(17.10 hodin)

(pokračuje Kužvart)

Já bych jen chtěl zdůraznit, že k tomu, že tento stav je naprosto neúnosný, a že jakákoliv právně průchozí trasa má mít zelenou, jsem se vyjádřil opakovaně veřejně do sdělovacích prostředků v průběhu mnoha minulých měsíců. Poté co byla podána žaloba někdy v listopadu minulého roku, jsem několikrát žádal, aby se uskutečnila schůzka na úrovni ministrů pod vedením místopředsedy vlády Rychetského. Zhruba v půli ledna jsme se měli sejít, ale den předtím jsem se dozvěděl od místopředsedy vlády pana Rychetského, že tato schůzka nemá smysl, protože bych byl jediným z ministrů, který by se jí zúčastnil. Nakonec došlo k tomu, že se tato schůzka konala až nyní.

Ke konkrétním otázkám nyní budou konkrétní odpovědi.

Dohoda nemá podobu psaného dokumentu. Musím zde konstatovat, že zhruba po třech týdnech, co nám přišel zápis z Ministerstva pro místní rozvoj, jsme jeho formulace odmítli, protože naprosto neodpovídaly průběhu a výsledkům jednání. To základní ale zůstalo - to znamená vyvést těžkou tranzitní dopravu s využitím stávajících částí výstavby dálnice D5 a oné zmíněné vojenské silnice z města Plzně.

K další otázce. Opakovaně jsem se již v minulém roce vyjadřoval, že je nutné takto Plzni napomoci, než bude vybudován obchvat. Budeme jistě napomáhat tomu, aby se tak stalo.

K otázce, kdy je reálné, že náhradní doprava bude moci začít fungovat. Odhady se liší. Já si již přesně nevzpomínám, jak to odhadoval např. náměstek ministra dopravy a spojů pan doc. Selner. Byli tam i další pracovníci z Ministerstva dopravy a spojů. Jedná se o výstavbu určitých částí přivaděčů, o řadu úprav na stávající silnici II/180.

K otázce, zdali tato trasa je skutečně náhradní. Určitě ano, protože právě z vyjádření zástupce dopravní policie přítomného na onom jednání vyplynulo, že žádná z různých možných variant vyvedení tranzitu ven není ideální, prostě nesplňuje požadavky na kapacitu, na směrové záležitosti apod. Je to náhradní řešení, které má především odlehčit průjezd kamionů městem Plzeň.

Poslední otázka, pokud jsem si ji dobře zaznamenal, se týkala toho, jaký bude postup dále po rozsudku soudu. Já si nedovolím předjímat výsledek rozhodnutí vrchního soudu. Mám za to, že na tento verdikt čeká nejen Plzeň, nejen její obyvatelé, ale i občané těch obcí, které onu žalobu podaly. Právě proto, že bych nerad předjímal výsledek soudního jednání, chtěl bych úplně na závěr konstatovat jednu věc. Čím dříve bude dálniční obchvat vystavěn, tím lépe pro všechny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec ještě položí doplňující otázku.

 

Poslanec Václav Brousek: Pane ministře, promiňte, ale vy jste mi na moje otázky neodpověděl, nebo jste odpověděl velmi šalamounsky. Já se nechci vracet do minulosti. Mohl bych s vámi polemizovat, ale není na to vhodná chvíle ani vhodný čas a myslím, že bychom tady mohli být velmi dlouho. Jistě víte, že politická reprezentace města je zcela jednotná, co se týče trasy dálničního obchvatu Plzně. Já ale stále ještě nevím, jaké je ono náhradní řešení. Vy jste pouze řekl, že jste zpochybnili zápis, ale nedozvěděl jsem se odpověď na otázku, to znamená, jak má ta trasa vypadat. Vy jste pouze řekl, že se mají vyvést kamiony z města Plzně. Myslím, že to víme všichni. K tomu jste se nemuseli scházet. Já jsem se domníval, že ta dohoda byla trochu širší a jiná. Proto mi dovolte znovu položit otázku, jak skutečně zní ona dohoda.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci. Slovo má pan ministr.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Znovu opakuji to, že výsledkem tohoto jednání dne 17. března t. r. na Ministerstvu pro místní rozvoj bylo prověřit možnosti vyvedení těžké nákladní dopravy na objízdnou trasu. Mám před sebou zápis, který jsme rozporovali. Znovu zdůrazňuji, že ani tam na místě, ani v zápise samotném není nic, co by se podobalo nějaké dohodě, smlouvě apod. Probíhalo tam expertní jednání, jaké jsou technicky průchozí a dopravně přijatelné možnosti využití stávajících částí trasy dálnice D5, pochopitelně vynucené výstavby přivaděčů a zkapacitnění silnice II/180, té tzv. vojenské komunikace, tak, aby to logicky na sebe navazovalo a zhruba v úseku čtyř kilometrů, které jsou předmětem žaloby, bylo možné zde na tomto místě překonat právě díky vojenské silnici tuto část. Byly různé náhledy na to, jak rychle je možné to udělat, jakým způsobem celá věc bude financována.

Myslím, že je dost důležité zmínit, že ze strany Ministerstva dopravy nebyla vyjádřena žádná obava, že by výstavba byla problematická z hlediska financí. Je pochopitelné, že z hlediska projektové přípravy těch částí, které se musí nutně vystavět, aby to mělo nějakou logickou návaznost na silnici II/180, tam nějaký časový výhled bude, ale teprve bude muset být připraven ze strany ministerstva dopravy.

Je těžké si představit, že by Ministerstvo životního prostředí suplovalo ústřední orgán státní správy, který má na starosti dopravu a spoje. Jednání jsme se zúčastnili a na závěr bylo i jakési shrnutí a já jsem závěry jednání přivítal, protože to prostě znamená, že se městu Plzeň v poměrně krátké době pomůže. Znovu říkám, že kdyby se začalo stavět v roce 1991, už třetím rokem bychom jezdili po plnohodnotném obchvatu, nikoliv po náhradním řešení. Já jsem na závěr konstatoval, že toto dočasné náhradní řešení do určité míry tento problém řeší.

Žádná dohoda, pane poslanče, ve smyslu zápisu, kde by byly podpisy členů vlády, nebyla uzavřena. Toto bylo řečeno a to platí, a bylo to řečeno i sdělovacím prostředkům.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Chci upozornit pana poslance Brouska, že je tu přítomen také ministr pro místní rozvoj. Jeho vystoupení není časově nijak omezeno v případě další interpelace. Může samozřejmě reagovat mimo jiné i na to, co zaznělo zde.

Dalším vylosovaným poslancem je poslanec Ladislav Šustr. Interpelovaným ministrem je ministr financí Pavel Mertlík, a to ve věci zákona č. 337/1992 Sb., § 21.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, páni ministři, velmi často se diskutuje v prostředí podnikání a také v obchodních a hospodářských komorách o problému, který bych chtěl zmínit. Zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb., v platném znění, v § 21 určuje zahájení řízení. Nikde dále v citovaném zákoně nejsou stanoveny termíny a) pro dokazování, § 31, b) pro ukončení vytýkacího řízení, § 43.

Tak se stává, že finanční úřady mají takto rozpracované případy v délce trvání jednoho roku i více let. Pokud se případ týká nevrácení DPH, může takový postup podnik vrhnout i do platební neschopnosti. Chci se zeptat, zda tuto skutečnost znáte nebo zda byste ji mohl zadat k rozpracování a nastínit případné řešení s nějakým časovým horizontem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP