(Jednání opět zahájeno ve 14.26 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem je

 

116.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují
některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům
a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 268/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr pro místní rozvoj pan Jaromír Císař a zpravodajka výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí paní poslankyně Zdeňka Horníková.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 268/5.

Žádám zpravodajku paní poslankyni Zdeňku Horníkovou, aby spolu se mnou sledovala rozpravu, kterou otevírám a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Je tomu tak, slovo má paní poslankyně Zdeňka Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych přednesla několik legislativně technických úprav.

V rámci rozpravy ve třetím čtení, ve shodě s § 95 odst. 2 jednacího řádu, tedy předkládám následující legislativně technické úpravy:

V textu návrhu zákona, tisk 268, navrhuji:

Za prvé. Bod 22 je třeba přeformulovat, a to takto: "V § 24 odst. 5 větě první se za slovo odstavec "odstavce 6" vkládají slova "a závazek nabyvatele a družstva vzájemně vypořádat závazky nabyvatele ve vztahu k družstvu".

Za druhé. Návětí bodu 25 má správně podle ustálených legislativních pravidel znít takto: "V § 26 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou" - a pokračuje text dále podle tisku.

Za třetí. V bodu 32, kde se vkládá do zákona nová část devátá, je třeba text na konci tohoto bodu formulovat takto: "Dosavadní části 9 až 11 se označují jako části 10 až 12."

Dále v textu pozměňovacích návrhů přednesených ve druhém čtení navrhuji provést tyto legislativně technické úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů:

Za prvé. U pozměňovacího návrhu pod označením A1 je třeba tento pozměňovací návrh formulovat jako samostatný novelizační bod č. 1, který zní: "V § 2 se na konci písm. a) čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se tato věta: "Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy."

Druhý pozměňovací návrh. U pozměňovacího návrhu C5, případně D1 - jedná se o vypuštění novelizačního bodu 8 - je při jeho případném schválení zapotřebí vypustit i bod 12 vládního návrhu, což je úprava, která logicky vyplývá z předneseného pozměňovacího návrhu, tak jak má na mysli jednací řád.

Třetí úprava. U pozměňovacího návrhu A13, kde se jedná o novelu občanského zákoníku, je třeba vložit do textu této úpravy občanského zákoníku před § 879 nadpis, který zní: Hlava osmá - přechodné ustanovení k úpravám účinným od 1. července 2000, na základě zákona, který je právě projednáván.

Připomínám, že se jedná o legislativně technické úpravy, které nezasahují do věcné stránky. (Hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: A poslední legislativně technická úprava. Týká se bodu A21, kde slova "§ 34 bod 2" se nahradí "§ 20 odst. 6".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést stručné závěrečné slovo. Není tomu tak. Proto prosím paní zpravodajku, aby nejprve oznámila postup při hlasování.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážená paní předsedající, dovolte mi, abych navrhla, abychom vycházeli ze základního tisku 268 a postupně hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích, tak jak byly přijaty výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Tyto pozměňovací návrhy jsou obsaženy v tisku 268/5 pod písmeny A a B a dále pozměňovací návrhy ústavně právního výboru obsažené v tomtéž tisku jsou uvedeny pod písmenem C. Ostatní návrhy jednotlivých kolegů poslanců jsou uvedeny pod dalšími písmeny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP