(16.00 hodin)

Poslanec Vojtěch Filip: Vážená paní předsedající, vážená vládo, paní a pánové, já si myslím, že by bylo regulérní, aby rozprava byla otevřena k proceduře. Dovolím si vyslovit jeden názor, který je odlišný od názoru kolegy Tlustého a kolegy Výborného. Pokud sem někdo vnesl opět duch Sládkových republikánů, tak sněmovna naložila s tím nápadem stejně jako voliči s republikánskou stranou v roce 1998. Protože my jsme se pokusili zvrátit tu změnu a budeme hlasovat jednotlivě o všech pozměňovacích návrzích pod bodem H, tak jsem přesvědčen, že stejně legitimní je požadavek mých předřečníků na to, aby zvlášť bylo hlasováno to či ono, jestli to předložil pan kolega Janeček, nebo paní kolegyně Páralová, je nerozhodné. Já bych prosil, aby někdo rozpravu otevřel.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, je to ještě mnohem složitější, protože k proceduře se rozprava nekoná a byly pouze přednášeny procedurální připomínky. Nicméně vzhledem k tomu, že tato záležitost není dostatečně vyjasněna v jednacím řádu, já v tuto chvíli přijímám tyto dvě procedurální připomínky, které vznesla paní poslankyně Páralová a pan poslanec Janeček. Ovšem od této chvíle prosím, abyste všichni brali situaci tak, že nelze již podávat další procedurální připomínky k této věci, neboť budeme hlasovat o proceduře.

Já bych nyní poprosila všechny poslankyně a poslance na chvíli o pozornost ve zcela jiné věci, než je hlasování o proceduře k zákoníku práce. Chtěla bych jménem všech poslankyň a poslanců Poslanecké sněmovny přivítat předsedu dolní komory Parlamentu Kanady pana Gilberta Parenta s doprovodem, který nás v tuto chvíli sleduje z galerie.

Dovolte mi vás přivítat v Poslanecké sněmovně. (Potlesk.) Děkuji.

A nyní se opět můžeme vrátit k práci. Prosím pana poslance Škromacha, aby zaujal své místo a sdělil, jak bude vypadat procedura, o které nyní rozhodneme. Návrh pana poslance Vávry, který byl přijat, pokud si dobře vzpomínám, na jeho přednesený návrh, byl návrh na hlasování nikoliv jednotlivě o každém bodu, ale po malých uskupeních.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Bohužel návrh pana poslance Vávry jsem písemně neobdržel, není tudíž možné, abychom podle tohoto návrhu hlasovali. (Výkřiky: Jak to, že to není možné!) Nezlobte se, jestliže někdo přednese na mikrofon 20 návrhů, nepamatuji si, že by někdy zpravodaj byl schopen tyto návrhy zachytit, obzvláště pokud těch návrhů je 148. Já bych tudíž požádal o 20minutovou přestávku. (Hlasy: Ne.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dám ještě slovo panu poslanci Vávrovi a potom sdělím, jaké stanovisko zaujmu k této záležitosti jako předsedající.

 

Poslanec Eduard Vávra: Paní předsedající, já to nebudu znovu číst, předám to panu zpravodajovi, ať se na to podívá, když si to nestačil zapsat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Já jsem chtěla sdělit stanovisko, že poslanec, který navrhuje pozměňovací návrh, je povinen jej dát písemně, ovšem pouze v případě, kdy o to požádá předsedající schůze, což se dosud nestalo. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Vávra předal materiály písemně, přestože jsem se chystala jej o to požádat, již jej o to žádat nemusím, protože zpravodaj tyto návrhy písemně obdržel.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dobře, situace se vyjasnila, tudíž předpokládám, že budeme hlasovat o návrhu, který byl schválen, to je blok první, to jsou návrhy - zopakuji znovu - A1, A3, B1 až B6, B12 až B17, E1 a E3, I - tudíž W je nehlasovatelné, U1 až U4.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, já jsem vás prosila, abyste ještě jednou sdělil proceduru, protože my musíme odhlasovat celý návrh procedury. Kromě toho upozorňuji na to, že padly ještě dva návrhy, pana poslance Janečka a paní poslankyně Páralové, a já vás prosím, abyste oznámil, zda si tyto návrhy berete za své, či zda je třeba o nich dát zvlášť hlasovat.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážení, byla zde spousta návrhů k zákonu a pozměňovacích návrhů k proceduře, kterou jsem se snažil nějakým způsobem zjednodušit. Pokud si pamatuji, prosím, ještě mě upřesněte, pan poslanec Janeček navrhoval, aby návrh B3 byl hlasován samostatně, paní poslankyně Páralová navrhovala, aby návrh B5 byl hlasován samostatně. Pokud tyto dva návrhy vypustíme, myslím, že k té první části nebyl žádný další návrh, to znamená, že bychom v prvním bloku hlasovali A1, A3, B1, B2, B4, B5, B6. (Hlasy: Ne.) B4, B6, B12 až B17, E1 a E3, I, U1, U4.

Ve druhém bloku bychom hlasovali o návrzích, které přednesl pan poslanec Vávra, a to v těchto blocích: předpokládám - a prosil bych o upřesnění - že jeden blok jsou návrhy, teď mluvíme o písmenu H, H4, 5, 39, 12, 13, 22, 23 - celý ten blok - 33, 34. (Připomínky z pléna.)

Ještě upřesnění. Budeme hlasovat skutečně tak, jak jsem předpokládal, po dvou, po třech návrzích. Je to tedy bod H v těchto blocích:

První blok návrhy 4, 5, 39. Druhý blok 12 a 13. Třetí blok 22 a 23. Čtvrtý blok 33 a 34. Další blok 46 a 47. Další blok 73, 74, 75. Další blok 138, 139. Další blok 152, 153. Dále bod 70 odst. 2, bod 70 odst. 3 zvlášť.

Bod 76 - pak je nehlasovatelné 77.

Bod 111 - pokud je ano, automaticky platí bod 113, což si nejsem zcela jist, pak je potřeba hlasovat zřejmě o obou bodech společně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, tady máte bezesporu pravdu, rozhodně není možné schválením jednoho bodu, aby automaticky platil bod druhý. Zde je potřeba provést společné hlasování o těchto bodech.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Ovšem nejsem si jist, zda můžeme změnit návrh, který schválila Poslanecká sněmovna v tom znění, v němž ho nyní čtu.

Bod 98, zvlášť hlasovat bod 98, 80 a 60 %, za c) ostatní body samostatně, bod 109 byl stažen.

To je k bodům H1.

Třetí takový malinký blok by byl V1 a V4, pokud není rozpor, mohl by být hlasován také dohromady. Body O1 a O2, body O4, O5, O6 také dohromady.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: To je, pane zpravodaji, celý návrh procedury? Nevidím, že by kdokoliv z poslanců namítal. Viděla jsem procedurální přihlášku pana poslance Němce.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já v zásadě nemám nic proti hlasování po větších blocích, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že sněmovní tisk je tak obsáhlý, není možné brát průřezově blok hlasování z písmene B, blok hlasování z písmene H, blok hlasování z písmene Z. Myslím si, že podle toho, jak je sněmovní tisk uspořádán, je to dost komplikované pro orientaci. Domnívám se, že bychom byli potom v riziku, že bude docházet ke zbytečnému zpochybňování hlasování, až by vyšlo najevo, o čem se vlastně hlasovalo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP