(15.20 hodin)

Poslanec Petr Bendl: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, budu podstatně stručnější než můj předchůdce.

Navrhuji v souladu s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a jeho jménem přesunutí bodu č. 41 - druhé čtení zákona o matrikách, tisk č. 498 - na příští schůzi. Důvodem je skutečnost, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí jako gesční výbor projednávání zákona v obecné rozpravě přerušil, a proto nemůže být předloženo stanovisko výboru včetně pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych řekl několik slov k návrhu poslance Filipa.

Pokud bychom tento návrh přijali, měníme dosavadní tradici, která tu existuje od roku 1918, od vytvoření Československa, i ústavní tradici vzniklou 1. ledna 1993 od vzniku České republiky. Ačkoli postavení prezidenta republiky v ústavách se různým způsobem měnilo, ačkoli se měnily i jednací řády, nikdy nebylo výslovné ustanovení, že se k projevu prezidenta republiky diskuse nevede, a nikdy se tato diskuse nevedla. Připomínám, že po volbách v roce 1996, nevím přesně, ve kterém měsíci, poslanec Payne dával návrh na diskusi k projevu prezidenta republiky. Návrh nebyl přijat.

Nechci argumentovat podrobně ústavními důvody. Chci jen říci, že bychom velmi významným způsobem zasáhli do dosavadní tradice, a nemyslím si, že je k tomu důvod.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. To je jediný, který nedává návrh. Jako poslední je pan poslanec Kučera mladší.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám předložil návrh na odložení projednávání bodu č. 23 na úterý 23. 5. jako první bod jednání tohoto dne. Jedná se o vládní návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, sněmovní tisk č. 547, druhé čtení.

Chtěl bych to zdůvodnit. Dnešního dne jsem dostal přislíbeno vyjádření jednoho z vrcholných orgánů Evropské unie k podmínkám a případným termínům zavádění systémů kvót v přidružených zemích. Myslím si, že pokud takovéto vyjádření silného politického významu spatří světlo světa, tak by to vážným způsobem mohlo ovlivnit vaše rozhodování při hlasování o tomto zákoně. Proto vás žádám o podporu odložení jednání bodu č. 23 na příští týden, což nijak nemůže zdržet projednání tohoto bodu.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kučerovi. To jsou všechny písemné přihlášky. Ano, paní poslankyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych jménem kolegyně Němcové, která se nemůže účastnit dnešního jednání vzhledem k tomu, že je na zasedání Rady Evropy, požádala o přeložení bodu č. 14, sněmovní tisk 536, celní zákon, a abych navrhla zařazení tohoto druhého čtení jako poslední druhé čtení v sérii druhých čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, chtěl bych požádat o jednu věc, která tu zazněla, kdy kolegyně Rujbrová požaduje předložení výroční zprávy stálé komise pro kontrolu činnosti BIS. Chtěl bych požádat, aby paní kolegyně zvážila tento požadavek, protože v současné době se zpráva vypracovává a stálá komise zasedne pro její schválení 25. května. Vzhledem k tomu, že poslední výroční zpráva se v této sněmovně projednávala v roce 1995, tak si myslím, že to ještě měsíc na červnovou schůzi počká. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Škromach ještě jednou.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, ještě bych si dovolil navrhnout vzhledem k zajištění účasti předkladatelů změnu dvou bodů, resp. čtyř, protože se to týká druhého a třetího čtení, a to bodů 43 a 44. Ve čtvrtek první dva body po polední přestávce a následně třetí čtení těchto tisků, čili body 113 a 114, na středu 24. května jako první dva body jednání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, podobně jako kolega Klas i já bych chtěl sněmovnu požádat, aby v průběhu projednávání návrhu poslankyně Rujbrové na zařazení výročních zpráv obou kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny, jak pro činnost BIS, tak pro činnost VOZ, vzala do úvahy to, že se zprávy připravují a budou připraveny na schůzi, která začíná v červnu, čili aby tento bod byl zařazen nikoli na tuto schůzi, ale na schůzi červnovou. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedo, chci jen upřesnit svůj návrh, který se týkal vládního návrhu zákona o volbách do Parlamentu. Jde o tisk 585, což jsem předtím neuvedl.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To je všechno. Vážení kolegové, hlásí se ještě někdo? Paní poslankyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vážený pane předsedo, já akceptuji požadavek obou předsedů kontrolních komisí, tedy pana předsedy Klase i pana předsedy komise pro kontrolu vojenského obranného zpravodajství, aby pro řádné vypracování zprávy byla delší lhůta a aby tento bod byl zařazen až na příští schůzi. Doufám, že organizační výbor tento bod programu nezapomene a že bude dán prostor i členům komise na vypracování zprávy se podílet.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, poproste své členy organizačního výboru, aby za váš návrh bojovali.

Táži se znovu, zda se ještě někdo hlásí s pozměňovacím, doplňujícím či jiným návrhem k pořadu schůze.

Tady se ozval telefon, který mi sem před chvílí byl dodán jako telefon nalezený. Tím jsem se vlastně mohl dozvědět, kdo volá a koho volá. Nechám to tu u paní místopředsedkyně Buzkové.

Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích.

Tady zvoní další telefon - pana místopředsedy Langra.

Prosím, soustřeďte se a budeme hlasovat.

 

Prvním bodem je hlasování o návrhu paní poslankyně Kupčové, která navrhuje, aby bod č. 8 byl přeložen až za bod č. 30, na konec druhého čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 178 poslanců 168 hlasovalo pro, 2 byli proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Palas chce, aby za bod 1, tzn. teď hned, v tuto chvíli, byla podána ministrem zemědělství informace o opatřeních vlády v oblasti zemědělství vyplývajících z dnešního sucha. Doufám, že to interpretuji zhruba tak, jak jste to navrhoval.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP