(9.40 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Dám hlasovat o tom, zda sněmovna souhlasí s tím, aby východiskem byl vládní návrh usnesení.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 183 z přítomných 181 hlasovalo 152 pro, 13 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní má slovo poslanec Vymětal v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vláda nám předložila návrh na vyslovení souhlasu k dočasnému pobytu cizích vojsk na území naší republiky, zatím na jeden "furt". Uvidíme, jestli se to bude prodlužovat. Vzhledem k tomu, že vláda nepředložila symetricky obdobný návrh, abychom vyslovili souhlas s pobytem českého vojenského kontingentu na území Velké Británie, dávám pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu usnesení, a to v bodě I, aby slovo "souhlasí" bylo nahrazeno slovem "nesouhlasí" a současně aby bod II navrženého usnesení byl vypuštěn. O tomto pozměňovacím návrhu je třeba hlasovat dohromady, protože samostatně nemá žádný smysl.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo. Podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda si pan ministr přeje říci závěrečné slovo. Ano.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, chtěl bych na začátek říci, že v programu Partnerství pro mír je zapojeno více než 30 států nejen střední a východní Evropy, ale dokonce i asijských států, členů SNS. Velmi dobře spolupracují a problém výcviku transformace armády je problém, který je řešen ve všech těchto armádách.

Většina těchto států vysílá své důstojníky na kursy ať už do Velké Británie, které jsou nejčetnější, tak do Kanady a do USA bez jakýchkoliv problémů a většina těchto kursů je hrazena těmito státy a je přijímána ve vysílajících státech velmi dobře.

Úkolem výcvikového centra je přiblížit a zlepšit možnosti pro tyto státy, aby mohly připravit své instruktory pro výcvik poddůstojníků a praporčíků, tedy těch nejnižších velitelů, pro přípravu velitelů, kterých je velký nedostatek právě v transformujících se armádách. To je i důvod, proč Velká Británie s touto iniciativou přišla, a tato iniciativa byla přivítána v podstatě všemi zeměmi.

Co se týče vzpomenutého memoranda, toto memorandum má několik článků, které přesně definují postavení jak britského týmu, tak naše a vzájemné hrazení nákladů. Co se týká nákladů, které bude hradit Spojené království Velké Británie, je to řešeno v článku 7. Ministerstvo obrany Spojeného království poskytne pro činnost týmu počítačové vybavení včetně příslušného softwaru a další výcvikové pomůcky. Toto vybavení zůstane vlastnictvím ministerstva obrany Spojeného království. Ministerstvo obrany Spojeného království bude hradit veškeré finanční náležitosti členů výcvikového týmu včetně náležitostí spojených s náklady na stravování, ubytování a cestovní náklady týmu.

Co se týká české strany, v článku 6 se stanoví, že Ministerstvo obrany České republiky poskytne prostory, zařízení a služby potřebné k provedení kursu pro příslušníky ozbrojených sil České republiky a ostatních států střední a východní Evropy v souladu s článkem 1 memoranda, a to instruktorské, administrativní, kancelářské prostory s telefony a faxy, přístupem k internetu, zařízení ke kopírování, vhodné výcvikové prostory a střelnice, služební zbraně, munici, stravní dávky do pole, individuální a skupinové polní vybavení, štáb, vozidla, řidiče, pohonné hmoty, údržbu, vybavení pro komunikace a instruktáž, další podporu pro výcvik, na které se mohou dohodnout velitel výcvikového týmu s příslušným vojenským personálem.

Co se týká finančních otázek, které budou řešeny ve vztahu k zemím, které se budou účastnit těchto kursů, je to také v článku 6 odst. 5. Finanční otázky spojené s výcvikem členů ozbrojených sil ostatních států střední a východní Evropy budou řešeny na základě dvoustranných jednání mezi Českou republikou s příslušnými státy a po konzultaci s velitelem výcvikového týmu.

Jinak toto memorandum řeší všechny otázky i náhrady škod. Náhrady škod probíhají podle příslušné smlouvy, kterou jste tady schvalovali.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje o závěrečné slovo a návrh postupu hlasování.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, pane předsedo. V rozpravě vystoupili tři poslanci - pan poslanec Frank, pan poslanec Payne a v podrobné rozpravě pan poslanec Vymětal.

Nechci komentovat celý průběh rozpravy, nicméně jsou tady dvě skutečnosti, které podle mého názoru nemohou zůstat bez odezvy. V prvé řadě tento britský vojenský výcvikový a poradní tým bude na území České republiky připravovat vojáky z jiných zemí v rámci programu Partnerství pro mír. Již tento samotný název říká, o co se jedná. Partnerství pro mír je jedním z klíčových elementů politiky současné Severoatlantické aliance. Znamená to politiku spolupráce s nečlenskými zeměmi, velmi intenzivního dialogu a spolupráce i ve vojenské oblasti. Ten, kdo nabourává např. podobnými vystoupeními tuto spolupráci, v mnoha ohledech mluví proti Partnerství, mluví proti dialogu, proti seriózním vztahům v rámci evropského kontinentu.

Druhou skutečnost, kterou jsem podle mého názoru povinen komentovat nejen jako zpravodaj tohoto tisku, ale i jako předseda výboru pro obranu a bezpečnost i jako občan této země, je naprosto neuvěřitelné tvrzení pana poslance Franka, ve kterém označil naše vojáky sloužící v mírových misích na Balkáně za "holky pro všechno". Dámy a pánové, domnívám se, že podobná slova by neměla zůstat bez odezvy, protože jsou urážkou tisíců mužů a žen, kteří v uniformách Armády České republiky sloužili zájmům míru a chránili zájmy této země, byť i mimo její území. Myslím, že Poslanecká sněmovna by i tímto hlasováním měla dát jasně najevo, že si jejich práce váží.

Pane předsedo, nyní navrhuji, abychom v souladu se schválenou procedurou vzali za základ projednávání vládní návrh s tím, že k němu v podrobné rozpravě padly dva pozměňující návrhy. První návrh byl, aby v části I. bylo slovo "souhlasí" nahrazeno slovem "nesouhlasí" a část II. aby byla vypuštěna. Navrhuji, abychom hlasovali o prvním pozměňovacím návrhu, kterým je výměna slov "souhlasí" za "nesouhlasí".

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane zpravodaji, pan poslanec Vymětal výslovně navrhoval hlasovat o obou návrzích současně.

 

Poslanec Petr Nečas: Pokud pan poslanec na tom trvá, ušetříme si jedno hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dovolte mi, abychom hlasovali o návrhu pana poslance Vymětala.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro jeho návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti jeho návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 184 ze 184 přítomných hlasovalo 24 pro, 153 proti. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP