(16.50 hodin)

(pokračuje Langer)

Rozhodneme o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování číslo 103. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 191 pro návrh hlasovalo 97, proti 90. Návrh byl přijat.

 

Ještě počkám, pane kolego, tak jak jsem čekal v případě hlasování v obecné rozpravě. Námitka nezazněla. Mohu tedy konstatovat, že návrh zákona byl zamítnut. Děkuji panu zpravodaji a panu navrhovateli.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

33.
Návrh poslanců Jaroslava Pešána a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 601/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Jaroslav Pešán, bezprostředně poté, co mu udělím slovo, což se stane bezprostředně poté, co usoudím, že situace ve sněmovně je způsobilá k projednávání tohoto návrhu zákona.

Prosím ještě pracovníky legislativního odboru Kanceláře - byl jsem upozorněn panem zpravodajem, že tisk s usnesením výboru byl rozdán teprve dnes. Nevím, kde nastala procedurální komplikace.

Prosím všechny kolegy, kteří nemají v úmyslu sledovat projednávání tohoto zákona, aby nás opustili. V tuto chvíli uděluji slovo zástupci navrhovatelů.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, v úvodu, k tomu zádrhelu, chci podotknout, že materiál byl hotov minulý týden a předán na výbor a do tisku. Nevím tedy, co se stalo.

Dovolte mi, abych pár slovy a stručně uvedl návrh novely rybářského zákona, sněmovní tisk 601, a připomněl vám několik zásadních bodů, které se snaží tato novela řešit.

Je to v prvé řadě umožnění rovného přístupu k rybářskému právu, potom je to odstranění preference rybníkářství nad hospodařením na rybářských revírech, rozšíření okruhu potenciálních uživatelů rybářského práva, tzn. na právnické a fyzické osoby, obce a vodohospodářské organizace.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane kolego. Prosím velmi hlučného pana poslance Titze, aby opustil jednací sál. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, pane předsedající. Za další je to snížení administrativní zátěže vypuštěním posuzování, zda rybník je, či není způsobilý k řádnému rybníkářskému hospodaření, zavádí definici rybníku, která v současném zákoně citelně chybí, a zavádí výběrové řízení pro hospodaření na rybářských revírech.

To jsou ve stručnosti hlavní znaky předkládané novely, kterými se předkladatelé snaží odstranit největší problémy, které v oblasti rybářství vyvolává současný zákon, který - jak jsem již uvedl v prvním čtení - nereflektuje novou situaci jak politickou, tak ekonomickou, která nastala po roce 1989.

Nedomnívám se, že by tyto zásadně řešené problémy nějakým způsobem mohly souviset se zákonem o vodách, tak jak uvádí vláda ve svém negativním stanovisku. Domnívám se právě naopak, že novela řeší principiálně hlavní nedostatky, kterými stávající znění zákona doslova trpí. Myslím, že je plně v souladu se stávajícím právním a společenským klimatem. Myslím si, že má právo být uvedena do praxe, a chtěl bych o to požádat i tuto ctihodnou sněmovnu.

Dále bych chtěl připomenout, že v prvním čtení jsem za předkladatele slíbil, že předkladatelé budou reagovat na některá doporučení, která k této novele zákona měla vláda. Chtěl bych říci, že tento slib byl splněn a že tyto záležitosti jsou řešeny pozměňovacími návrhy, které máte ve sněmovním tisku 601/2, tzn. v usnesení zemědělského výboru.

Na závěr bych se chtěl omluvit za určitý formální nedostatek návrhu zákona, tisk 601. Vlivem počítačového zpracování materiálu došlo ve znění zákona 102/63 Sb., o rybářství, k chybnému vytištění verze zákona, která neobsahuje jeho novely přijaté pod číslem 238/99 Sb. a 132/2000 Sb. Obsahová stránka novely však touto chybou dotčena nebyla, pouze pozměňovací návrh týkající se rozšíření § 19 odst. 1 o písmeno g) by mohl být z legislativního pohledu nepřesně označen. Do současného znění zákona jej však lze při odhlasování bez problémů zapracovat.

Tolik úvodní slovo jako předkladatele. Potom bych si ještě, pane předsedající, dovolil přednést v rámci podrobné rozpravy několik legislativně technických návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 601/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Josef Mandík.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje zpravodajská zpráva bude velmi stručná. Odvolám se na zdůvodnění, které jsem zde přednesl při prvním čtení.

Chci konstatovat, že zemědělský výbor přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně předlohu zákona schválit s přijatými pozměňovacími návrhy, které jsou uvedeny v tisku 601/2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Také já děkuji. Otvírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Proto obecnou rozpravu končím.

Otvírám podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan kolega Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, dovolím si v rámci podrobné rozpravy jednak přednést jeden věcný pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 601/2. Je to k bodu 5. V § 9 odst. 2 ve větě první slovo "místa" nahradit slovy "sídla uživatele" a větu druhou vypustit.

Tento pozměňovací návrh vyplynul z diskuse s odborníky z řad rybářské veřejnosti. Jsem toho názoru, že je přesnější než stávající znění v usnesení zemědělského výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP