(16.10 hodin)

(pokračuje Buzková)

Nyní uděluji slovo zpravodaji panu poslanci Sobotkovi.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já bych chtěl konstatovat, že v obecné rozpravě zazněl pouze jediný návrh, týkající se procedury, a to návrh na zamítnutí, čili domnívám se, že bychom měli hlasovat o návrhu na zamítnutí. Současně se zde naskýtá otázka v případě, že tento návrh nebude přijat, zda bychom o tom, zda tento tisk bude projednáván pouze v prvním čtení, měli hlasovat až po skončení podrobné rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, to je právě ten problém, který já momentálně řeším, a přiznávám se, že jsem poněkud bezradná, takže možná poprosím některé kolegy ze sněmovny, aby mě v této věci podpořili radou, protože jsem v situaci, která ještě nenastala. U tohoto bodu je navrženo, aby byl projednán podle § 90 odst. 2, to znamená ve zkráceném řízení. Vzhledem k tomu, že nepadla námitka pro toto zkrácené řízení, měli bychom rozhodnout o tom, zda tento bod bude projednán v tomto zkráceném režimu. Současně padl návrh na zamítnutí tohoto bodu. Bohužel náš novelizovaný jednací řád tuto situaci neřeší a dosud jsme nehlasovali o takovéto záležitosti, to znamená nemáme ani zavedenu zvyklost.

Já v tuto chvíli - ano, jak říká pan místopředseda Langer, stala jsem se průkopníkem v této záležitosti. Poslanecká sněmovna nyní v podstatě vytvoří určitý precedens, zda v případě, že se dostaneme do takovéto situace, budeme nejprve hlasovat o možnosti zkráceného projednání, nebo o návrhu na zamítnutí. Vzhledem k tomu, že se jedná o poněkud složitou procedurální záležitost, samozřejmě umožním vystoupení poslanců, kteří se k této věci hlásí. Jako první je to předseda poslaneckého klubu ODS, který má slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Domnívám se, že v důvodové zprávě uvedená věta sice naznačuje, že může být učiněn návrh na zrychlené projednávání, nicméně je to věta nejednoznačná. To, že takovýto návrh je míněn vážně, nikdo neuvedl, a proto také nikdo nic nenamítal.

Bude-li zřetelně uvedeno, že ona formulace v důvodové zprávě je míněna jako návrh na zrychlené projednání, my samozřejmě namítáme proti tomuto zrychlenému projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, já vás musím upozornit na to, že tento bod byl přerušen. Když se projednával, já jsem tehdy, pokud vím, řídila schůzi - je to i v prezidiálce, která leží v tuto chvíli přede mnou - bylo výslovně uvedeno, že se jedná o žádost, aby tento zákon byl projednán podle § 90 odst. 2. Lze to dohledat ve stenozáznamu, ale ujišťuji vás, že jsem si zcela jista. Hlásí se dále pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já si myslím, že je důležité nad tímto strávit alespoň minutu. Já si myslím, že nejprve bychom se logicky měli dohodnout na tom, zda opravdu trvá onen výjimečný stav, a v případě, když někdo vznese námitku o tom, že trvá, tak rozhodneme o této námitce. Pokud se rozhodneme, že ten stav trvá, tudíž námitce nevyhovíme, pak bychom se měli vypořádat s oním návrhem na zamítnutí této materie jako takové. Toto je můj náhled a dávám to do diskuse k tomuto námětu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane místopředsedo, já si nejsem jistá, zdali lze přijmout ten váš výklad, z následujícího důvodu. Ten specifický stav zatím netrvá, protože bylo pouze navrženo, aby byl odhlasován, a my se nyní bavíme o tom, zda budeme dříve hlasovat o tom, zda nastane tento stav zrychleného projednávání, a teprve potom o zamítnutí, anebo zda budeme nejdříve hlasovat o zamítnutí, a potom až o tomto zrychleném stavu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se opravdu omlouvám. Já jsem měl pocit, že jsme již rozhodli. V logice této věci nejprve musíme rozhodnout o zamítnutí či nezamítnutí, a potom teprve o způsobu projednání. Naprosto souhlasím s vaším výkladem, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Svoji logiku to má, ale samozřejmě opačný postup taktéž nepostrádá logiku. Pan poslanec Karel Vymětal se hlásí.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl říci totéž co pan kolega místopředseda Langer. Já se domnívám, že je třeba nejdříve rozhodnout o osudu - bytí či nebytí - to znamená o zamítnutí, a teprve potom hlasovat o další proceduře.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci. Já vám zde ocituji jednací řád a domnívám se, že v konečné fázi bude muset Poslanecká sněmovna rozhodnout hlasováním o tom, jaký postup zaujmeme, protože zde se nejedná pouze o to, co je pro koho výhodné či nevýhodné. V případě tohoto návrhu zákona ale zakládáme jistý precedens. Podle § 90 odst. 5 cituji: "Byl-li podán návrh - odst. 2 - rozhodne sněmovna po skončení obecné rozpravy, zda bude v jednání pokračovat tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas" atd. To znamená, že - alespoň dle mého výkladu - z toho do značné míry vyplývá, že toto hlasování následuje bezprostředně.

Každopádně podle jiného paragrafu našeho jednacího řádu je stanoveno, že první návrh, kterým se hlasuje o uzavření obecné rozpravy, je spíše návrh na zamítnutí. To znamená, jsou zde dva paragrafy, které do značné míry stojí proti sobě.

Je pravdou, že já bych se osobně přikláněla taktéž k výkladu, že se bude muset nejprve hlasovat o návrhu na zamítnutí, protože § 90 odst. 5 je spíš speciálním paragrafem k paragrafu obecnému. To znamená, že bych se taktéž klonila k tomuto výkladu, nicméně přesto požádám Poslaneckou sněmovnu, abychom hlasováním rozhodli, který postup Poslanecká sněmovna shledává správným.

Takže budeme rozhodovat o tom, že v případě, že po uzavření obecné rozpravy prvého čtení zákona projednávaného podle § 90 odst. 2 se Poslanecká sněmovna domnívá, že se má nejprve hlasovat o návrhu na zamítnutí či případně návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování než o návrhu podle § 90 odst. 2, který rozhoduje o tom, že se tento návrh bude projednávat ve zvláštním režimu. Já dám hlasovat o tomto návrhu tak, jak jsem ho formulovala. Pokud tento návrh bude přijat, budeme hlasovat nejprve o zamítnutí. Pokud tento návrh nebude přijat, budeme hlasovat opačně.

Ptám se, zda někdo namítá proti postupu, který jsem zvolila. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 499 a ptám se, kdo je pro - zjednodušeně - návrh, aby se nejprve hlasovalo o zamítnutí. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 499 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 185 vyslovilo 94 a 81 bylo proti.

 

Já si myslím, že vzhledem k tomu, že se v této věci jednalo o záležitost obecného charakteru, nikoliv záležitost týkající se tohoto zákona, není třeba kolem ní vést rozsáhlý politický spor. Já vás na žádost z pléna všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. Myslím, že můžeme pokračovat v hlasování.

 

V hlasování pořadové číslo 500 rozhodneme o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahájila jsem hlasování pořadové číslo 500 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 500 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 182 pro vyslovilo 90 a 92 bylo proti. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP