(15.20 hodin)

(pokračuje Brožík)

Takže vás všechny odhlásím a poprosím o novou registraci.

 

Na základě § 90 odst. 2 jednacího řádu budeme hlasovat o prvním návrhu, a to vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Táži se kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Děkuji. Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 246 z přítomných 174 poslanců pro 60, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Jako druhý byl návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Dávám hlasovat. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 247 z přítomných 174 poslanců 56 bylo pro, proti 114. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat přikázáním tohoto návrhu k projednání ve výborech. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Pan poslanec Petr navrhl přikázat k projednání výboru pro evropskou integraci. O těchto dvou návrzích budeme hlasovat samostatně.

 

Nejprve tedy o výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Zahájil jsem hlasování. Táži se kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 248 z přítomných 174 poslanců pro 165, proti 5, návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro evropskou integraci.

Táži se kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Děkuji. Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 249 z přítomných 174 poslanců pro 104, proti 56, návrh byl přijat.

 

Nyní bychom se měli vypořádat s prodloužením lhůty.

 

Jestli se mnou sněmovna souhlasí, dám hlasovat nejprve o prvním návrhu se souhlasem předkladatele na prodloužení lhůty ve výborech o 40 dnů.

Zahajuji hlasování. Táži se kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 250 z přítomných 173 poslanců pro 166, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výboru pro evropskou integraci a lhůta k projednávání byla prodloužena o 40 dní.

Děkuji panu ministru Kužvartovi i panu zpravodaji Drdovi a končím projednávání tohoto bodu. (Potlesk.)

 

Jako další bod je

 

83.
Vládní návrh zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
/sněmovní tisk 500/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za omluveného ministra zemědělství Jana Fencla ministr zdravotnictví Bohumil Fišer a zpravodaj zemědělského výboru poslanec Jaroslav Pešán. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 500/2.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Písemnou přihlášku mám v tuto chvíli pouze jedinou, a to pan poslanec Václav Grüner. Proto mu uděluji slovo.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, v rámci rozpravy k plemenářskému zákonu podávám návrh legislativně technické úpravy k sněmovnímu tisku č. 500/2 písm B bod č. 1, a to vypuštění slova "závazné".

V § 13 odst. 4 na konci odstavce bude doplněn text: "a doporučení uznaného chovatelského sdružení". Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Grünerovi a táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí rozpravu končím a nebudu vybízet pana ministra Fischera k závěrečným slovům, ale pana poslance zpravodaje Pešána.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, (předsedající vyzývá ke klidu v sále) dovolil bych si předtím, než navrhnu hlasovací proceduru, využít svého práva zpravodaje a upozornit váženou sněmovnu na některé problematické body, které se týkají některých pozměňovacích návrhů, které byly předloženy ve druhém čtení. Jednak bych vás chtěl upozornit, že pozměňovací návrh pod písm. C je pozměňovacím návrhem, který je silně diskriminační a narušuje konkurenční prostředí, které dnes v prodeji a nákupu inseminačních látek je a je bezpochyby pro chovatele jako cílové zákazníky výhodné. Musím upozornit, že tento návrh je v rozporu se zákonem č. 63/91 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Úřad pro hospodářskou soutěž vydal k tomuto návrhu jednoznačně negativní stanovisko.

Je potřeba se rovněž zmínit o tom, že směrnice Evropské unie, konkrétně směrnice č. 77/504, 87/328 a 94/28, které upravují obchod s inseminačními dávkami, embryi a vaječnými buňkami, po svých členských státech požadují, aby zajistily, aby obchodování s tímto zbožím nebylo zakazováno, omezováno ani ztěžováno.

Tolik jenom několik informací k pozměňovacímu návrhu pod písm C.

Ještě drobnou informaci pod písmenem B3. Má úvaha je taková, že si myslím, že tento návrh je nadbytečný, poněvadž kompetentní autoritou k prověřování způsobu označování zvířat je Česká plemenářská inspekce a navíc za kompetentní autoritu z hlediska kontrol je v legislativě Evropské unie považována ústředí autorita pověřená prováděním veterinárních kontrol, v našem případě tedy Státní veterinární správa, a nikoli firma pověřená vedením ústřední databáze. Čili kompetentní organizace pro provádění kontrol tedy určeny jsou.

Tolik jenom několik poznámek k předloženým pozměňovacím návrhům. A nyní bych si, pane místopředsedo, dovolil navrhnout hlasovací proceduru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, panu zpravodaji. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a stanoviska jak jeho, tak zastupujícího pana ministra Fencla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP