(9.50 hodin)

(pokračuje Škromach)

Dále bych si dovolil navrhnout zařazení nového bodu, a to je bod "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 663 - prvé čtení". Navrhuji zařadit tento bod před blok třetích čtení. Jenom velmi krátce. Důvodem je, že se jedná o úpravu podmínek pro odchod do předčasného důchodu a v případě schválení zařazení by bylo možné tento zákon projednat tak, aby tato novela platila již k 1. 1. 2001.

Dále bych si dovolil navrhnout zařazení dvou mezinárodních smluv v prvním čtení, a sice před blok třetích čtení. Jedná se o vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče, podepsaná dne 23. května v Praze, sněmovní tisk 670. V této souvislosti chci pouze upozornit, proč navrhuji zařazení i na tuto krátkou schůzi. Vzhledem k tomu, že paralelně v této době projednává tuto smlouvu i slovenský parlament, tak proto by bylo dobře, abychom zahájili projednávání i my, protože slovenská strana má jednodušší způsob projednání, v našem případě musí tento návrh projít druhým čtením plus Senátem a vzhledem ke lhůtám bude i tak poměrně velký rozdíl mezi českou a slovenskou stranou.

Z obdobných důvodů si dovoluji navrhnout zařazení vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 20. července 2000 v Praze, sněmovní tisk 677. Je to opět první čtení.

Jako poslední bych si dovolil předložit návrh, a to je k nadačnímu fondu obětem holocaustu. V případě, že tento bod bude zařazen - a já věřím, že bude - pak tento bod zařadit jako první bod zítřejšího jednání. V případě, že tento návrh neprojde, pak navrhuji zařadit tento bod jako první bod jednání v úterý příští týden.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další je paní poslankyně Horníková.

Znovu opakuji, že nevím, jestli kolegové domýšlejí nezbytnost stihnout to do pátečního odpoledne příští týden. Mám pocit, že nedomýšlejí.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedo, budu velmi rychlá. Nechci navrhovat ani zařazení nového bodu a v tuto chvíli ani změnu, protože návrh, který jsem chtěla dát na předřazení bodu č. 8 před bod č. 6, již přednesl pan kolega Zuna, takže se jenom připojuji k jeho návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy a vážení pánové, dovoluji si navrhnout, aby o všech bodech, které jsou navrženy k vypuštění z návrhu programu, bylo hlasováno zvlášť. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To znamená, že se to týká zejména paní poslankyně Kupčové.

Nyní pan poslanec Marek Benda. Vzdává se slova. Pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, navrhuji vyřazení z programu této schůze body 30, druhé čtení novely trestního zákona, a 63, třetí čtení téhož. Jde o návrh skupiny poslanců. Vzhledem k tomu, že podle současného textu trestního zákona byl obviněn David Pěcha, neznáme, jakým způsobem bude vyšetřovatel postupovat, považuji za vhodné počkat na výsledek vyšetřování, zda vůbec takovou novelu je potřeba přijímat. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. To jsou všechny písemné přihlášky. Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, rozpočtový výbor včera přerušil projednávání všech novel zákona o dani z příjmů. Přerušil toto projednávání ve značně komplikované situaci. Soubor všech pozměňovacích návrhů má 77 stran a z tohoto důvodu si dovoluji navrhnout, aby body 34, 35, 36 a 37 byly zařazeny jako poslední body druhých čtení, to znamená za bod 43, přičemž další postup navrhnu v okamžiku, kdy se k těmto bodům dostaneme. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Hlásí se ještě někdo? Ne-li, budeme hlasovat o návrzích na změnu pořadu schůze. Prosím, aby se všichni dostavili do jednacího sálu. Nejprve budeme hlasovat o mých návrzích. Já jsem doporučil zařadit čtyři body. Doporučuji izolovaně hlasovat o bodu "Vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Kasala" s tím, že bych rovnou doporučil, abychom hlasovali ve verzi navržené, aby to bylo hned za dnešním bodem 13, a nikoliv až po ukončení druhých čtení.

 

Jestli dovolíte, zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 192 poslanců 184 bylo pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní máme zařadit návrh časového harmonogramu jednání o státním rozpočtu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 191 poslanců 190 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti.

 

Doufám, že mohu nechat hlasovat současně o vládním návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění i o návrhu poslance Cabrnocha na vydání zákona o veřejném zdravotním pojištění, o jejich zařazení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 192 poslanců 166 pro, 24 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní je zde návrh poslance Matulky, aby byl zařazen nový bod "Zpráva ministra vnitra o zajištění bezpečnosti, způsobu ochrany základních lidských práv, atd. atd. v době zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky" buď dnes odpoledne, nebo jako první bod v bloku "Zprávy".

Nejdříve dám hlasovat o zařazení tohoto bodu. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 192 poslanců 28 pro, 91 proti. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP