(14.20 hodin)

(pokračuje Fencl)

Pro vaši informaci: zaorávky porostů na 40 912 ha, porosty poškozené z více jak 70 %, tzv. "totálky", 65 659 ha a poškození ostatních porostů na úrovni 1 mil. 408 tis. ha. Předběžné vyčíslení výše škod ve své sumarizaci, a nebudu vás s ní zatěžovat, protože pokud vás jednotlivé informace zajímají, máte je ve svých podkladech, činí tento odhad úrovně škod 10 mld. 693 mil. 930 tis. Kč.

V řadě zemědělských podniků, tak jak tu zaznělo, začínají vážné finanční potíže díky tomu, že de facto oni mají svou produkci prodánu a v tuto chvíli mají své dluhy zaplatit. Pokud se neurodí, tak je nezaplatí, a pak začíná cesta k jejich likvidaci. To platí o celé škále podnikatelských subjektů, které v českém zemědělství působí.

Využívám proto této příležitosti k tomu, abych vás o situaci informoval, abych vás upozornil na naléhavost přijetí takových opatření, která by vedla alespoň ke zmírnění následků škod vzniklých zemědělcům.

Zazněl tady návrh na úhradu škod ve výši 5,2 mld., z toho 200 mil. ze zdrojů, které vygenerovalo Ministerstvo zemědělství, a 5 mld. ze zdrojů, které v tuto chvíli se nejeví reálně v jiné formě než ve formě získat peníze prodejem státních dluhopisů.

Ctěná sněmovno, myslím si, že v materiálu, který jste obdrželi, existuje podle mého názoru pro vás důležitá informace, že forma úhrady se bude odehrávat na základě objektivně stanovených kritérií a vyloučí se možnost případných spekulací, nebo bude se minimalizovat míra rizik vyplacení této pomoci tam, kde nebude v logice věci. Vychází se ze dvou ukazatelů. Ten první ukazatel je využitelná vodní kapacita, který je stanoven řekl bych úředním procesem, a pak odhady Českého statistického úřadu, které jsou a byly vydány a které mají taktéž jakousi míru objektivity. A v podstatě zdroje, které budou do tohoto procesu úhrady škod použity, pak budou rozpočítány podle počtu bodů, které se budou rovnat v těchto inkriminovaných oblastech reálnému poklesu tržeb u jednotlivých subjektů. Výše bodu bude odpovídat počtu bodů, které budou takovýmto způsobem nastaveny. Škody budou kompenzovány maximálně do výše 70 % reálně zaregistrovaných škod.

Ctěná sněmovno, chtěl bych vás informovat o tom, že zemědělský výbor Parlamentu ČR projednal včera v nočních hodinách tuto kritickou situaci a vyžádal si přípravu materiálu na resortu Ministerstva zemědělství, to je materiálu, který máte v tuto chvíli k dispozici před sebou. Tento materiál byl zpracován a z rozhodnutí zemědělského výboru Parlamentu ČR vám byl předložen. Chtěl bych vás požádat, abyste tuto informaci vzali na vědomí a abyste přijali usnesení navržené zemědělským výborem. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, protože byla otevřena podrobná rozprava, chci se jen ubezpečit, že nemusím přednášet znovu návrh usnesení zemědělského výboru, který byl rozdán všem poslancům na lavice. Pokud by tento požadavek zazněl, tak bych samozřejmě toto usnesení přednesl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, že se jedná o sněmovní tisk, tak to není nutné, pane poslanče. Děkuji.

Do podrobné rozpravy se dále hlásí pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, vážená paní předsedající, vážená vládo, já mám návrh na úpravu bodu I. navrženého usnesení zemědělského výboru, a to ve znění, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí předpoklad vzniku škod v zemědělství ve výši 10,7 mld. Kč jako důsledek sucha v jarním období roku 2000. Dále bych žádal, aby o jednotlivých bodech navrženého usnesení bylo hlasováno jednotlivě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pane poslanče Grůzo, já jsem mezitím zjistila, že usnesení výboru nebylo rozdáno jako sněmovní tisk. Nicméně usnesení bylo rozdáno písemně a vy jste na ně v průběhu rozpravy upozornil. To znamená, že pokud není námitek, lze chápat toto usnesení jako přednesené.

Do podrobné rozpravy se dále hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, v usnesení v bodu I. je navrženo, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí průběh katastrofálního sucha v jarních měsících atd. Já se domnívám, že by tato ctihodná Poslanecká sněmovna se neměla pasovat na hodnocení vyšší moci, která způsobila katastrofální sucho, a proto navrhuji, aby se v bodě I. vypustila slova "průběh a". To znamená, že bychom vzali na vědomí následky katastrofálního sucha atd. To je všechno, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Pan ministr si zřejmě už nebude přát reagovat. Prosím tedy pana poslance Grůzu, aby nás seznámil s jednotlivými návrhy, jak byly předneseny, a jak o nich budeme hlasovat.

 

Poslanec Jan Grůza: V podrobné rozpravě byl přednesen návrh kolegy Doležala, která přeformulovává první část usnesení I. Já ho ještě jednou přečtu a jako zpravodaj tohoto bodu se s tímto ztotožňuji. To usnesení, které navrhuje kolega Doležal v první části I., by znělo:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí předpoklad vzniku škod v zemědělství ve výši 10,7 mld. Kč jako důsledek sucha v jarním období roku 2000.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pokud jsem pochopila, tak ke stejné části usnesení dva pozměňovací návrhy. Ne, pan poslanec Karel Vymětal stáhl svůj návrh ještě v rámci rozpravy. Budeme tedy nejprve hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

 

Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 487, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 487 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 163 a 2 byli proti.

 

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Jan Grůza: Dále bychom o bodu II. hlasovali po jednotlivých bodech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, přednášejte tedy.

 

Poslanec Jan Grůza: Žádá vládu ČR, aby za prvé na částečnou kompenzaci těchto škod vydala státní dluhopisy do výše 5 mld. Kč.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 488 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 488 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 125 a 37 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Grůza: Za druhé: do 31. 8. 2000 vydala nařízení pro rozdělení této kompenzace pro zemědělské prvovýrobce podle metodiky obsažené v příloze II. číslo 6 tohoto usnesení a tuto pomoc neprodleně realizovala. Jednotlivým subjektům lze kompenzovat vzniklou škodu do výše 70 %.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 489 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 489 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 130 a 31 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP