Ještě pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, v souladu s jednacím řádem vznáším námitku proti vašemu rozhodnutí o mé předcházející připomínce.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vyslechl jsem tuto námitku a dám o námitce pana poslance Exnera hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro námitku pana poslance Exnera, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 187 z přítomných 184 poslanců 31 pro, 104 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Dovolte mi, abych znovuobnovil projednávání bodu 53, energetického zákona, kde byla přerušena rozprava.

Pan předseda klubu KSČM. Vy jste si přinesl…

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Hlásil jsem se ráno, vy jste mě neviděl. Myslím, že je potřeba se vrátit k velice racionálnímu způsobu jednání, aby zde zavládla větší pohoda před tak složitým zákonem, jako je zákon energetický. Dovolím si oznámit, že stejně jako loni jsme připravili kalendář na rok 2001 s připomenutím všech významných událostí uplynulého století, protože vstupujeme do nového tisíciletí. Vzhledem k tomu, že ne všichni o něj měli zájem, tak klub KSČM je ze svého rozhodnutí rozdá členům vlády a všichni ostatní, kteří o kalendář budou mít zájem, ho mají k dispozici u mne nebo v sekretariátu klubu.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane předsedo, myslím, že mohu jménem celé Poslanecké sněmovny upřímně poděkovat za vaši nezištnou nabídku. Prosím o jeden takový kalendář pro sebe samotného, abych si mohl připomenout, která data 20. století vaše politická strana hodnotí jako obzvlášť přínosná. (Pobavení v sále.)

 

53.
Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
/sněmovní tisk 535/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Oldřich Vojíř. Opakuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 535/5, a otevírám rozpravu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP