(Jednání opět zahájeno ve 14.50 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu, pokud možno na svá místa, abychom mohli pokračovat v jednání. Prosím zpravodaje mandátového a imunitního výboru pana poslance Marka Bendu, aby se dostavil k řečništi. Současně doufám, že přestávka stačila všem diskutujícím poslancům, aby si vyřešili své problémy a nemuseli je řešit ve sněmovně i nadále. Prosím tedy stejně jako před přestávkou všechny stojící a diskutující hloučky, aby se už rozpustily, protože pokud se tak nestane, budu nucena vyhlásit další přestávku. Děkuji, páni poslanci.

Prosím tedy pana poslance Marka Bendu, aby nás seznámil s usnesením mandátového a imunitního výboru.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny byla doručena žádost Policie ČR, Úřadu vyšetřování pro ČR, 2. odbor, ze dne 2. května o udělení souhlasu s trestním stíháním poslankyně Ludmily Müllerové, narozené 27. 9. 1954, ve věci podezření ze spáchání pokusu trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné dávky podle ustanovení § 148 odst. 1, 2 písm. a), c) trestního zákona před novelou, kterého se měla dopustit tím, že jako bývalá ekonomická náměstkyně společnosti BRUMEDA, s. r. o, Bruntál spolu s jednatelem této obchodní společnosti v úmyslu snížit základ daně z příjmu právnických osob uzavřela jako zástupkyně této firmy dne 24. 1. 1995 fiktivní smlouvu o řízení firmy se společností DELL, s. r. o., Strakonice zastoupenou ing. Lenkou Hanušovou a Eddy Lavreyesenem, na základě které byla za neodvedené služby firmou DELL, s. r. o., vystavena fiktivní faktura číslo 00312/95 ze dne 6. 12. 1995 znějící na částku 3 150 000 Kč včetně DPH, která sloužila v daňovém řízení k prohloubení ztráty obchodní společnosti BRUMEDA, s. r. o., o částku 721 777 Kč za rok 1995. Zbývající část z částky 3 150 000 Kč chtěla obchodní společnost uplatnit v následujících třech daňových obdobích rovným dílem a tímto by způsobili škodu České republice zastoupené Finančním úřadem v Bruntále v celkové výši 428 450 Kč. Tolik návrh, který nám byl předán úřadem vyšetřování.

A nyní již usnesení mandátového a imunitního výboru. Bod první usnesení: "Mandátový a imunitní výbor konstatuje podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, že obsah prověřovacího spisu Krajského úřadu vyšetřování Ostrava ČVS: KVV 672/24-99 dostatečně nedokládá, že jsou splněny podmínky pro trestní stíhání poslankyně Ludmily Müllerové pro skutek uvedený v žádosti vyšetřovatele o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání.

Za druhé, mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny předkládá k hlasování Poslanecké sněmovně následující návrh usnesení: Poslanecká sněmovna podle čl. 27 odst. 4 ústavního zákona č. 1/93 Sb., Ústava ČR, a § 12 zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslankyně Ludmily Müllerové, narozené 27. 9. 1954, pro skutek spočívající v tom, že..." A nyní bych jen znovu opakoval, co už bylo uvedeno v úvodu, proto tuto část usnesení přeskočím, je to přesně to, co bylo v úvodu, a máte to všichni před sebou jako tisk. "…v čemž orgány činné v trestním řízení spatřují podezření z pokusu trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné dávky podle ustanovení § 148 odst. 1, 2 písm. a), c) trestního zákona před novelou."

Třetí část usnesení mandátového a imunitního výboru je zápis, ve kterém je konstatováno, že mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny při hlasování o usnesení, jímž se doporučuje Poslanecké sněmovně přijetí shora uvedeného usnesení, toto usnesení nepřijal - poměrem hlasů, který byl přesně stejný pro i proti - nepřijal ani usnesení, že nedoporučuje přijmout shora uvedené usnesení. Opět ten poměr hlasů byl přesně stejný.

Tolik usnesení mandátového a imunitního výboru. Já vám ho předkládám a upozorňuji vás, že mandátový a imunitní výbor je povinen předložit právě tento návrh usnesení a že myslím, že to, co je důležité, je právě tato část třetí, ze které je jasně patrné, že mandátový a imunitní výbor nepřijal doporučení Poslanecké sněmovně, aby toto usnesení přijala.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bendovi a otevírám všeobecnou rozpravu, do které se jako první hlásila paní poslankyně Müllerová. Mám zde poté dále písemnou přihlášku pana poslance Cyrila Svobody, ze které mi ovšem není zcela jasné, zda je do rozpravy obecné, či podrobné. Obecné, ale myslím, že pan poslanec dá přednost paní poslankyni Müllerové, které udílím slovo. Současně prosím sněmovnu o klid.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, považuji za zcela nezbytné se vyjádřit k právě projednávanému bodu, neboť se mě bezprostředně dotýká.

V žádosti úřadu vyšetřování se uvádí, že jsem podezřelá ze spáchání trestného činu pokusu o krácení daně. Jak jsem již dříve v prohlášení k věci uvedla, nebyl v tomto případě stát zkrácen na daních ani o jedinou korunu. Já jsem samozřejmě připravena se hájit v případě trestního řízení a jsem také přesvědčena, že bych v tomto řízení se svými argumenty uspěla. Po možnosti nahlédnout do prověřovacího spisu, který si vyžádal mandátový a imunitní výbor, však musím konstatovat, že obvinění stojící na základě naprosto neopodstatněných argumentů mě vede k tomu, abych o smyslu dalšího vyšetřování velmi pochybovala.

Spis úřadu vyšetřování totiž vznáší obvinění, že jsem uzavřela spolu s další osobou fiktivní smlouvu, která měla být ve svém důsledku oním pokusem o krácení daně. Přitom spis sám, který má mandátový a imunitní výbor k dispozici, kopii této smlouvy obsahuje a z ní je naprosto patrné a zřetelné, že onu fiktivní smlouvu uzavřel někdo jiný. Ostatně to ani nepřekvapuje, když jsem byla nikoli jednatelem společnosti s ručením omezeným, ale pouze jejím zaměstnancem. Toto nepochybně vedlo i mandátový a imunitní výbor k závěru obsaženému v usnesení, které máte k dispozici a které zde přednesl zpravodaj. Mandátový a imunitní výbor v něm konstatuje, že prověřovací spis dostatečně nedokládá, že jsou splněny podmínky pro trestní stíhání mé osoby pro skutek uvedený v žádosti vyšetřovatele.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP