(16.30 hodin)

(pokračuje Císař)

Právnická osoba nám umožní, abychom překonali to, co je známé, a sice, že spoluvlastnictví je ďáblův vynález. To je historicky ověřená pravda.

Z procesního hlediska byly často nedostatky v péči o společné části domu, odtržené části balkonů a střech kupříkladu, a nebylo možné domoci se náhrady škody, a to z důvodů obtížné orientace ve vztazích ke společným částem domů. Obdobně obtížné je samozřejmě i veškeré jednání stavebního úřadu se spoluvlastníky společných částí domů. Tyto problémy obsažené v právních řádech většiny civilizovaných zemích, kde se spoluvlastníci stávají ze zákona členy kondominia, se řeší.

Dámy a pánové, právě ze všech těchto důvodů navrhuji, aby Poslanecká sněmovna neakceptovala zejména návrh zákona o vypuštění ustanovení týkajících se úpravy zastavěných pozemků a předložený návrh zákona opětovně schválila ve znění, které bylo přijato Poslaneckou sněmovnou, tedy vámi, dne 28. ledna tohoto roku. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Nyní se táži zpravodajky výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslankyně Horníkové, zda se chce vyjádřit k předloženým návrhům Senátu.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Ano, děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, pane předsedající, vážená vládo, dovolte mi, abych se jako zpravodajka zákona ještě jednou k tomuto zákonu vyjádřila.

Zákon o vlastnictví bytů bezesporu vyžaduje rozsáhlou novelu, která by ukončila období sporů a nejasností vyplývajících z tohoto zákona.

Vlastní projednávání novely zákona probíhá v parlamentu již téměř rok. Kromě podrobné a odborné diskuse nad jednotlivými paragrafy zákona probíhá diskuse o tom, zda tento zákon skutečně je zapotřebí v našem právním řádu a zda by neměl být nahrazen samostatnými zákony, a to zákonem o bytovém družstvu a zákonem o kondominiu.

To, proč ODS nepodpořila přijetí novely tohoto zákona, byť zde zdůrazňuji, že je velmi významná, je nejkontroverznější okamžik zákona, a to je vytvoření povinné právnické osoby - společenství vlastníků. Tato právnická osoba je mnohými považována v podobě, v jaké je předložena, za obsahově slabou a svým povinným vznikem je dokonce stavěna na hranici ústavnosti. Zřízením této povinné právnické osoby vzniká povinné členství fyzických osob v této právnické osobě. I přesto, že praxe přináší řadou problémů se správou vlastnicky smíšeného bytového fondu, nejsem přesvědčena, tak jako pan ministr, že právě tato právnická osoba problém vyřeší. Problém v bytových domech vyřeší jedině a pouze profesionální výkon správy domu.

Zároveň si myslím, že není pravdou, že tento zákon nahradí chybějící zákon o kondominiu. Touto novelou jdeme totiž naprosto opačným směrem. Každý totiž musí mít zachovánu svobodu a volnost při rozhodování se, zda jako majitel bytové jednotky vytvoří či nevytvoří právnickou osobu a zda svůj majetek dobrovolně do této právnické osoby vloží či nikoli. Svobodně se také musí rozhodnout, jakou formu správy svého majetku zvolí. Tolik k nejkontroverznější části zákona.

Tento zákon obsahuje ovšem i několik velmi významných prvků, na které velmi nutně čeká naše veřejnost. Dovolím si zde připomenout alespoň některé z nich.

Novela zákona jednoznačně napomáhá principu jeden vlastník stavby a pozemku. Již v roce 1992 se podařilo vyřešit problém pozemku v osobním užívání, které bylo zřízeno pro fyzické osoby, a tyto pozemky byly bezúplatně převedeny do osobního vlastnictví. Jednalo se především o pozemky pod rodinnými domky. Navrhovaná novela zákona řeší druhý dlouhodobý problém s pozemky v režimu trvalého užívání, který byl zřízen pro osoby právnické. Tato novela řeší celou záležitost přímou novelou občanského zákoníku a ruší již přežitý institut práva trvalého užívání. Navrhuje pozemky bezúplatně převést do vlastnictví při splnění daných podmínek.

Pozemek může být převeden pouze takové osobě, která splní následující podmínky: jedná se o osobu, o tutéž osobu, jíž bylo právo trvalého užívání pozemku zřízeno, dále o osobu, která na pozemku vlastní budovu nebo stavbu a požádá o převod do jednoho roku od nabytí účinnosti této novely. Jestliže nebude splněna kterákoli z uvedených podmínek, právo trvalého užívání po roce zaniká. Je tedy zjevné, že dotčené pozemky nemohou získat subjekty, které např. koupily budovu od původního vlastníka, jemuž bylo trvalé užívání zřízeno, ani subjekty, které vznikly transformací subjektů původních, např. transformací tělovýchovných jednot na obchodní společnosti. Myslím, že toto je klíčový bod, pro který Senát právě vrací Poslanecké sněmovně tento zákon a právě tuto část zákona, která řeší pozemky, vypouští.

Za velmi důležitou část novely zákona považuji možnost uplatnění vymáhatelnosti práva na převod bytové jednotky z vlastnictví bytového družstva do osobního vlastnictví bez soudního řízení. Tato novela odstraňuje pochybnosti o možnosti promlčení práva na uzavření smlouvy o převodu jednotky a odstraňuje některé výkladové problémy, například které osoby jsou oprávněny z výzvy o převodu bytu. Jasně uvádí, že právo se přenáší i na právo nástupce žadatele o převod.

Dále novela umožňuje např. dlouho očekávaný převod skupinových rodinných domků z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů, a to za stejných podmínek, za jakých jsou převáděny byty a nebytové prostory.

Myslím, že není nevýznamná i úprava daňová, např. úprava daně z převodu nemovitosti.

Můj výčet toho, v čem je navrhovaná novela velmi důležitá k přijetí, je myslím plně v rovnováze s vytvořením povinné právnické osoby, která naopak hovoří proti přijetí této novely.

Pokud bych mohla, kolegyně a kolegové, doporučit, pro kterou verzi se rozhodnout při svém hlasování, pokud chcete podpořit tento zákon, pak jednoznačně doporučuji verzi sněmovní. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Chci se ještě zeptat pana zpravodaje ústavně právního výboru poslance Stanislava Křečka, zda chce se vyjádřit. Nechce.

Otevírám rozpravu. Jako první vystoupí senátor Jiří Brýdl. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Jiří Brýdl: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dobré odpoledne.

Předmětný návrh zákona byl projednán na 16. schůzi Senátu v únoru roku 2000. Také Senát nepochybuje o významu této novely. Senát nezpochybnil vznik společenství vlastníků jako právnické osoby sui generis. V Senátu byly přijaty pouze dva pozměňovací návrhy, které jsou důsledkem jediné změny, a to vypuštění části páté návrhu a v souvislosti s tím i vypuštění odst. 7 čl. I v bodě 21 a v § 21. Tato část návrhu se týká, jak zde bylo řečeno, institutu trvalého užívání, resp. jeho transformace do vlastnictví, a je novelou občanského zákoníku.

Senát konstatoval, že navrhovaná úprava nebyla v části páté přes chvályhodný záměr adekvátně zpracována. Konstatoval, že návrh jde nad rámec této problematiky, přičemž samotný bezúplatný převod pozemků z institutu trvalého užívání pod bytovými domy do vlastnictví byl hodnocen vesměs pozitivně.

Za nesprávné bylo považováno převádění dalším subjektům, i když souhlasím s paní poslankyní Horníkovou, zpravodajkou, že tam jsou pojistky, které neumožní převod např. právnickým osobám podnikajícím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP