(16.00 hodin)

(pokračuje Gross)

Takže, byla-li zde položena tato otázka v předchozím bodě, tak já ji pokládám i v tomto bodě, a tady ta odpověď je pro mne mnohem jasnější než v předchozím bodě, byť osobní sympatie moje jsem se snažil potlačit a nepřevážily. Ale tady ta odpověď na tuto otázku je prostě zcela zřejmá, a tak se také bude ubírat mé rozhodování.

Ale co chci říci a zdůraznit, je tento signál vůči veřejnosti. Nezapomeňme na to, že existují nepolicejní složky orgánů činných v trestním řízení, které do toho řetězce zapadají a které mají právě jakýsi dozor, aby nedocházelo ke zneužívání zajišťovat. A tyto články v každém běžném trestním řízení jsou uplatňovány.

Děkuji za pozornost. (Ojedinělý potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grossovi. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Dalibor Matulka, který zatím je, a doufám, že i zůstane, posledním přihlášeným do rozpravy.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, na rozdíl od paní předsedající jsem docela rád, že se tato rozprava vedla, neboť mně pomohla formulovat názor na celou věc. Jsem členem mandátového a imunitního výboru a byl jsem jedním ze dvou členů tohoto výboru, kteří na výboru hlasovali pro to, aby mandátový výbor doporučil sněmovně přijmout souhlasné usnesení. Po této proběhlé rozpravě však k pochybnostem o obsahu spisu, který měl mandátový a imunitní výbor k dispozici, ten spis je velmi nekvalitní, tak ještě vystoupení dvou poslanců, a zejména to bylo vystoupení pana poslance Langera a pana poslance Zahradila, jsem nabyl přesvědčení, že v daném případě návrh na zahájení trestního řízení není motivován prostou snahou o to, aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, ale snahou o něco zcela jiného, politického a účelového.

Za normálních okolností hlasoval jsem na mandátovém a imunitním výboru pro vydání nebo pro vyslovení souhlasu z toho důvodu, protože jsem obecně přesvědčen, že poslanecká imunita slouží k tomu, aby chránila moc zákonodárnou před zlovůlí, ať již skutečnou, nebo domnělou, před zlovůlí výkonné moci. Neměla by tedy chránit příslušníka výkonné moci jen proto, že je náhodou poslancem. Takže z toho důvodu jsem hlasoval na mandátovém výboru tak, jak jsem hlasoval. Dnes budu hlasovat opačně, neboť mě zejména vystoupení pana poslance Langera a pana poslance Zahradila přesvědčilo o tom, že tady vůbec o žádnou spravedlnost nejde, ale jen a ryze o politický účel.

Děkuji. (Slabý potlesk z levé části jednací síně.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Dále má slovo pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, přiznám se, že kdybych se rozhodoval o tom, jak hlasovat, na základě proběhnuvší rozpravy, asi bych se rozhodl úplně jiným způsobem, než je ten, který jsem deklaroval. Kdybych se rozhodoval na základě vystoupení pana kolegy Jičínského, pana kolegy Škromacha, pana kolegy Davida, tak bych říkal úplně jiná slova, než jsem říkal předtím, především v tom smyslu, jak budu hlasovat a jak hlasovat nebudu.

Po tom, co zde řekl pan kolega Matulka, se jen utvrzuji v tom, že mi logika myšlení členů komunistické strany vždycky byla utajena a nikdy jsem ji nedokázal pochopit, neboť kdyby pan poslanec Matulka poslouchal, co jsem řekl, tak v rámci svého vystoupení jsem jasně odlišil, a považuji to za důležité zopakovat, trestně právní odpovědnost pana kolegy Bašty od politické odpovědnosti pana kolegy Bašty. Kdybych byl přesvědčen o tom, že mu má být vyměřena trestně právní odpovědnost, potom bych neřekl slova, která jsem použil, a to je, že nebudu hlasovat pro jeho vydání. Já jsem přesvědčen o tom, že on by se měl zpovídat politicky za pochybení politická, svá i této vlády, v celé akci "čisté ruce", a o tom má diskutovat tato Poslanecká sněmovna, nikoliv orgány činné v trestním řízení.

(Slabý potlesk z pravé části jednacího sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Langerovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Prosím pana zpravodaje Výborného, aby přednesl návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, hlasovat budeme o usnesení, které vám předkládá mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny v tomto znění. Návrh usnesení přečtu:

"Poslanecká sněmovna podle článku 27 odst. 4 ústavního zákona číslo 1/1993 Sb., Ústava ČR, a podle § 12 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném znění, vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslance Jaroslava Bašty, narozeného 15. 5. 1948, pro skutek spočívající v tom, že jako bývalý ministr bez portfeje vystavil všeobecné nespecifikované pověření k vyhledání materiálů, které se týkají privatizace v rámci Ministerstva kultury ČR, soukromé osobě panu Tomáši Kejlovi, narozenému 2. 4. 1962. Stejné pověření stejné osobě vystavil Jaroslav Bašta v lednu 1999 pro Ministerstvo financí ČR, když tato pověření byla vystavena v rámci aktivit výboru na ochranu ekonomických zájmů, podle ministra Bašty pro zajištění dokumentů pouze týkajících se Knižního velkoobchodu. Na základě těchto pověření pan Kejla, který byl úzce spjat se společností SOEZ, s. r. o., která se zabývá zprostředkováním informací, vyhledal materiály na Ministerstvu kultury ČR k privatizaci a následně si i pořídil kopie těchto materiálů, ovšem ne ke Knižnímu velkoobchodu v likvidaci, jak byl požádán ministrem Baštou, ale například k privatizaci Gramofonových závodů, filmového průmyslu apod., když tyto skutečnosti jsou potvrzeny zaměstnanci Ministerstva kultury ČR, v čemž orgány činné v trestních řízeních spatřují podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele podle ustanovení § 158 odst. 1 písmeno b) trestního zákona."

Připomínám, dámy a pánové, to, co jsem již uvedl, že mandátový a imunitní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s návrhem usnesení, tak jak jsem jej přečetl, souhlas nevyslovila, aby toto usnesení nepřijala.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji Výbornému.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 498, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 498 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 13 a 139 bylo proti. Tím jsme projednali tento bod.

 

Dalším bodem je bod 54 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

54.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání
finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
/sněmovní tisk 653/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Obecná rozprava byla otevřena a na návrh pana poslance Doktora došlo k přerušení projednávání tohoto bodu. V současné době se tedy nacházíme uprostřed otevřené obecné rozpravy a já zde mám přihlášku pana poslance Petra Koháčka. Pan poslanec Koháček stahuje svou přihlášku. Pan poslanec Doktor se hlásí.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych jménem Občanské demokratické strany na základě výsledku hlasování Poslanecké sněmovny v bodě číslo 110, kterým byla zpráva vlády o způsobu řešení solventnosti fondu pojištění družstevních záložen, navrhl zamítnutí tohoto tisku. (Ojedinělý potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP